Beroep voedingsbiotechnoloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Voedingsbiotechnoloog: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Door voedsel veroorzaakte ziektes

  Beschikken over inzicht in door voedsel veroorzaakte ziektes en vergiftigingen, om problemen voor de volksgezondheid te voorkomen.

 • Laboratoriumgebaseerde wetenschappen

  Laboratoriumgebaseerde wetenschappen zoals biologie, chemie, natuurkunde, geïntegreerde wetenschap of geavanceerde laboratoriumwetenschap.

 • Voedingsmiddelenwetgeving

  Wetgeving met betrekking tot de levensmiddelen- en diervoederindustrie, omvattende de productie van levensmiddelen, hygiëne, veiligheid, grondstoffen, additieven, ggo’s, etikettering, milieu- en handelsregelgeving.

 • Gistingsproces van voedingswaren

  Omzetting van koolhydraten in alcohol en kooldioxide. Dit proces gebeurt met behulp van bacteriën of gisten of een combinatie van beide onder anaerobe omstandigheden. De fermentatie van levensmiddelen wordt ook gebruikt bij het proces van maken van brood en het produceren van melkzuur in levensmiddelen zoals droge worst, zuurkool, yoghurt, pickles en kimchi.

 • Enzymatische verwerking

  Enzymatische processen die worden gebruikt bij de productie van levensmiddelen en andere industriële biotechnologische processen.

 • Beginselen van voedselveiligheid

  Wetenschappelijke achtergrond van voedselveiligheid, met inbegrip van bereiding, behandeling en opslag van levensmiddelen, om het risico van door voedsel overgedragen ziekten en andere gezondheidsrisico's tot een minimum te beperken.

 • Pathogene micro-organismen in voedingsmiddelen

  De identificatie en kenmerken van pathogene micro-organismen in voedsel en de adequate preventiemethoden om de reproductie ervan in voedingsmiddelen af te remmen.

 • Voedsel- en drankenindustrie

  De respectieve industrie en de processen die verband houden met de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, zoals grondstoffenselectie, verwerking, verpakking en opslag.

 • Voedingsmiddelenwetenschap

  Studie van de fysische, biologische en chemische samenstelling van levensmiddelen en de wetenschappelijke begrippen die ten grondslag liggen aan de levensmiddelenverwerking en de voeding.

 • Ingrediënten van voedingsmiddelen

  Technische kenmerken van de formulering van ingrediënten voor voedingsmiddelen.

 • Samenstelling van voedingsmiddelen

  De chemische en nutritionele samenstelling van levensmiddelen, die de wijziging van bestaande producten en processen en de ontwikkeling van nieuwe producten mogelijk maakt.

 • Voedselallergieën

  De soorten voedselallergieën binnen de sector, welke stoffen allergieën veroorzaken en hoe deze stoffen kunnen worden vervangen of geëlimineerd (indien mogelijk).

 • Bewaren van voedsel

  Verslechteringsfactoren, controlerende factoren (temperatuur, additieven, vochtigheid, pH, wateractiviteit, enz., inclusief verpakking) en voedselverwerkingsmethoden om voedselproducten te conserveren.

 • Toxiciteit van voedingsmiddelen

  De oorzaken van voedselvergiftiging en bederf en de methoden voor conservering van levensmiddelen om toxiciteit bij klanten te voorkomen.

 • Gistingsproces van dranken

  Gistingsprocessen waarbij suiker omgezet wordt in alcohol, gassen en zuren. 

 • Biotechnologie

  De technologie die biologische systemen, organismen en celcomponenten gebruikt, wijzigt of bruikbaar maakt om nieuwe technologieën en producten voor specifieke toepassingen te ontwikkelen.

 • Opslag van voedingsmiddelen

  De juiste omstandigheden en methoden om voedsel te bewaren om te voorkomen dat het bederft, rekening houdend met vochtigheid, licht, temperatuur en andere omgevingsfactoren.

 • Wetgeving voor producten van dierlijke oorsprong

  De toepasselijke wettelijke voorschriften inzake temperatuur, afvalmaterialen, traceerbaarheid, etikettering, verhandeling en het vervoer van producten van dierlijke oorsprong. 

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • Bedreigingen voor ingrediënten

  Ingrediënten en potentiële risico’s die de mens, de flora en de fauna kunnen schaden. Functies in de samenstelling van de ingrediënten.

Vaardigheden

 • Laboratoria voor voedingsmiddelenproductie beheren

  Laboratoriumactiviteiten in de fabriek beheren en gebruik maken van de gegevens om de kwaliteit van de vervaardigde producten te controleren.

 • Micro-organismen ontdekken

  Verschillende laboratoriummethoden en -instrumenten gebruiken, zoals amplificatie en sequencing om micro-organismen zoals bacteriën en schimmels in de bodem, lucht en water op te sporen en te identificeren.

 • Laboratoriumresultaten opvolgen

  De resultaten van het laboratorium analyseren en toepassen door het productieproces aan te passen. Indien nodig, verslag uitbrengen en passende maatregelen nemen.

 • Afgekeurde producten beheren

  Beheren van productiestops als gevolg van onvoldoende productkwaliteit en beheer van de daarmee samenhangende afvalproblematiek in het kader van goede productiepraktijken.

 • In de levensmiddelenindustrie gebruikte ontwikkelingen volgen

  Het in kaart brengen en onderzoeken van ontwikkelingen en innovatie op het gebied van technologie en materialen in de levensmiddelenindustrie.

 • Voedselrisicoanalyses uitvoeren

  Uitvoeren van analyses van de risico’s van levensmiddelen met het oog op waarborging van de voedselveiligheid.

 • Microscopen bedienen

  Een microscoop bedienen, een instrument dat wordt gebruikt om objecten te zien die te klein zijn voor het blote oog.

 • Microbiologische analyses in de voedselketen uitvoeren

  Voer analyses uit om verschillende soorten micro-organismen, schimmels en gisten in de voedselketen op te sporen.

 • Factoren identificeren die veranderingen tijdens de opslag van voedingsmiddelen veroorzaken

  De meest relevante factoren (chemisch, fysisch, ecologisch, enz.) herkennen die het levensmiddel tijdens de opslag kunnen wijzigen

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Visuele gegevens voorbereiden

  Grafieken en diagrammen opstellen om gegevens op een visuele manier te presenteren.

 • Monsters van voedingsmiddelen en dranken analyseren

  Onderzoeken of voedsel of dranken veilig zijn voor menselijke consumptie. De juiste niveaus van de belangrijkste ingrediënten en de juistheid van de vermeldingen op het etiket en de aanwezige hoeveelheden nutriënten verifiëren. Ervoor zorgen dat monsters van levensmiddelen en dranken aan specifieke normen of procedures voldoen.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Chemische processen verbeteren

  Gegevens verzamelen die nodig zijn voor het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen in de chemische processen. Ontwikkelen van nieuwe industriële processen, ontwerpen van nieuwe procesinstallaties/uitrusting of wijziging van bestaande processen.

 • Op de hoogte blijven van innovaties in de voedselverwerkende sector

  De recentste innovatieve producten en technologieën voor het verwerken, bewaren, verpakken en verbeteren van levensmiddelen.

 • Voorwaarden voor verwerking volgen

  Meters, videomonitors en uitdraaien controleren om na te gaan of bepaalde verwerkingsvoorwaarden zijn vervuld. De nodige aanpassingen in procesvariabelen aanbrengen zoals tijden, input, debiet en temperatuurinstellingen.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Procesoptimalisering leiden

  Leiding geven aan de procesoptimalisering met behulp van statistische gegevens. Experimenten ontwerpen met betrekking tot de productiecontrole- en procesbeheermodellen.

Optionele kennis en vaardigheden

voedingsmiddelen opleidingen over milieuaangelegenheden geven beginselen van de voedingstechnologie toepassen op de hoogte blijven van regelgeving deelnemen aan de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen wetenschappelijke methoden toepassen waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet werkgerelateerde verslagen schrijven beknopte producteisen verzamelen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie houdbaarheidstermijn van voedingsmiddelen beoordelen schriftelijke verslagen inzake werk analyseren conserveringsbehandelingen toepassen milieuaudits uitvoeren haccp-implementatie in fabrieken beoordelen operationele standaardprocedures in de voedselketen ontwikkelen laboratoriumhandleidingen volgen de productielijn volgen normen voor voedselveiligheid kwaliteit van producten op een productielijn controleren nieuwe voedingsmiddelen ontwikkelen op het gemak zijn in onveilige omgevingen kwaliteitscontroles uitvoeren productieschema aanpassen risico’s in verband met natuurlijke, chemische, biologische gevaren in drank en voedingsmiddelen statistiek voedingsmonsters beoordelen

Loopbaanperspectief

Het beroep voedingsbiotechnoloog behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB