Beroep specialist taxatie bedrijfsovername

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Specialist taxatie bedrijfsovername: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake bescherming van activa

  De huidige wet- en regelgeving en gedragscodes op het gebied van de bescherming van particuliere en publiekrechtelijke activa.

 • Marktprijs

  Prijsvolatiliteit volgens markt en prijselasticiteit, en de factoren die een impact hebben op prijstrends en veranderingen op de markt op lange en korte termijn.

 • Fusies en overnames

  Het proces van het samenvoegen van afzonderlijke ondernemingen die relatief gelijk zijn van omvang, en de aankoop van een kleinere onderneming door een grotere onderneming. De financiële transacties, de juridische implicaties en de consolidatie van de financiële verslagen en jaarrekeningen aan het einde van het boekjaar.

 • Belastingwetgeving

  Belastingwetgeving die van toepassing is op een specifiek specialisatiedomein, zoals invoerbelasting, omzetbelasting, enz.

 • Strategische planning

  De elementen die de basis en de kern van een organisatie bepalen, zoals haar opdracht, visie, waarden en doelstellingen.

 • Beurs

  De markt waarop aandelen van naamloze vennootschappen worden uitgegeven en verhandeld.

 • Financiële markten

  De financiële infrastructuur die het mogelijk maakt effecten te verhandelen die door ondernemingen en personen worden aangeboden, beheerst door de regelgeving.

 • Methoden voor waardebepaling van bedrijven

  De processen om de waarde van de activa van de onderneming en de waarde van de bedrijfsactiviteiten te taxeren, onder meer op basis van een op activa gebaseerde benadering, bedrijfsvergelijkingen en opbrengsten uit het verleden.

 • Financiële jaarrekeningen

  De financiële overzichten die tezamen een beeld geven van de financiële positie van een onderneming aan het einde van een bepaalde periode of van het boekjaar. Financiële jaarrekeningen bestaan uit vijf delen: een balans, een winst- en verliesrekening, een overzicht van de mutaties in het eigen vermogen, een kasstroomoverzicht en een toelichting.

 • Wetgeving inzake belasting over de toegevoegde waarde

  Belastingen op de aankoopprijzen van goederen en de wetgeving die van toepassing is op deze activiteit.

Vaardigheden

 • Erkenning van activa uitvoeren

  Een analyse maken van de uitgaven om na te gaan of sommige kunnen worden aangemerkt als activa wanneer het waarschijnlijk is dat de investering in de loop van de tijd een winst zal opleveren.

 • Strategisch denken toepassen

  Genereren en op doeltreffende wijze toepassen van zakelijke inzichten en mogelijkheden, om op lange termijn een concurrentievoordeel te behalen.

 • Businessplannen analyseren

  Een analyse maken van de formele verklaringen van ondernemingen waarin hun bedrijfsdoelstellingen en de strategieën die zij hebben vastgesteld, worden uiteengezet om de haalbaarheid van het plan te beoordelen en het vermogen van de onderneming om aan externe vereisten te voldoen, zoals de terugbetaling van een lening of het rendement van investeringen te beoordelen.

 • Handelen in effecten

  Verhandelbare financiële producten zoals aandelen en schuldbewijzen kopen of verkopen voor eigen rekening of voor rekening van een particuliere klant, zakelijke klant of kredietinstelling.

 • Vastgoed taxeren

  Grond en gebouwen onderzoeken en evalueren om schattingen te maken over hun prijs.

 • Voorraadwaardering uitvoeren

  De waarde van de voorraad van een onderneming analyseren, berekenen en beoordelen. Wiskundige formules en logaritmen gebruiken om de waarde van de verschillende variabelen te bepalen.

 • Jaarrekeningen interpreteren

  De belangrijkste regels en indicatoren in de financiële staten lezen, begrijpen en interpreteren. De belangrijkste informatie uit de financiële staten extraheren, afhankelijk van de behoeften en deze informatie integreren in de ontwikkeling van de plannen van de afdeling.

Optionele kennis en vaardigheden

waarde van gebruikte goederen schatten advies geven over de waarde van vastgoed vastgoedwaarden vergelijken beursgang beleggingsportefeuilles controleren advies geven over belastingplanning bij geschillen assisteren contacten leggen met financiers waarde bij wederverkoop van objecten bepalen advies geven over faillissementsprocedures insolventiewetgeving investeringsanalyse informatie over belastingwetgeving verstrekken adviestechnieken gebruiken omgaan met managers prijsstrategieën merkactiva beheren vennootschapsrecht eigendomsrecht intellectueeleigendomsrecht financieel verslag opstellen onderhandelen over de waarde van activa

Loopbaanperspectief

Het beroep specialist taxatie bedrijfsovername behoort tot de beroepsgroep Financieel specialisten en economen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202411200  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202411500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB