Beroep tolk

Tolk: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

 • Tolktechnieken

  De verschillende manieren om een taal mondeling te vertalen, zoals simultaantolken, consecutief tolken, tolken via een tussentaal, fluistertolken of verbindingstolken.

Vaardigheden

 • Begrippen in een taal vertalen

  Van de ene taal in een andere taal vertalen. Woorden en uitdrukkingen in andere talen afstemmen op hun overeenkomstige begrippen in andere talen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de boodschap en nuances van de oorspronkelijke tekst behouden blijven.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Analytisch werken

  Informatiestromen analyseren om berichten snel en nauwkeurig te reconstrueren. Navigeer een taal om uitleg te geven over dezelfde betekenis of het gevoel in situaties waarin er geen sprake is van een woord- of letterlijke vertaling.

 • Tolken tussen twee partijen

  Eén gesproken taal omzetten in een andere om communicatie mogelijk te maken tussen twee partijen die geen gemeenschappelijke taal spreken.

 • Taalregels beheersen

  Beheersen van de technieken en praktijken van de talen die moeten worden vertaald. Dit omvat zowel uw eigen taal als vreemde talen. Vertrouwd zijn met de toepasselijke normen en regels en de juiste uitdrukkingen en woorden die moeten worden gebruikt, omschrijven.

 • Betekenis van de oorspronkelijke toespraak handhaven

  Vertalen zonder iets toe te voegen, te wijzigen of weg te laten. Ervoor zorgen dat de originele boodschap wordt overgedragen en uw eigen gevoelens of meningen niet uitdrukken. Ernaar streven de beoogde betekenis te behouden.

 • Kwaliteitsnormen voor tolken volgen

  De overeengekomen normen volgen om ervoor te zorgen dat de vereisten voor tolken worden nageleefd en om eenheid te garanderen. Hierbij kan het gaan om normen als de Europese norm EN 15038 voor vertaling.

 • Een goede dictie bezitten

  Duidelijk en nauwkeurig spreken, zodat anderen precies weten wat er wordt gezegd. Woorden precies uitspreken om geen fouten te maken of onbedoeld iets verkeerds te zeggen.

 • Taalvaardigheden bijwerken

  Onderzoeken of oefenen van taalvaardigheden om op de hoogte te blijven van taalveranderingen om het beste te kunnen vertalen of interpreteren.

 • Vertaalstrategieën ontwikkelen

  Onderzoek verrichten om het onderwerp beter te begrijpen en de juiste vragen te formuleren om de benodigde informatie te verkrijgen.

 • Gesproken taal simultaan vertalen

  Wat een spreker zegt precies en volledig vertalen met dezelfde spreeksnelheid zonder vertragingstijd.

 • Ethische gedragscode voor vertaalwerkzaamheden volgen

  Vertaalwerkzaamheden uitvoeren volgens aanvaarde beginselen van goed en slecht. Dit omvat eerlijkheid, transparantie en onpartijdigheid. Geen gebruik maken van oordelen of persoonlijke meningen om de kwaliteit van de vertaling of vertolking te beïnvloeden.

 • Grote hoeveelheden informatie onthouden

  Grote hoeveelheden informatie bewaren en notities maken voor een juiste interpretatie.

 • Context begrijpen

  Situaties en contexten gebruiken om beter de betekenis te begrijpen van wat er gezegd wordt. De betrokkenen en de situatie begrijpen, zoals stemming en omgeving, om een meer accurate interpretatie mogelijk maken, opdat de tolk vertrouwd zou zijn met de positie van de spreker.

 • Bilateraal tolken

  Begrijpen en vertalen van mondelinge verklaringen in beide richtingen van een talenpaar, met behoud van de communicatieve intentie van de spreker.

 • Gesproken taal consecutief vertalen

  Wat een spreker zegt wanneer de sprekers na twee of meer zinnen pauzeren, nauwkeurig, volledig en op basis van uw aantekeningen vertalen. De spreker zal wachten met spreken tot de tolk klaar is met vertalen.

 • Verschillende talen spreken

  Vreemde talen onder de knie krijgen om te kunnen communiceren in een of meer vreemde talen.

Optionele kennis en vaardigheden

tolkdiensten tijdens tours verzorgen intercultureel bewustzijn tonen telefonisch communiceren informatiebronnen raadplegen linguïstiek technische verklarende woordenlijsten ontwikkelen semantiek lezend vertalen communiceren met de doelgroep fluistertolken werkzaamheden als beëdigd tolk uitvoeren wetenschappelijk onderzoek uitvoeren adviestechnieken gebruiken transcriptie van een opname geluidsapparatuur bedienen tolkdiensten bij belangenbehartiging verzorgen teksten vertalen tolken in live-uitzendingen onderzoeksvoorstellen schrijven ondertitels maken inkomende oproepen beantwoorden fonetiek technische terminologie ongeziene vertaling teksten uittypen van audiobronnen oorspronkelijke tekst handhaven contacten leggen met regeringsfunctionarissen wetenschappelijke verhandelingen schrijven tolken bij conferenties gerechtstolken medische terminologie wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

Loopbaanperspectief

Het beroep tolk behoort tot de beroepsgroep Auteurs en taalkundigen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202412000  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB