Achtergrondinformatie werkwaardentest

Test

De vragenlijst bestaat uit 140 vragen en neemt 10 tot 12 minuten in beslag. Het uitgebreide rapport is direct na betaling in te zien.

Rapport

Het rapport is voorzien van heldere grafieken en relevante teksten waardoor je het kunt lezen en begrijpen zonder tussenkomst van een loopbaanadviseur of coach. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij je persoonlijke werkwaarden profiel en wat dat betekent voor jouw beroepsinteresse, beroepskeuze en passende bedrijfscultuur.

Theoretische achtergrond (validiteit)

De werkwaardentest is na uitgebreide inventarisering in de wetenschappelijke literatuur opgesteld. Hierbij is uitgegaan van de definitie van een werkwaarde volgens Hofstede (1980) 'the extent to which people assign importance to several general job characteristics thinking about an ideal job'. In een groot online onderzoek is de test vervolgens getoetst, statistisch geanalyseerd en geoptimaliseerd. De bevindingen uit dit onderzoek laten zien dat het theoretische model valide, compleet en generiek is.

Betrouwbaarheid

De werkwaardentest heeft een hoge betrouwbaarheid. Die wordt uitgedrukt in een maat voor betrouwbaarheid die Cronbach's alpha genoemd wordt. Deze maat loopt van 0 tot 1 en is gemiddeld 0.85 (min 0.74, max 0.92) voor de 14 schalen van de test. De betrouwbaarheid is daarmee ronduit goed te noemen.

Normering

De normeringgroep bestaat uit 510 mensen representatief gewogen naar CBS cijfers voor de Nederlandse beroepsbevolking op basis van leeftijd, geslacht en opleidingsniveau vanaf MBO niveau. De test is dus primair bedoeld voor iedereen vanaf MBO opleidingsniveau. Voor lagere opleidingsniveaus kan de test echter ook gebruikt worden omdat er weinig verschillen ten gevolge van opleidingsniveau lijken te bestaan. Maatstaf van de COTAN (certificeringinstantie voor psychologische tests) voor normgroepen voor gebruik in 'advies' situaties is dat de normgroep uit >200 respondenten dient te bestaan. De werkwaardentest is zeer gedegen genormeerd.