Beroep uitvoerend medewerker bosbouw

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Uitvoerend medewerker bosbouw: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Milieubeleid

  Lokaal, nationaal en internationaal beleid dat zich bezighoudt met de bevordering van de duurzaamheid van het milieu en de ontwikkeling van projecten die negatieve gevolgen voor het milieu terugdringen en de toestand van het milieu verbeteren.

 • Brandbestrijdingssystemen

  De apparaten en systemen die worden gebruikt om branden te blussen; de brandtypen en scheikundige verschijnselen bij brand.

 • Bosecologie

  De ecosystemen in een bos, van bacteriën tot bomen en bodemtypen.

 • Houtkap

  Het vellen en kappen van bomen en het omzetten ervan in hout, onder meer mechanisch kappen en verwerken.

Vaardigheden

 • Herbebossingsonderzoeken uitvoeren

  Het onderhoud en de distributie van zaailingen bepalen. Identificatie van door dieren veroorzaakte ziekte en schade. Opstellen en indienen van kennisgevingen, schriftelijke plannen en begrotingen voor herbebossing.

 • Voorgeschreven onkruidverdelgers gebruiken

  Onder toezicht en zoals goedgekeurd, voorgeschreven onkruidverdelgers sproeien in overeenstemming met de genoten training en verkregen vaardigheden, in de door de fabrikant aanbevolen doseringen, in overeenstemming met veiligheidsinformatiebladen en eventuele bestaande formele procedures en praktijken.

 • Verkoop van hout coördineren

  Op efficiënte wijze de rendabele verkoop van hout coördineren. Bedrijven helpen bij het bereiken van de doelstellingen inzake houtproductie door de houtverkoop te beheren. De leiding nemen in de indeling van de houtverkoop en de activiteiten op het gebied van de ligging van het wegennet, met inbegrip van de grenzen voor de clearing en terbeschikkingstelling van hout, de kruishoutproductie om de volumes en de kwaliteit van de bomen te bepalen en de markering van bomen die bij commerciële uitdunningsoperaties moeten worden verwijderd.

 • Eerste hulp bieden

  Cardiopulmonaire reanimatie of eerste hulp toedienen om hulp te bieden aan een zieke of gewonde persoon totdat hij/zij een meer complete medische behandeling krijgt.

 • Werkplekken controleren

  Er regelmatig voor zorgen dat de arbeidsomstandigheden op het terrein voldoen aan de gezondheids- en veiligheidseisen; ervoor zorgen dat het voorgestelde werk geen bedreiging vormt voor de fysieke integriteit van anderen.

 • Groene planten planten

  Handmatig of met behulp van gronduitrusting zaadjes planten.

 • Bosbouwapparatuur gebruiken

  Gebruiken van diverse bosbouwapparaten, zoals skidders, bulldozers voor het trekken van verticuteermachines of apparatuur voor de voorbereiding van het terrein over bosgebieden die moeten worden geregenereerd.

 • Houtkapactiviteiten controleren

  Ervoor zorgen dat de houtkap de contractueel overeengekomen en gespecificeerde procedures volgt. Alle problemen oplossen die zich tussentijds voordoen. Verbeteren van bestaande methoden en naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, de onderneming en de overheid.

 • Bospaden onderhouden

  Bospaden inspecteren om problemen, zoals omgevallen bomen, te detecteren, en herstelprocessen organiseren.

 • Bomen uitdunnen

  Het verwijderen van bepaalde bomen uit een groep om de gezondheid van de bomen, de houtwaarde en de productie te verbeteren.

 • Vegetatie beheersen

  Vegetatie langs de zijkanten van wegen besproeien om te voorkomen dat de vegetatie op boswegen begint te groeien.

 • Boswetgeving toepassen

  Vermogen om de boswetgeving en -beginselen efficiënt toe te passen.

 • Toezien op bosbeheerwerkers

  Toezicht houden op en het personeel coördineren dat in de bosgebieden werkt.

 • Bosbouwmateriaal onderhouden

  De bosbouwuitrusting controleren om ervoor te zorgen dat het bedrijfsklaar is.

 • Bosbranden beheren

  Bescherming van leven, eigendommen en hulpbronnen door het voorkomen van bosbranden. Brand detecteren, controleren, beperken en onderdrukken wanneer deze zich voordoet. Integreren van kennis van brandregimes, de effecten van brand en de waarden die een risico vormen, het vereiste niveau van bosbescherming en de kosten van brandgerelateerde activiteiten.

Optionele kennis en vaardigheden

klant raad geven over technische mogelijkheden gps-systemen gebruiken kaarten lezen apparatuur volgen advies geven aan aannemers bestuurders controleren verschillende communicatiekanalen gebruiken milieu-incidenten melden productiviteit van bossen controleren werklast in het oog houden advies geven over het planten van bomen in een bosbouwteam werken advies geven aan leidinggevenden leiding geven aan een team in de bosbouw advies geven over houtkap

Loopbaanperspectief

Het beroep uitvoerend medewerker bosbouw behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB