Beroep technicus stralingsbescherming

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Technicus stralingsbescherming: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

 • Bescherming tegen straling

  De maatregelen en procedures om mens en milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van ioniserende straling.

 • Soorten gevaarlijk afval

  De verschillende soorten afval die risico’s vormen voor het milieu, de volksgezondheid of de veiligheid, waaronder radioactief afval, chemicaliën en oplosmiddelen, elektronica en kwikhoudend afval.

 • Metrologie

  De methoden en theorie van de meting in een wetenschappelijke context, met inbegrip van internationaal aanvaarde meeteenheden, de praktische toepassing van deze eenheden en de interpretatie van metingen.

 • Verwerking van gevaarlijk afval

  De methoden die worden toegepast bij de verwerking en de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen, waaronder asbest, gevaarlijke chemicaliën en diverse andere verontreinigende stoffen, alsmede de milieuwet- en regelgeving in de omgeving.

 • Nucleaire opwerking

  Het proces waarin radioactieve stoffen kunnen worden geëxtraheerd of gerecycled voor gebruik als nucleaire brandstof, en waarin de afvalniveaus kunnen worden teruggedrongen, echter zonder dat de niveaus van radioactiviteit of de productie van warmte vermindert.

 • Radioactieve besmetting

  De verschillende oorzaken van de aanwezigheid van radioactieve stoffen in vloeistoffen, vaste stoffen of gassen of op oppervlakken, en de wijze waarop de soorten verontreinigende stoffen, het risico ervan en de concentratie van deze stoffen kunnen worden bepaald.

Vaardigheden

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Blootstelling aan straling berekenen

  Berekenen van stralingsgegevens over procedures, zoals de duur en intensiteit van de blootstelling.

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Stralingsniveau controleren

  Meet- en testapparatuur en -technieken gebruiken voor het vaststellen van de niveaus van straling of radioactieve stoffen om blootstelling onder controle te houden en de risico’s voor de gezondheid, de veiligheid en het milieu tot een minimum te beperken.

 • Naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren

  Ervoor zorgen dat het bedrijf en de werknemers de wettelijke en operationele maatregelen implementeren die zijn vastgesteld om bescherming tegen straling te waarborgen.

 • Strategieën voor bescherming tegen straling ontwikkelen

  Strategieën ontwikkelen voor voorzieningen en organisaties die gevaar lopen wegens blootstelling aan straling of radioactieve stoffen, zoals ziekenhuizen en nucleaire faciliteiten, voor de bescherming van personen in de gebouwen in geval van risico, evenals de minimalisering van de blootstelling aan straling tijdens de werkzaamheden.

 • Strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen

  Strategieën te ontwikkelen om de efficiëntie te vergroten waarmee een faciliteit gevaarlijke afvalstoffen behandelt, vervoert en verwijdert, zoals radioactief afval, chemische stoffen en elektronica.

 • Medewerkers inlichten over bescherming tegen straling

  De verschillende wettelijke en operationele maatregelen van de onderneming tegen straling uiteenzetten, zoals de vermindering van de blootstellingstijd en het dragen van beschermende uitrusting voor de werknemers en de communicatie van de noodprocedures.

 • Systemen voor kernenergiecentrales controleren

  Systemen voor de controle van nucleaire installaties controleren, zoals ventilatie- en waterafvoersystemen, om de goede werking te waarborgen en onregelmatigheden vast te stellen.

Optionele kennis en vaardigheden

verontreiniging onderzoeken afbakenen advies geven over verontreinigingspreventie verontreiniging vermijden verwijdering van radioactieve stoffen controleren vervuilende stoffen verwijderen verontreinigde materialen verwijderen gevaarlijk afval verwijderen preventie van verontreiniging transport van gevaarlijke stoffen naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren voorschriften over blootstelling aan besmetting besmettingen beoordelen veiligheidsstrategieën testen mensen in verontreinigde gebieden bijstaan opslag van gevaarlijk afval veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen onderzoeksactiviteiten documenteren

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus stralingsbescherming behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB