Voorbeeldrapport persoonlijkheidstest

"Je uitslag komt tot stand door je antwoorden te vergelijken met de gemiddelde antwoorden van de Nederlandse beroepsbevolking."

Rapportgegevens
Email: info@123test.nl
Geslacht: vrouw
Testdatum: 2014-05-13 12:32:09
Rapportcode: ptiKt60832
Omschrijving: Persoonlijkheidsrapport
Context: ter voorbereiding op een assessment

1. Inleiding

1.1 Opzet rapport

Dit rapport bestaat uit vier hoofdstukken. In dit eerste hoofdstuk wordt kort ingegaan op de theoretische achtergrond van de test. In hoofdstuk twee wordt je persoonlijkheidsprofiel besproken op basis van je score op de vijf persoonlijkheidskenmerken van de Big Five theorie. In hoofdstuk drie wordt gekeken of combinaties van de vijf persoonlijkheidskenmerken leiden tot aanvullende kernachtige persoonlijkheidstyperingen. Tot slot wordt ingegaan op de betekenis van deze test en hoe je de uitslag kan interpreteren of gebruiken.

1.2 Theoretische achtergrond

De lijst van alle persoonlijkheidskenmerken die gemeten kunnen worden met vragenlijsten is bijzonder lang. Zonder enige moeite lukt het om wel meer dan vijftig kenmerken te vinden die ooit door testontwikkelaars en psychologen zijn uitgewerkt. Al deze kenmerken blijken echter terug te voeren te zijn op vijf hoofdkenmerken van persoonlijkheid. Deze vijf kenmerken worden in deze test 'emotioneel onbekommerd', 'extravertheid', 'gewetensvolheid', 'vriendelijkheid' en 'openheid' genoemd. In de vakliteratuur wordt ook wel gesproken over de Big Five. Dit zijn de vijf kenmerken die je in heel veel persoonlijkheidstests terug kan vinden. Sommige persoonlijkheidstests bestaan uit zes, zeven of zelfs nog meer persoonlijkheidskenmerken. Vaak is dan één van de vijf eerder genoemde hoofdkenmerken van persoonlijkheid opgesplitst. Bij het lezen van je uitslag op de test zal vanzelf duidelijk worden waar elk persoonlijkheidskenmerk precies voor staat.

Al de hierboven genoemde kenmerken hebben in meer of mindere mate invloed op de manier waarop mensen met elkaar omgaan of op elkaar reageren. Hoge, lage of gemiddelde scores op persoonlijkheidseigenschappen hebben elk hun voor- en nadelen afhankelijk van de situatie of de mensen met wie ze interacteren. Een inschikkelijke persoon zal bijvoorbeeld door veel mensen aardig gevonden worden. Een kritisch persoon zal daarentegen door sommige mensen wat minder aardig gevonden worden. Deze persoon zal aan de andere kant waarschijnlijk minder snel over zich heen laten lopen.

Tests waarin de Big Five persoonlijkheidseigenschappen worden gemeten geven inzicht in je belangrijkste persoonlijkheidskenmerken in verhouding tot relevante andere mensen. Dit laatste is vrij wezenlijk. Neem als voorbeeld iemands lichaamslengte. Een Nederlander is met 1,80 een reus in Japan, maar vrij gemiddeld van lengte in Nederland. Dit soort effecten treden ook op voor persoonlijkheid. Je mate van 'extravertheid' is bijvoorbeeld ook een relatieve score; je bent in een bepaalde mate 'extravert' ten opzichte van anderen. Helaas is het zo dat er op internet veel gratis tests worden aangeboden die geen resultaat geven op basis van een vergelijking tussen jou en een juiste normgroep. De maker van de test heeft dan zelf bedacht wat een hoge of lage score is (het bepalen van een norm is tijdrovend en duur). Op basis van deze persoonlijkheidstest krijg je wel een goed beeld van je persoonlijkheid en wel in relatie tot de gemiddelde Nederlander.

2. Inleiding tot je scores

Je persoonlijkheid wordt beschreven aan de hand van vijf persoonlijkheidskenmerken; 'emotioneel onbekommerd', 'extravertheid', 'gewetensvolheid', 'vriendelijkheid' en 'openheid'. Elk persoonlijkheidskenmerk heeft twee uitersten. De betekenis van deze twee uitersten worden links en recht op een schaal bij je uitslag weergegeven. Als je naar links op een schaal scoort, dan zijn de woorden links op deze schaal meer op jou van toepassing. Scoor je verder naar rechts, dan zijn de rechter woorden op deze schaal meer op jou van toepassing. Bij een middenpositie geldt dat beide typeringen enigszins op jou van toepassing zijn. Scores links van het midden worden lage of ondergemiddelde scores genoemd. Scores rechts van het midden zijn bovengemiddeld of hoog. Een gemiddelde score houdt in dat je score op het betreffende persoonlijkheidskenmerk over het algemeen overeenkomt met het gemiddelde van de normgroep. Op basis van een statistische analyse is berekend in hoeverre jouw scores verschillen van het gemiddelde. De kwalificaties zoals laag, ondergemiddeld, gemiddeld of hoog zijn geen uitslagen in de betekenis van goed of slecht. Voor sommige situaties is een bepaald kenmerk namelijk erg gewenst, terwijl het bij een andere situatie juist niet op prijs wordt gesteld. Iemand die doorgaans kalm en beheerst is, zal over het algemeen weinig last van stress hebben. Door anderen kan hij of zij wel als weinig enthousiast of meelevend ervaren worden.

Je scores zijn berekend ten opzichte van de Nederlandse (volwassen) bevolking. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen mensen die deze test hebben gedaan om meer inzicht in zichzelf te krijgen en mensen die deze test voor een assessment of sollicitatie hebben gedaan. Over het algemeen geldt namelijk dat mensen die een test voor zelfinzicht doen kritischer naar zichzelf kijken dan mensen die een test voor een sollicitatie of assessment doen. Het is van belang dat je met de juiste normgroep vergeleken wordt, omdat dat van invloed is op je uitslag.

Jij gaf aan dat je de test deed ter voorbereiding op een assessment. Je scores zijn dan ook bepaald ten opzichte van mensen die om vergelijkbare redenen de test hebben ingevuld.

2.1 'Emotioneel onbekommerd'

Dit persoonlijkheidskenmerk heeft betrekking op de mate waarin men gevoelig is voor prikkels uit de omgeving en behoefte heeft aan het verkrijgen van zekerheid en stabiliteit.

image/svg+xml SCHAALSCORE Fig. 1 EMOTIONEEL ONBEKOMMERD JIJ GESLACHT: VROUW LEEFTIJD: 33 DE SCORE VANDE NEDERLANDSEBEROEPSBEVOLKING JIJ JIJ GEVOELIG / SENSITIEF KALM / STABIEL

Je positie op deze schaal is net onder gemiddeld. Je reageert doorgaans vrij alert en betrokken. Aan de andere kant word je dan soms ook overmand door negatieve gevoelens zoals angst, schaamte of woede. Het kost je naar verhouding iets meer moeite om over deze gevoelens heen te komen. Je gaat soms te veel van het negatieve uit en maakt je daarbij waarschijnlijk meer zorgen dan eigenlijk nodig is. Hierdoor kan je op anderen als onrustig of gespannen over komen. Dit heeft als voordeel dat ze je niet snel als een koude kikker zullen ervaren. Soms doe je extra je best om alles goed te doen. Daardoor zul je ook gewaardeerd kunnen worden voor je enthousiasme en inlevingsvermogen. Het liefst ga je om met mensen die net als jij over een sensitief vermogen beschikken. Met mensen die weinig enthousiast of gevoelig zijn heb je relatief meer moeite. Overigens is 'emotionele onbekommerdheid' bij uitstek de schaal die fluctueert als een functie van je actuele gemoedstoestand. Afhankelijk van je 'stemming van de dag' of 'grote gebeurtenissen in je leven' is de hierboven gegeven omschrijving in meer of mindere mate op je van toepassing.

2.2 'Extravertheid'

Dit persoonlijkheidskenmerk heeft betrekking op het nodig hebben van sociale prikkels. Het schetst de mate waarin men op zoek is naar actie, de plek waar het gebeurt, of juist het rumoer ontwijkt.

image/svg+xml SCHAALSCORE Fig. 2 EXTRAVERTHEID JIJ GESLACHT: VROUW LEEFTIJD: 33 DE SCORE VANDE NEDERLANDSEBEROEPSBEVOLKING JIJ JIJ INTROVERT SPONTAAN / UITBUNDIG

Je positie op deze schaal is hoog. Je houdt van gezelligheid en je begeeft je graag onder de mensen. Je houding is te typeren als spontaan en mededeelzaam. Alleen zijn vind je over het algemeen minder leuk. Je bent enthousiast en energiek. Je hebt behoefte aan prikkels van buitenaf en bent over het algemeen snel verveeld. Je bent als het ware op zoek naar sociaal avontuur. Je voert makkelijk het woord en loopt geregeld voor de troepen uit. Naar anderen mensen toe ben je open en vriendelijk. Waarschijnlijk ben je populair in je vriendengroep. Mensen zullen je over het algemeen zien als een vrolijk en optimistisch persoon. Mogelijkerwijs heb je moeite om je terug te trekken. Meer introverte mensen kunnen moeite hebben je bij te benen of zijn van mening dat je een te druk sociaal leven hebt. Iemand die makkelijk op de voorgrond treedt en relatief spraakzaam is, past over het algemeen beter bij je.

2.3 'Gewetensvolheid'

Dit persoonlijkheidskenmerk heeft betrekking op doelgerichtheid. Het weerspiegelt de mate waarin men gefocust of juist flexibel is. Deze schaal wordt ook wel consciëntieusheid of doelgerichtheid genoemd.

image/svg+xml SCHAALSCORE Fig. 3 GEWETENSVOLHEID JIJ GESLACHT: VROUW LEEFTIJD: 33 DE SCORE VANDE NEDERLANDSEBEROEPSBEVOLKING JIJ JIJ FLEXIBEL DOELGERICHT / ZORGVULDIG

Je positie op deze schaal is net onder gemiddeld. Je bent in staat het leven te nemen zoals het komt. Je hebt soms een zekere nonchalance over je. Je kan je ontspannen en spontaan opstellen. Aan de andere kant ben je daardoor soms minder georganiseerd dan anderen. Verplichtingen ga je liever niet al te veel aan. Je handelt soms eerder intuïtief, op basis van gevoel, dan op basis van wat hoort of afgesproken is. Je kan daardoor soms ietwat ongeorganiseerd overkomen en lijkt daardoor al snel weer met andere dingen bezig. Je moet dan ook af en toe oppassen dat je het overzicht niet kwijt raakt of dingen vergeet. Anderen zullen je soms als gemakzuchtig of lichtzinnig betitelen. Je kan je daarentegen dus juist ook flexibel opstellen. Je gaat over het algemeen liever met mensen om die het leven nemen zoals dat komt. Met mensen die zorgvuldig, stipt of ietwat pietluttig zijn, heb je over het algemeen meer moeite. In een meer gestructureerde, heel ordelijke omgeving zul je je niet altijd op je gemak voelen.

2.4 'Vriendelijkheid'

Dit persoonlijkheidskenmerk heeft betrekking op attentheid en mensgerichtheid. Het geeft een indicatie van de mate waarin men geïnteresseerd is in andere mensen en in hoeverre men voorkomend is. Een lager score duidt op een meer zakelijke, functionele benadering.

image/svg+xml SCHAALSCORE Fig. 4 VRIENDELIJKHEID JIJ GESLACHT: VROUW LEEFTIJD: 33 DE SCORE VANDE NEDERLANDSEBEROEPSBEVOLKING JIJ JIJ TAAKGERICHT / ZAKELIJK MENSGERICHT / ATTENT

Je positie op deze schaal is boven gemiddeld. Dat betekent dat je iemand bent die zich mild en medelevend kan opstellen. In veel situaties heb je oog voor de menselijke kant. Je houding is vaker te typeren als mensgericht. Je kunt heel begaan zijn met anderen. In je benadering van mensen ben je in staat rekening te houden met de gevoelens van anderen en kun je heel behulpzaam zijn. Dat uit zich dan in een grotere mate van attentheid. Een negatieve boodschap zal je doorgaans eerder indirect verpakken of niet uiten. In je oordeel over anderen ben je in het algemeen redelijk mild. Je staat waarschijnlijk bekend als aardig en sociaal. Je hebt soms moeite met mensen die zich hard opstellen of ontoegeeflijk zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat je jezelf te kort doet of te veel wegcijfert. Overigens kunnen mensen ook heel attent zijn uit eigen belang of om iets te bereiken. Je voelt je doorgaans meer op je gemak bij mensen die in hun benadering rekening houden met hun omgeving. Met zeer competitief ingestelde mensen heb je doorgaans meer moeite.

2.5 'Openheid'

Dit persoonlijkheidskenmerk heeft betrekking op originaliteit en intellectualiteit. Het hangt samen met de mate waarin men op zoek is naar nieuwe inzichten of een meer praktische, routinematige instelling heeft.

image/svg+xml SCHAALSCORE Fig. 5 OPENHEID JIJ GESLACHT: VROUW LEEFTIJD: 33 DE SCORE VANDE NEDERLANDSEBEROEPSBEVOLKING JIJ JIJ PRAKTISCH / BELEEFD OORSPRONKELIJK

Je positie op deze schaal is boven gemiddeld. Dat betekent dat je waarschijnlijk iemand bent met een vrij groot voorstellingsvermogen. Anderen zullen je soms typeren als creatief of reflectief. Je kan een brede interesse en belangstelling aan de dag leggen. Je staat ook vaak open voor nieuwe ervaringen, oplossingen of waarden. Soms heb je de neiging routines en vaste patronen te doorbreken. Je bent vaak nieuwsgierig en hebt een redelijk brede kijk op zaken. Je vindt het fijn om op zijn tijd hierover van gedachten kunnen wisselen of kennis tot je nemen. Je houdt niet heel erg van routines en vaste patronen. In bepaalde opzichten kun je door anderen als curieus, spannend of academisch ervaren worden. Je hebt er soms moeite mee als mensen dingen niet ter discussie durven te stellen of vasthouden aan het vertrouwde, bekende. Je voelt je meer thuis bij mensen die onafhankelijk in het leven staan of oorspronkelijk kunnen zijn.

3. Kerntyperingen

In dit hoofdstuk wordt gekeken of combinaties van persoonlijkheidskenmerken leiden tot een aanvullende kernachtige typering. Je hebt kunnen zien hoe je scoort op elk hoofdkenmerk van de Big Five. Dit werd aangegeven in termen van (zeer) hoog, (net) bovengemiddeld, gemiddeld, (net) ondergemiddeld of (zeer) laag. Wanneer je de niet gemiddelde scores combineert, krijg je kernachtige persoonlijkheidstyperingen die een noemenswaardige aanvulling zijn op je vijf persoonlijkheidskenmerken. Met een persoonlijkheidstypering kan je jezelf, qua persoonlijkheid, samenvatten op basis van de scores op de Big Five. Iemand die bijvoorbeeld zeer hoog scoort op 'emotioneel onbekommerd' en zeer hoog op 'extravertheid' is kernachtig te typeren als zeer besluitvaardig. Hij of zij heeft naar verhouding weinig last van stress en is aan de andere kant iemand die makkelijk het voortouw neemt. Voor iemand die op deze combinaties van persoonlijkheidskenmerken bijvoorbeeld wel bovengemiddeld scoort, maar niet zeer hoog, geldt de persoonlijkheidstypering in iets mindere mate. De persoonlijkheidstypering is dan duidelijk of situatieafhankelijk van toepassing, in plaats van zeer duidelijk.

Op basis van je profiel zijn de volgende typeringen duidelijk op jou van toepassing:

Je score op 'extravertheid' en 'vriendelijkheid' kan leiden tot een persoonlijkheid die joviaal en hartelijk is te noemen. Mensen met deze persoonlijkheid stappen over het algemeen makkelijk, met gevoel voor de situatie, op andere mensen af. In de ogen van anderen zijn deze mensen over het algemeen gezellig, sympathiek en opgewekt.

Je score op 'extravertheid' en 'openheid' kan leiden tot een persoonlijkheid die te kenmerken is als welbespraakt, origineel en boeiend. Een persoonlijkheid die hoort bij iemand die over het algemeen met een brede belangstelling door het leven gaat, die hij of zij graag met anderen deelt. Op anderen kan deze persoon een karaktervolle of temperamentvolle indruk maken.

Op basis van je profiel is de volgende meer situatieafhankelijke typering op jou van toepassing:

Je score op 'vriendelijkheid' en 'openheid' kan leiden tot een persoonlijkheid die te typeren is als flexibel en subtiel. Iemand die met gevoel voor zijn of haar omgeving beschouwend en reflectief is. Vaak zal iemand met deze combinatie bekend staan als tolerant, redelijk of ruimdenkend.

4. Tot slot

Sommige mensen zijn van huis uit wat bescheidener terwijl anderen juist een hoge dunk van zichzelf hebben. Omdat dit rapport een weerspiegeling is van hoe jij jezelf ziet, kan dat de resultaten in een bepaalde richting hebben gestuurd. Je kunt de test ook door iemand anders, die jou redelijk tot goed kent, over jou laten invullen. Geconstateerde verschillen met de versie die je zelf hebt ingevuld, zeggen wellicht iets over je zelfbeeld of over de wijze waarop jij je aan anderen toont.

Van persoonlijkheidskenmerken wordt algemeen verondersteld dat deze stabiel zijn in de loop van de tijd. Het is daarom raadzamer om te kijken naar de eigenschappen die je hebt en te kijken hoe je deze in je eigen voordeel kan gebruiken dan om te proberen een eigenschap te veranderen. Die laatste weg is veel moeilijker, zo niet onmogelijk, en vraagt naar verhouding veel meer energie. Bovendien is een bepaalde eigenschap die in een bepaalde situatie minder gewenst is, in een andere (werk-)situatie juist zeer gewenst. Het is de uitdaging om een hobby, studie, partner, (werk-)omgeving te vinden die het beste aansluit bij je persoonlijkheid. Hoe beter de fit tussen je omgeving en jouw persoonlijkheid hoe beter je op je plek zult zijn en hoe beter je zult voelen. Wat zich bijvoorbeeld vertaalt in geluk, succes of een aangename omgang met anderen.

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat deze test vijf kenmerken van je persoonlijkheid meet. Maar iemands persoonlijkheid is niet voor honderd procent uit te drukken in vijf kenmerken. Ieder mens afzonderlijk is te uniek om te kunnen bepalen, aan de hand van een set van vragen, hoe hij of zij qua persoonlijkheid in elkaar zit. De test geeft je een vocabulaire om naar je zelf te kijken in vergelijking met anderen en om daar je voordeel mee te doen. Realiseer je met andere woorden dat de test een samenvatting geeft van je persoonlijkheid, zonder een definitief totaaloordeel te vellen. Dat laatste is theoretisch bijna onmogelijk.