Beroep vuurtorenwachter

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Vuurtorenwachter: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Eerste hulp

  De procedures van pre-hospitale zorg voor medische noodgevallen, zoals eerste hulp, reanimatietechnieken, juridische en ethische kwesties, patiëntbeoordeling, trauma-noodgevallen.

Vaardigheden

 • Zorgen voor de toepassing van wetten

  Ervoor zorgen dat de wetten worden nageleefd en wanneer zij worden geschonden, dat de juiste maatregelen worden genomen om de naleving van de wet en de rechtshandhaving te waarborgen.

 • Reddingsmissies coördineren

  Reddingsmissies tijdens een ramp of tijdens een ongeval coördineren, ervoor zorgen dat alle mogelijke methoden worden gebruikt om de veiligheid van de te redden personen te waarborgen en ervoor te zorgen dat de zoekactie zo efficiënt en grondig mogelijk verloopt.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Reageren op noodsituaties

  Reageren op medische of traumasituaties en zorg dragen voor de patiënt op een manier die in overeenstemming is met de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, de juridische en ethische aspecten van de situatie beoordelen en zorgen voor de juiste verzorging voorafgaand aan opname in het ziekenhuis.

 • Helpen bij maritieme reddingsoperaties

  Hulp verlenen bij maritieme reddingsoperaties.

 • Schade inschatten

  Inschatten van de schade bij ongevallen of natuurrampen.

 • Toezicht houden op bemanning

  Toezicht houden op het gedrag van de werknemers en dit observeren.

 • Rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen

  Procedures opstellen waarin de specifieke maatregelen worden beschreven die in geval van een noodsituatie moeten worden genomen, rekening houdend met alle risico's en gevaren die daarmee gepaard kunnen gaan, en om ervoor te zorgen dat de plannen in overeenstemming zijn met de veiligheidswetgeving en de veiligste handelwijze vormen.

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

  Tijdens onderzoeken, inspecties of patrouilles bedreigingen voor de veiligheid opsporen en de nodige maatregelen nemen om de dreiging tot een minimum te beperken of te neutraliseren.

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid

  Relevante aanbevelingen doen na afloop van een onderzoek; ervoor zorgen dat aanbevelingen naar behoren worden overwogen en waar nodig worden opgevolgd.

 • Kaarten lezen

  Kaarten doeltreffend lezen.

Optionele kennis en vaardigheden

overstromingsschade herstellen scheepslogboeken bijhouden preventie van verontreiniging invloed van wind en stroming op de besturing van schepen opsporings- en reddingsmissies uitvoeren afval verwijderen radioapparatuur gebruiken inspecties uitvoeren advies geven over schendingen van verordeningen materiaal voor schadeherstel bij overstromingen wetgeving inzake verontreiniging verschillende communicatiekanalen gebruiken milieu-incidenten melden in gebieden patrouilleren operationele communicatie onderhouden personen uit overstroomde gebieden evacueren risico op overstromingen vaststellen voorkomen van verontreiniging van de zee strategieën voor preventie van en herstel na overstromingen ontwikkelen noodcommunicatiesystemen bedienen helpen bij onderhoud van schepen officiële documenten controleren ordehandhaving

Loopbaanperspectief

Het beroep vuurtorenwachter behoort tot de beroepsgroep Beveiligingspersoneel. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB