Beroep vervoerder van levende dieren

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Vervoerder van levende dieren: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Tekenen van ziekte bij dieren

  Fysieke, gedrags- en milieugerelateerde tekenen van gezondheid en ziekte bij verschillende dieren.

 • Anatomie van dieren

  De studie van lichaamsdelen van dieren, hun structuur en dynamische relaties, op een niveau dat relevant is voor de specifieke bezigheid.

 • Dierenwelzijn

  Algemeen erkende behoeften aan dierenwelzijn zoals toegepast op soorten, situatie en bezetting. Deze thema's zijn: de behoefte aan een geschikte omgeving
de behoefte aan goede voeding
de behoefte om normale gedragspatronen te kunnen vertonen
de behoefte om samen met, of gescheiden van andere dieren te worden gehuisvest
de behoefte om te worden beschermd tegen pijn, lijden, verwondingen en ziekte.

 • Transportvoertuigen voor dieren

  De soorten voertuigen voor het vervoer van dieren en hun kenmerken, de selectie van geschikte voertuigen en hun veilig gebruik, volgens nationale en internationale voorschriften.

 • Veilige werkmethoden in veterinaire omgeving

  Veilige werkmethoden in een veterinaire omgeving om gevaren en bijbehorende risico's te identificeren en zo ongevallen of incidenten te voorkomen. Dit omvat letsels door dieren, zoönoses, chemicaliën, apparatuur en werkomgeving.

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Gedrag van dieren

  De natuurlijke gedragspatronen van dieren, d.w.z. de wijze waarop normaal en abnormaal gedrag kan worden uitgedrukt volgens soort, omgeving, mens-dier interactie en bezigheid.

 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren

  Bewustzijn van de maatregelen op het gebied van hygiëne en bioveiligheid bij het werken met dieren, met inbegrip van de oorzaken, de overdracht en de preventie van ziekten en de toepassing van beleidsmaatregelen, materialen en uitrusting.

 • Fysiologie van dieren

  De studie van het mechanische, fysieke, bio-elektrische en biochemische functioneren van dieren, hun organen en hun cellen.

Vaardigheden

 • Beweging van dieren controleren

  Sturen, regelen of beperken van bewegingen van een dier of een groep dieren.

 • Voertuigen parkeren

  Gemotoriseerde voertuigen parkeren zonder de integriteit van voertuigen en de veiligheid van mensen in gevaar te brengen.

 • Zorg dragen voor het welzijn van dieren tijdens vervoer

  De gezondheid en het welzijn van dieren tijdens het vervoer behouden, met inbegrip van frequente controle op tekenen van stress en symptomen van slechte gezondheid.

 • Dierenhygiëne beheren

  Passende hygiënemaatregelen plannen en gebruiken om de overdracht van ziekten te voorkomen en een goede algemene hygiëne te garanderen. De hygiënische procedures en voorschriften bij het werken met dieren in stand houden en volgen, de controles en protocollen op het gebied van de hygiëne van de locatie aan anderen meedelen. De veilige verwijdering van afvalstoffen overeenkomstig de bestemming en de plaatselijke regelgeving beheren.

 • Dieren inladen voor vervoer

  De dieren veilig laden en te lossen in containers of kooien voor het vervoer. Ervoor zorgen dat ze stevig en veilig in het voertuig worden geplaatst.

 • Voeding geven aan dieren

  Voedsel en water aan dieren geven. Dit omvat het bereiden van voedsel en water voor dieren en het rapporteren van eventuele veranderingen in de eet- of drinkgewoonten van dieren.

 • Vervoer van dieren beheren

  Het plannen en beheren van processen die te maken hebben met het vervoer van dieren. Dit omvat de planning van activiteiten zoals het selecteren van de vervoersvorm, het plannen van de route en het voorbereiden van documentatie. Het omvat ook voorbereidende activiteiten die vóór het vervoer worden uitgevoerd, zoals het invullen van papierwerk en etikettering, en het selecteren en voorbereiden van de juiste transportcontainer op basis van de soort, de leeftijd, het gewicht en het aantal dieren, de duur van het transport en de voedsel- en watervereisten.

 • Dierenwelzijn beheren

  De toepassing van de vijf universeel erkende dierenwelzijnsbehoeften naar soort, situatie en eigen bezetting te plannen, te beheren en te evalueren.

 • Bioveiligheid van dieren beheren

  Passende bioveiligheidsmaatregelen plannen en gebruiken om overdracht van ziekten te voorkomen en te zorgen voor een effectieve algehele bioveiligheid. Bioveiligheidsprocedures en infectiebestrijding handhaven en volgen bij het werken met dieren, mogelijke gezondheidsproblemen herkennen en passende maatregelen nemen, interne hygiënemaatregelen en bioveiligheidsprocedures meedelen, en rapporteren aan anderen.

 • Voertuigen besturen

  In staat zijn om voertuigen te besturen; beschikken over het juiste type rijbewijs voor het gebruikte type motorvoertuig.

 • Welzijn van dieren controleren

  De fysieke conditie en het gedrag van de dieren in het oog houden en eventuele problemen of onverwachte veranderingen melden, met inbegrip van tekenen van gezondheid of slechte gezondheid, het uiterlijk, de staat van de huisvesting van de dieren, de inname van voedsel en water en de omgevingsomstandigheden.

 • Veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving

  In een veterinaire omgeving veilige werkmethoden toepassen om gevaren en de daaraan verbonden risico’s vast te stellen teneinde ongevallen of incidenten te voorkomen. Dit omvat letsels door dieren, zoönotische ziekten, chemicaliën, apparatuur en werkomgevingen.

 • Eerste hulp bieden aan dieren

  Toedienen van een spoedbehandeling om verslechtering van de aandoening, het lijden en de pijn te voorkomen totdat er een beroep op de diergeneeskundige bijstand kan worden gedaan. Voorafgaand aan de eerste hulp van een dierenarts moet een basisbehandeling worden uitgevoerd door niet-dierenartsen. Van niet-dierenartsen die een spoedbehandeling aanbieden, wordt verwacht dat zij zo spoedig mogelijk behandeling door een dierenarts zoeken.

 • Gedrag van dieren beoordelen

  Observeren en evalueren van het gedrag van dieren om veilig met hen te kunnen werken en afwijkingen van het normale gedrag, die wijzen op een aantasting van de gezondheid en het welzijn, te herkennen’

 • Onderhoud van voertuigen beheren

  De gezondheid van voertuigen bewaken en maatregelen nemen om de service te optimaliseren en reparaties uit te voeren; communiceren met de servicewerkplaats en dealers.

 • Omgaan met veterinaire noodgevallen

  Onvoorziene voorvallen met betrekking tot dieren en omstandigheden die dringende maatregelen vereisen, op passende professionele wijze behandelen.

Optionele kennis en vaardigheden

tarieven per uur berekenen eigenaars van dieren ondervragen over de toestand van dieren begroting maken voor financiële behoeften communiceren met klanten dieren ethisch behandelen transportwerkschema's in acht nemen werkschema's volgen gegevens inspecteren beslissingen nemen over het welzijn van het dier gebruik maken van leermogelijkheden in de diergeneeskunde rekening houden met tijdszones bij de uitvoering van werk veeteeltwetenschappen situatie van dieren begrijpen omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector dierenverblijven onderhouden omgevingsverrijking voor dieren

Loopbaanperspectief

Het beroep vervoerder van levende dieren behoort tot de beroepsgroep Vrachtwagenchauffeurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243200  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202427100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202430300  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB