Beroep tester schakelborden

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Tester schakelborden: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Accessoires voor elektrische bedrading

  Elektrische draad- en kabelproducten en toebehoren, waaronder elektrische connectoren, lassen en isolatie.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Regelgeving inzake elektrische apparaten

  De nationale en internationale voorschriften voor het gebruik en de fabricage van elektrische apparatuur op de werkvloer. Deze voorschriften voorzien in regels en richtsnoeren over onder meer de beheersing van algemene risico’s, de fabricage van elektrische apparatuur, het testen van elektrische apparatuur, de aanleg van elektrische installaties, waarschuwingsetiketten en certificaten.

 • Elektromechanica

  De technische processen waarbij elektrische en mechanische technologie worden gecombineerd bij de toepassing van elektromechanica in apparaten die elektriciteit nodig hebben om mechanische bewegingen tot stand te brengen of apparaten die elektriciteit opwekken door middel van mechanische bewegingen.

 • Elektrische testmethoden

  Testprocedures uitgevoerd op elektrische apparatuur en machines om de prestaties en kwaliteit van de elektrische apparatuur en de naleving van de specificaties te controleren. Tijdens deze tests worden met behulp van elektrische meetapparatuur zoals multimeters, oscilloscopen en voltmeters elektrische eigenschappen zoals spanning, stroom, weerstand, capaciteit en inductie gemeten.

 • Procedures voor kwaliteitscontrole

  De procedures om een product of systeem te inspecteren teneinde te waarborgen dat het aan de specificaties en eisen voldoet.

 • Beginselen van elektriciteit

  Elektriciteit ontstaat wanneer elektrische stroom door een geleider loopt. Daarbij bewegen vrije elektronen zich tussen atomen. Materialen geleiden beter naarmate er meer vrije elektronen in aanwezig zijn. De drie belangrijkste grootheden van elektriciteit zijn spanning (uitgedrukt in volt), stroom (in ampère) en weerstand (in ohm).

 • Schema's van elektrische bedrading

  De visuele schematische weergave van een elektrisch circuit, zijn componenten en de verbindingen tussen deze componenten.

 • Vermogenselektronica

  De werking, het ontwerp en het gebruik van elektronica die elektrisch vermogen besturen en omzetten. Stroomomzettingssystemen worden gewoonlijk ingedeeld als AC-DC of gelijkrichters, DC-AC of omzetters, DC-DC-omzetters en AC-AC-omzetters.

 • Energietechniek

  Subdiscipline van energie en elektrotechniek die gespecialiseerd is in de opwekking, de overdracht, de distributie en het gebruik van elektrische stroom door de aansluiting van elektrische apparaten op motoren, generatoren en transformatoren, zoals een AC-DC-stroomadapter.

 • Componenten van schakelborden

  De elementen in controlepanelen, zoals draden, stroomonderbrekers, DIN-rails, schakelaars, programmeerbare logische regeleenheden (PLC), contacten en transformatoren.

 • Elementen voor de werking van instrumenten

  Elementen die de prestaties van het instrument aangeven of beïnvloeden. Een eerste indicatie van de prestaties van het instrument is de nauwkeurigheid of precisie, zoals de responstijd, resolutie en bereik. Een tweede indicatie van de prestaties is de technische prestaties van het instrument, zoals het vermogen, de elektromagnetische interferentie en de transiënte spanningen. Een derde indicatie van de prestaties zijn omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de prestaties van de instrumenten, zoals vochtigheid, bedrijfstemperaturen of stof.

 • Schakelinrichtingen

  Toestellen die in staat zijn de elektrische circuits te openen en te sluiten, zoals ontkoppelingsschakelaars, onderbrekerschakelaars en stroomonderbrekers.

Vaardigheden

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Elektrische schema's interpreteren

  Lezen en begrijpen van blauwdrukken en elektrische schema's; begrijpen van technische instructies en technische handleidingen voor het monteren van elektrische apparatuur; begrijpen van de elektriciteitstheorie en elektronische componenten.

 • Testresultaten melden aan andere afdelingen

  Testinformatie aan de bevoegde diensten communiceren, zoals testschema’s, statistieken van testmonsters en testresultaten.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Elektrische apparatuur testen

  Elektrische systemen, machines en componenten testen en de elektrische eigenschappen controleren, zoals spanning, stroom, weerstand, capaciteit en inductantie, waarbij elektrische test- en meetapparatuur wordt gebruikt, zoals een multimeter. Verzamelen en analyseren van gegevens. De prestaties van het systeem bewaken en evalueren en indien nodig maatregelen nemen.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Meetinstrumenten gebruiken

  Verschillende meetinstrumenten gebruiken afhankelijk van het te meten onroerend goed. Verschillende instrumenten gebruiken om onder meer lengte, oppervlakte, volume, snelheid, energie en kracht te meten.

 • Elektrische apparatuur van coating voorzien

  Elektrische apparatuur en haar onderdelen voorbereiden en voorzien van coating, zoals gelijkmatige coating, om de apparatuur te beschermen tegen vocht, hoge temperaturen en stof.

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

 • Defecte productiematerialen melden

  Het bijhouden van de vereiste bedrijfsadministratie en -formulieren om eventuele defecte materialen of twijfelachtige omstandigheden bij de productie van machines en apparatuur te kunnen melden.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Elektrische eigenschappen meten

  Spanning, stroom, weerstand of andere elektrische kenmerken meten met behulp van elektrische meetapparatuur zoals multimeters, voltmeters en ampèremeters.

 • Testapparatuur gebruiken

  Gebruik maken van apparatuur om de prestaties en de werking van machines te testen.

Optionele kennis en vaardigheden

gespecialiseerde werktuigen gebruiken voor elektrische reparaties voltage afstellen soldeertechnieken toepassen defecte producten verwijderen reparatiegegevens opschrijven benodigde apparatuur onderzoeken elektrische apparatuur onderhouden elektrische materialen inspecteren elektromechanische apparatuur onderhouden gegevens over de voortgang van het werk bijhouden bedrading repareren elektromechanische systemen ijken testapparatuur onderhouden onderdelen opmeten inspectierapporten schrijven defecte apparatuur terugsturen naar assemblagelijn regelgeving inzake afvalverwijdering storingen aan apparatuur oplossen overleggen met ingenieurs passende beschermende uitrusting dragen ijkverslagen schrijven

Loopbaanperspectief

Het beroep tester schakelborden behoort tot de beroepsgroep Productcontroleurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241900  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20243600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20245500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB