Beroep vastgoedbeheerder

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Vastgoedbeheerder: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financiële analyse

  Het proces van het beoordelen van de financiële mogelijkheden, de middelen en de status van een organisatie of persoon door het analyseren van financiële overzichten en verslagen om goed geïnformeerde zakelijke of financiële beslissingen te kunnen nemen.

 • Principes voor bouwconstructie

  De onderdelen en beginselen van het bouwen van gebouwen, zoals soorten muurconstructie en funderingen, defecten in muren en daken en manieren om dergelijke defecten aan te pakken.

 • Financiële jaarrekeningen

  De financiële overzichten die tezamen een beeld geven van de financiële positie van een onderneming aan het einde van een bepaalde periode of van het boekjaar. Financiële jaarrekeningen bestaan uit vijf delen: een balans, een winst- en verliesrekening, een overzicht van de mutaties in het eigen vermogen, een kasstroomoverzicht en een toelichting.

 • Bouwverordeningen

  De richtsnoeren met minimumnormen voor gebouwen en andere bouwwerken die de volksgezondheid en de openbare veiligheid moeten waarborgen.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

 • Eigendomsrecht

  De wet- en regelgeving die alle verschillende manieren regelt voor het omgaan met eigendom, zoals de soorten eigendom, de afhandeling van eigendomsgeschillen en de regels inzake eigendomscontracten.

 • Financieel beheer

  Het gebied binnen de financiële wetenschappen dat zich richt op analyses van het praktische proces en instrumenten voor het aanwijzen van financiële middelen. Het omvat de structuur van ondernemingen, investeringsbronnen en de waardevergroting van ondernemingen door besluiten van het management.

Vaardigheden

 • Informatie geven over vastgoed

  Informatie geven over de positieve en negatieve aspecten van vastgoed en de praktische zaken die te maken hebben met financiële transacties of verzekeringsprocedures; zoals locatie, samenstelling van het vastgoed, vereisten betreffende restauratie of reparatie, de kosten van het vastgoed en de kosten verbonden aan de verzekering.

 • Communiceren met huurders

  Positieve en coöperatieve communicatie met de huurders van een woning of een deel van een woning, zoals appartementen en delen van commerciële gebouwen, om efficiënte procedures op het gebied van huur en andere contractuele overeenkomsten te faciliteren en hun tevredenheid te waarborgen.

 • Financiële beleidslijnen handhaven

  De uitvoering van het financiële beleid van de onderneming met betrekking tot alle begrotings- en boekhoudprocedures van de organisatie lezen, begrijpen en handhaven.

 • Aanvragen voor sociale zekerheid onderzoeken

  Nagaan of burgers die een aanvraag voor socialezekerheidsuitkeringen indienen, in aanmerking komen, door documenten te onderzoeken, de burger te interviewen en de desbetreffende wetgeving te onderzoeken.

 • Informatie geven over huurovereenkomsten

  De verhuurder of huurder op de hoogte brengen van de plichten en rechten van de verhuurder en de huurder, zoals de verantwoordelijkheid van de verhuurder voor het onderhoud van de goederen en van de rechten van uitzetting in geval van contractbreuk, en de verantwoordelijkheid van de huurder om tijdig huur te betalen en nalatigheid te vermijden.

 • Huur innen

  Betalingen van huurders van eigendommen ontvangen en verwerken, zoals residentiële of commerciële eigendommen, waarbij er wordt gezorgd dat de betaalde huur in overeenstemming is met het contract en dat de huurgelden tijdig worden betaald.

 • Staat van gebouwen onderzoeken

  Controleren en beoordelen van de omstandigheden van de gebouwen om fouten, structurele problemen en schade op te sporen. De algemene netheid van de gebouwen voor het onderhoud van de gronden en vastgoed-doeleinden beoordelen.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Verandering van huurder afhandelen

  Administratieve kwesties bespreken met voorgaande en toekomstige huurders en de gehuurde accommodatie (ruimten, appartementen, huizen) inspecteren om ervoor te zorgen dat de renovatie- en onderhoudsovereenkomst in acht is genomen.

 • Naleving van bouwvoorschriften controleren

  Bepalen of een constructie in overeenstemming is met de wet- en regelgeving.

 • Contacten onderhouden met vastgoedeigenaren

  Goede werkrelaties tot stand brengen met de eigenaar, problemen en renovatiebehoeften signaleren, en advies geven over de keuze van de huurders.

 • Streven naar bedrijfsgroei

  Strategieën en plannen ontwikkelen om een duurzame groei van de onderneming te bewerkstelligen, ongeacht of het gaat om de eigen onderneming of om die van iemand anders. Ernaar streven de inkomsten en positieve kasstromen te verhogen.

 • Financieel plan opstellen

  Een financieel plan ontwikkelen overeenkomstig de financiële en cliëntenregelgeving, met inbegrip van het profiel van de belegger, het financieel advies en de onderhandelings- en transactieplannen.

 • Advies geven over financiële zaken

  Overleg plegen, advies uitbrengen en oplossingen voorstellen met betrekking tot financieel beheer, zoals het verwerven van nieuwe activa, het doen van investeringen en het toepassen van fiscale efficiëntiemethoden.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Financiële prestaties van een bedrijf analyseren

  Op basis van de jaarrekening, de financiële staten en de externe informatie van de markt, de prestaties van de onderneming in financiële aangelegenheden analyseren om vast te stellen welke acties zouden kunnen worden ondernomen om de winst te vergroten.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

 • Toewijzing van plaats plannen

  De beste toewijzing en benutting plannen van ruimte en middelen, of reorganisatie van de huidige gebouwen.

 • Financiële marktontwikkelingen analyseren

  De tendensen van een financiële markt monitoren om in de loop van de tijd in een bepaalde richting te bewegen.

 • Personeel beheren

  Werknemers in dienst nemen en opleiden om hun waarde voor de organisatie te verhogen. Dit omvat een reeks activiteiten op het gebied van personeelszaken, het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en processen om een ondersteunend werkklimaat voor werknemers te creëren.

Optionele kennis en vaardigheden

bezichtiging van vastgoed organiseren energieprestaties van gebouwen onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen plannen wetgeving inzake sociale huisvesting overheidsprogramma’s inzake sociale zekerheid vastgoedmarkt toezicht houden op vastgoedontwikkelingsprojecten financiële informatie over eigendommen verzamelen schadebeoordeling organiseren regelgeving inzake brandveiligheid financiële informatie verzamelen gemeenschapsrelaties opbouwen inventaris van vastgoed voorbereiden vastgoedmarkt onderzoeken werken met gemeenschappen grote reparaties aan gebouwen melden behoeften van een gemeenschap analyseren

Loopbaanperspectief

Het beroep vastgoedbeheerder behoort tot de beroepsgroep Zakelijke dienstverleners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202412300  laag
verwachte baanopeningen tot 202421200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB