Beroep sportmanager

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Sportmanager: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Impact van politiek op sportprestaties

  De politieke context van de huidige dienstverlening en de bronnen van mogelijke externe invloed voor de sportorganisatie.

Vaardigheden

 • Operationele businessplannen implementeren

  Uitvoeren van de strategische activiteiten en het operationele plan van een organisatie, door het aangaan en delegeren van werkzaamheden aan anderen, het controleren van de vooruitgang en het doorvoeren van aanpassingen langs de weg. Evalueren van de mate waarin strategische doelstellingen zijn bereikt, lessen trekken, succesvol zijn en bijdragen van mensen erkennen.

 • Strategische planning implementeren

  Maatregelen nemen met betrekking tot de doelstellingen en procedures die op strategisch niveau zijn vastgesteld om middelen te mobiliseren en de vastgestelde strategieën voort te zetten.

 • Gezondheid en veiligheid van klanten garanderen

  Een cultuur van gezondheid, veiligheid en zekerheid stimuleren onder uw klanten door het behouden van beleidslijnen en procedures gericht op de bescherming van kwetsbare deelnemers en zo nodig het vermoeden van mogelijk misbruik aanpakken.

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

 • Team leiden

  Leiding geven aan, toezicht houden op en motiveren van een groep mensen om de verwachte resultaten te behalen binnen een gegeven tijdlijn en met de voorziene middelen in gedachten.

 • Gezondheid en veiligheid van personeel garanderen

  Een cultuur van gezondheid, veiligheid en zekerheid bij het personeel bevorderen en in standhouden door het beleid en de procedures voor de bescherming van kwetsbare deelnemers te handhaven en zo nodig het vermoeden van mogelijk misbruik aan te pakken.

 • Beschikbaarheid van middelen voor fysieke activiteiten garanderen

  Zorgen voor de nodige materiële middelen (uitrusting, materiaal, lokalen, diensten en energievoorziening) die nodig zijn voor de uitvoering van geplande fysieke activiteiten en sport in de organisatie.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Gelijkheid bij sportactiviteiten promoten

  Beleid en programma's ontwikkelen die gericht zijn op het vergroten van de deelname en betrokkenheid van ondervertegenwoordigde groepen in de sport, zoals vrouwen en meisjes, etnische minderheidsgroepen, personen met een handicap en, in sommige gevallen, jongeren.

 • Een team leiden

  Zorgen voor duidelijke en effectieve communicatiekanalen over alle afdelingen binnen de organisatie en ondersteunende functies heen, zowel intern als extern, zodat het team op de hoogte is van de normen en doelstellingen van de afdeling/bedrijfseenheid. De vereiste disciplinaire en klachtenprocedures toepassen om ervoor te zorgen dat een eerlijke en consistente aanpak van het beheer van prestaties consistent wordt bereikt. Assisteren in het wervingsproces en het managen, trainen en motiveren van medewerkers om hun potentieel te bereiken/te overtreffen met behulp van effectieve prestatiebeheertechnieken. Stimuleren en ontwikkelen van een teamethiek onder alle medewerkers.

 • Praktijken ontwikkelen om sportclubs effectief te beheren

  Praktijken ontwikkelen om sportclubs effectief te beheren. Ondersteunen van de oprichting van een club, rol en structuur van een comité, doel en procedure van vergaderingen, rol van penningmeester van de club, rol van sponsoring en fondsenwerving, rol van marketing en sportpromotie, personeelsvereisten bij evenementenbeheer, fundamentele juridische aspecten en aspecten op het vlak van risicobeheer in de sport.

 • Vrijwilligers betrekken

  Vrijwilligers binnen de organisatie of binnen een afdeling van de organisatie werven, motiveren en leiden. De relatie met vrijwilligers beheren van vóór de aanvang van hun verbintenis als vrijwilliger, tijdens de hele periode bij de organisatie, tot na de beëindiging van hun formele vrijwilligersovereenkomst.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling in sport beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de eigen kennis, vaardigheden en competenties om te voldoen aan de huidige en toekomstige eisen van het werk en om persoonlijke en loopbaanontwikkeling in de sport te ondersteunen.

 • Klantendienst beheren

  De dienstverlening aan de klant beheren, zoals activiteiten en benaderingen die een cruciale rol spelen in de klantenservice, door te streven naar verbeteringen en ontwikkelingen en deze te implementeren.

 • Interne processen van een sportorganisatie beheren

  Het beheer van teams of groepen binnen een club of organisatie plannen of implementeren. ​Humanresources en communicatie coördineren.

 • Administratie van een sportorganisatie coördineren

  Strategieën ontwikkelen en implementeren voor de coördinatie van het beheer van teams of groepen binnen een organisatie.

 • Financiën van sportfaciliteiten beheren

  Het beheer van de financiering van sport en lichaamsbeweging ter verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie. Een masterbudget ontwikkelen en hiervan gebruik maken om de prestaties te bewaken, te evalueren en te controleren en actie ondernemen om de vastgestelde afwijkingen aan te pakken. De verantwoordelijkheid voor de begrotingen voor duidelijk omschreven activiteiten delegeren.

 • Contacten leggen met sportorganisaties

  Contact onderhouden met lokale sportraden, regionale commissies en nationale bestuursorganen.

 • Kansen voor vooruitgang in sport ontwikkelen

  Plannen en kaders ontwikkelen en uitvoeren om de deelname en de progressie van sporters te vergroten.

Optionele kennis en vaardigheden

ontwikkeling van sportactiviteiten in het onderwijs ondersteunen sportevenementen beheren fysieke activiteit in de gemeenschap bevorderen ca datacom/db atleten managen die in het buitenland rondreizen sportactiviteiten ter bevordering van de volksgezondheid promoten externe financiering voor fysieke activiteiten aanvragen bijdragen aan het bewaken van kinderen contacten leggen met bestuursleden sportcompetitieprogramma's beheren samenwerkingsrelaties aangaan

Loopbaanperspectief

Het beroep sportmanager behoort tot de beroepsgroep Managers gespecialiseerde dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20244700  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB