Beroep technicus wetenschappelijk laboratorium

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Technicus wetenschappelijk laboratorium: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

Vaardigheden

 • Chemicaliën mengen

  Chemische stoffen veilig mengen volgens recept, met gebruik van de juiste dosering.

 • Laboratoriumapparatuur onderhouden

  Laboratoriumglaswerk en andere apparatuur na gebruik schoonmaken en het controleren op schade of corrosie om de goede werking ervan te waarborgen.

 • Laboratoriumapparaten ijken

  Laboratoriumapparaten ijken door twee metingen te vergelijken: één van bekende grootte of juistheid, gemaakt met een betrouwbaar apparaat en een tweede meting van een ander laboratoriumapparaat. De metingen op een zo vergelijkbaar mogelijke manier uitvoeren.

 • Veilig met chemicaliën werken

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om chemische producten op te slaan, te gebruiken en te verwijderen.

 • Monstertests uitvoeren

  Onderzoeken en tests uitvoeren op voorbereide monsters, elke mogelijkheid van accidentele of opzettelijke besmetting tijdens de testfase vermijden. De bemonsteringsapparatuur bedienen in overeenstemming met de parameters van het ontwerp.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Monsters voorbereiden voor tests

  Monsters nemen en voorbereiden voor het testen, de representativiteit ervan controleren, bias en de mogelijkheid van toevallige of opzettelijke besmetting vermijden. Zorgen voor een duidelijke nummering, etikettering en registratie van de monstergegevens, zodat de resultaten nauwkeurig kunnen worden afgestemd op het oorspronkelijke materiaal.

 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken

  Laboratoriumapparatuur gebruiken, zoals atoomabsorptieapparatuur, PH- en geleidbaarheidsmeters of een zoutspraykamer.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Chemische monsters testen

  Uitvoeren van de testprocedures op de reeds voorbereide chemische monsters, door gebruik te maken van de benodigde apparatuur en materialen. Het testen van chemische monsters omvat operaties zoals pipetteren of verdunningssystemen.

Optionele kennis en vaardigheden

wiskunde microscopische technieken assisteren bij wetenschappelijk onderzoek virologie immunologie kwaliteitscontrole in microbiologielaboratoria uitvoeren bloedtransfusies testgegevens analyseren technieken voor bloedafnames medische microbiologie geautomatiseerde analysatoren in het medische laboratorium verslag doen van testresultaten biologie aspiratie met fijne naald medische dossiers van patiënten identificeren klinische cytologie inspectie van chemische processen beheren monsters etiketteren histopathologie zorgen voor naleving van de milieuwetgeving chemische testprocedures beheren chemie gegevensbescherming celmonsters microscopisch onderzoeken bloedmonsters van etiketten voorzien medische resultaten interpreteren vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren monsters voor analyse verzamelen effectief communiceren in de gezondheidszorg ontvangen biologische monsters controleren bloedmonsters vervoeren analytische wiskundige berekeningen uitvoeren pediatrische bloedafnameprocedures beenmergtransplantaties uitvoeren voorraadniveaus bewaken biologische monsters van patiënten verzamelen materiële middelen controleren dossiers archiveren van gebruikers van gezondheidszorg klinische biochemie goederen bestellen bloedmonsters analyseren helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden experimentele laboratoriumgegevens analyseren bloedafname bij baby’s bloedgroepclassificatie medisch afval verwerken vragen van patiënten beantwoorden resultaten van hematologische testen interpreteren biologische monsters naar het laboratorium sturen wetenschappelijke documentatie archiveren bloeddonatie medisch laboratoriummateriaal onderhouden klinische chemie werken met chemicaliën grond- en hulpstoffen beheren celkweken analyseren natuurkunde medisch materiaal steriliseren protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus wetenschappelijk laboratorium behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB