Beroep sociaal werker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Sociaal werker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Sociale rechtvaardigheid

  De ontwikkeling en de beginselen van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid en de wijze waarop deze per geval dienen te worden toegepast.

 • Sociale wetenschappen

  Ontwikkeling en kenmerken van sociologische, antropologische, psychologische, politieke en sociale beleidstheorieën.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

 • Wettelijke vereisten in de sociale sector

  De eisen uit wet- en regelgeving voor de sociale sector.

 • Sociale werktheorie

  De ontwikkeling en de kenmerken van de sociale werktheorieën die worden onderbouwd door sociale en menswetenschappen.

Vaardigheden

 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening

  De ethische principes van het maatschappelijk werk toepassen om de praktijk te sturen en complexe ethische kwesties, dilemma's en conflicten te beheren in overeenstemming met het gedrag op het werk, de ontologie en de ethische code van de sociale diensten, en zich betrekken bij ethische besluitvorming door het toepassen van nationale en - voor zover van toepassing - internationale ethische normen of beginselverklaringen.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten

  Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten met inachtneming van de waarden en principes ten aanzien van maatschappelijk werk.

 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen

  Verwijzen naar andere professionals en andere organisaties op basis van de eisen en behoeften van gebruikers van sociale diensten.

 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten

  Onderhandelen met overheidsinstellingen, andere maatschappelijk werkers, gezinnen en zorgverleners, werkgevers of huisbazen om het meest geschikte resultaat voor uw cliënt te verkrijgen.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen

  Diensten verlenen die rekening houden met verschillende culturele en taaltradities, die de eerbiediging en validatie van gemeenschappen aantonen en consistent zijn met het beleid op het gebied van mensenrechten en gelijkheid en diversiteit.

 • Interviews afnemen bij sociale diensten

  Klanten, collega’s, leidinggevenden of ambtenaren stimuleren om volledig, vrijelijk en naar waarheid te spreken, om de ervaringen, houdingen en meningen van de ondervraagde te verkennen.

 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten

  Ontwikkelen van een samenwerkende hulprelatie, het aanpakken van eventuele breuken of spanningen in de relatie, het bevorderen van de band en het verkrijgen van vertrouwen en samenwerking van gebruikers door middel van empathisch luisteren, zorg, warmte en authenticiteit.

 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen

  De sociale situatie van de gebruikers van de diensten beoordelen, waarbij nieuwsgierigheid en respect voor de dialoog in evenwicht met elkaar moeten staan, rekening houdend met hun families, organisaties en gemeenschappen en de daaraan verbonden risico’s, en de behoeften en de middelen om aan fysieke, emotionele en sociale behoeften te voldoen.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk

  Te streven naar het verlenen van passende diensten aan klanten van maatschappelijk werk, tijdens het verblijf binnen een professioneel kader, inzicht krijgen in de manier waarop de werkzaamheden van andere professionals worden uitgevoerd en rekening houden met de specifieke behoeften van uw klanten.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Socialedienstverleningsprocedures plannen

  Socialedienstverleningsprocedures plannen, de doelstelling definiëren en rekening houden met de uitvoeringsmethoden, de beschikbare middelen identificeren en raadplegen, zoals tijd, begroting en personeel en indicatoren vaststellen om het resultaat te beoordelen.

 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk

  Beslissingen nemen wanneer dat nodig is, binnen de grenzen van de toegekende bevoegdheden en rekening houdend met de input van de gebruiker van de dienst en andere zorgverleners.

 • Sociale begeleiding bieden

  De gebruikers van sociale diensten helpen bij het oplossen van persoonlijke, sociale of psychologische problemen.

 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren

  Nauwkeurige, beknopte, actuele en tijdige gegevens bijhouden van het werk met gebruikers van de diensten, met inachtneming van de wetgeving en het beleid op het gebied van privacy en veiligheid.

 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten

  Handelen volgens de politieke, sociale en culturele context van de gebruikers van de sociale voorziening, rekening houdend met de gevolgen van bepaalde acties voor hun sociale welzijn.

 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening

  Systematisch een stapsgewijs probleemoplossend proces toepassen bij het verlenen van sociale diensten.

 • Sociale crisissen beheersen

  Individuen in sociale crisissituaties tijdig identificeren, erop reageren en hen motiveren, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle middelen.

 • Persoonsgerichte zorg toepassen

  Personen behandelen als partners bij de planning, ontwikkeling en beoordeling van de zorg, om ervoor te zorgen dat het passend is voor hun behoeften. Hen en hun zorgverleners centraal stellen in alle besluiten.

 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen

  Verslag doen van resultaten en conclusies over de sociale ontwikkeling van de samenleving op een begrijpelijke manier, door deze mondeling en schriftelijk te presenteren aan een breed publiek, van niet-deskundigen tot deskundigen.

 • Sociale problemen voorkomen

  Sociale problemen voorkomen, door acties te ontwikkelen, te definiëren en uit te voeren die sociale problemen kunnen voorkomen, met het oog op de verbetering van de levenskwaliteit van alle burgers.

 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen

  Gebruik maken van vastgestelde processen en procedures om gevaarlijke, onrechtmatige, discriminerende of uitbuitende gedragingen en praktijken aan te vechten en te melden, waarbij dergelijke gedragingen onder de aandacht van de werkgever of de bevoegde autoriteit worden gebracht.

 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten

  De gebruiker van de sociale dienst in elke situatie in beschouwing nemen en de verbanden herkennen tussen de microdimensie, mesodimensie en macrodimensie van sociale problemen, sociale ontwikkeling en sociaal beleid.

 • Sociale werkpakketten regelen

  Een pakket van diensten van sociale ondersteuning creëren op basis van de behoeften van de gebruiker van de dienst en in overeenstemming met gespecificeerde normen, voorschriften en termijnen.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten

  Maatschappelijk werk en sociale zorg op een wettige, veilige en effectieve manier uitvoeren met inachtneming van de normen.

 • Nadenken over praktijken

  De eigen praktijk routinematig evalueren, de praktijkmethoden en resultaten kritisch op consistente, coherente en geschikte manieren evalueren, kennis hebben van relevante methoden en gebruik maken van feedback van managers, supervisors, andere professionals en patiënten/cliënten om de praktijk dienovereenkomstig aan te passen .

 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg

  De zorgbehoeften van personen evalueren, families en verzorgers betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van ondersteuningsplannen. Zorgen voor de evaluatie en monitoring van deze plannen.

 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken

  Individuen, gezinnen, groepen en gemeenschappen in staat stellen meer controle te krijgen over hun leven en hun leefomgeving, hetzij zelfstandig, hetzij met hulp van anderen.

 • Samenwerken op interprofessioneel niveau

  Samenwerken met mensen in andere sectoren met betrekking tot sociale dienstverlening.

 • Stressbestendig zijn

  Een gematigde mentale toestand behouden en effectief presteren onder druk of ongunstige omstandigheden.

 • Stress in organisaties beheersen

  Omgaan met bronnen van stress en druk in het eigen beroepsleven, zoals beroeps-, management-, institutionele en persoonlijke stress, en anderen helpen hetzelfde te doen om het welzijn van uw collega's te bevorderen en burnouts te voorkomen.

 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen

  Het in kaart brengen van onderdrukking in samenlevingen, economieën, culturen en groepen die als zodanig optreden, op niet-repressieve wijze optreden, gebruikers in staat stellen maatregelen te nemen om hun leven te verbeteren en burgers in staat te stellen hun omgeving te veranderen overeenkomstig hun eigen belangen.

 • Sociale verandering promoten

  Veranderingen in de relaties tussen individuele personen, gezinnen, groepen, organisaties en gemeenschappen bevorderen door rekening te houden met en om te gaan met onvoorspelbare veranderingen op micro-, macro- en mezzoniveau.

 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden

  Professioneel communiceren en samenwerken met andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg en de sociale dienstverlening.

 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken

  Zorgen voor hygiënische werkmethoden, met inachtneming van de veiligheid van het milieu bij dagzorg, zorginstellingen en thuiszorg.

 • Conflicten hanteren

  Bemiddelen bij conflicten en gespannen situaties door te handelen tussen partijen, zoals gebruikers van diensten, belangrijke anderen zoals gezinnen, en instellingen, streven naar een overeenkomst, verzoening en oplossen van problemen.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Rechten van gebruikers van diensten promoten

  De rechten van de cliënt om zijn of haar leven te beheren, geïnformeerde keuzes over de diensten die hij of zij ontvangt te maken, met inachtneming en, in voorkomend geval, het bevorderen van de individuele standpunten en wensen van zowel de cliënt als zijn of haar verzorgers.

 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk

  Continue professionele ontwikkeling (CPD) ondernemen om kennis, vaardigheden en competenties in het kader van het maatschappelijk werk voortdurend bij te werken en te ontwikkelen.

 • Crisisinterventie toepassen

  Methodologisch reageren op een verstoring of storing in de normale of gebruikelijke functie van een persoon, familie, groep of gemeenschap.

 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten

  De gebruikers van sociale diensten helpen bij het vaststellen en uitdrukken van hun verwachtingen en sterke punten, door hun informatie en advies te verstrekken om met kennis van zaken beslissingen over hun situatie te kunnen nemen. Samenwerken met individuele personen, gezinnen, groepen, gemeenschappen om verandering te bewerkstelligen en de kansen in het leven te verbeteren.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten

  Namens en voor rekening van de gebruikers van diensten spreken, met gebruik van communicatieve vaardigheden en kennis van relevante gebieden om minder bedeelde mensen te helpen.

 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten

  Met uw cliënt overleggen om goede voorwaarden te scheppen op basis van een vertrouwensband, en de cliënt eraan herinneren dat het werk in zijn eigen voordeel is en zijn samenwerking aanmoedigen.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Casemanagement toepassen

  Opties en diensten beoordelen, plannen, faciliteren, coördineren en bepleiten voor rekening van een persoon.

 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening

  Neem het voortouw bij de praktische behandeling van maatschappelijke zaken en activiteiten.

 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten

  Informeren over de wetgeving voor gebruikers van sociale diensten en deze uitleggen, om hen te helpen inzicht te krijgen in de gevolgen die deze voor hen hebben en hoe zij deze voor hun belang kunnen gebruiken.

 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen

  Werken in overeenstemming met management- en organisatieprincipes en -waarden op het gebied van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid.

 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren

  Evalueren van de sociaal dienstverleningsplannen, rekening houdend met de meningen en voorkeuren van uw gebruikers van de dienst. Opvolgen van het plan, waarbij de kwantiteit en kwaliteit van de geleverde diensten worden beoordeeld.

 • Empathisch zijn

  Emoties en inzichten ervaren door een ander herkennen, begrijpen en delen.

 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen

  Hulp bieden bij het verstrekken van lichamelijke, morele en psychologische bijstand aan mensen in gevaarlijke of moeilijke situaties en ze, waar nodig, overbrengen naar een veilige plaats.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Werken met gemeenschappen

  Sociale projecten opzetten met het oog op gemeenschapsontwikkeling en actieve burgerparticipatie.

 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten

  Verbale, non-verbale, schriftelijke en elektronische communicatie gebruiken. Aandacht hebben voor de behoeften, kenmerken, vaardigheden, voorkeuren, leeftijd, ontwikkelingsfase en cultuur van de specifieke gebruikers van sociale diensten.

Optionele kennis en vaardigheden

volwassenenonderwijs steun bieden aan slachtoffers persoonlijke ontwikkeling migranten helpen zich te integreren in het gastland psychologische begeleidingsmethoden werken met elektronische leeromgevingen lesoverzicht ontwikkelen wetenschappelijke onderzoeksmethodologie aanwezigheidslijsten bijhouden interventies op straat uitvoeren bij sociaal werk klinische geriatrie collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen gedrag van studenten volgen toezicht houden op buitenschoolse activiteiten studenten bijstaan bij het leren principes van teamwerk sociale onderneming studenten helpen met materiaal op de gemeenschap gebaseerde ontwikkelingsdiensten bieden ondersteuningsnetwerk van de student raadplegen begeleidingsmethodes analyse van leerbehoeften personen helpen zich aan te passen aan een lichamelijke beperking onderwijs aanpassen aan de doelgroep werken aan de gevolgen van mishandeling individuen, families en groepen sterker maken universiteitsprocedures communiceren met behulp van een tolk in de sociale dienstverlening immigratiewetgeving samenwerken met het sociale netwerk van gebruikers van gezondheidszorg telefonisch communiceren kwantitatief onderzoek uitvoeren onderzoeksvoorstellen bespreken daklozen helpen vrijwilligers leiden in een academisch comité zetelen lesinhoud voorbereiden arbeidswet onderwijswet familierecht strategieën voor het omgaan met gevallen van ouderenmishandeling advies geven over trainingen veiligheid van studenten garanderen advies geven over conflictbeheersing therapie in de gezondheidszorg contacten onderhouden met educatieve medewerkers jeugdwerk in de lokale gemeenschap promoten onderzoek inzake sociaal werk uitvoeren welzijn van kinderen ondersteunen lesmateriaal opstellen mensenrechten promoten problemen aanpakken die de academische vooruitgang belemmeren onderwijsstrategieën toepassen zich discreet gedragen procedures in het lager onderwijs studenten beoordelen revalidatie vermogen van oudere volwassenen om voor zichzelf te zorgen beoordelen vacatures op de arbeidsmarkt risicogedrag van daders inschatten gezondheidszorg wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren samenwerkingsrelaties aangaan vrijwilligers ondersteunen educatieve testen afnemen leerproblemen overheidsprogramma’s inzake sociale zekerheid gedragsstoornissen informeren over de risico’s van drugs- en alcoholmisbruik diagnose van geestelijke gezondheidsproblemen gemeenschapsrelaties opbouwen kinderbescherming advies geven over palliatieve zorg drugs- en alcoholverslavingen van cliënten beoordelen toezicht houden op personeel behoeften van gebruikers van gezondheidszorg steunen gebruikers van sociale diensten ondersteunen aan het einde van hun leven toezicht houden op de speelplaats vreemde talen toepassen bij sociale diensten vaardigheidstekorten identificeren actoren in humanitaire hulpverlening herstelrecht programma’s inzake sociale zekerheid ontwikkelen soorten handicaps communicatie veldwerk uitvoeren beoordelingsprocessen werken met patronen van psychologisch gedrag werkgerelateerde verslagen schrijven wetgeving inzake sociale huisvesting klinische beoordelingstechnieken gebruiken positieve instelling van jongeren ondersteunen toezicht op personen advies geven over geestelijke gezondheid gegevens van telefonische oproepen bewaren leercurriculum plannen kwalitatief onderzoek uitvoeren socialezekerheidsrecht prestatietendensen van oproepen analyseren loopbaanbegeleiding bieden informatie over schooldiensten geven kennis van menselijk gedrag gebruiken teamwork tussen studenten aanmoedigen behoeften van oudere volwassenen contacten onderhouden met pedagogische medewerkers palliatieve zorg promovendi begeleiden telefonisch sociale begeleiding bieden telefoniesystemen onderhouden lesplannen ontwikkelen thuiszorg bieden strafrecht migratie onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften theorieën inzake persoonlijke ontwikkeling communiceren met jongeren voorbeelden geven bij het leren studenten sociaal werk begeleiden principes van sociaal werk aanleren pedagogie bescherming van jonge personen promoten toezicht houden op onderwijsontwikkelingen geestelijke gezondheidsproblemen identificeren ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen in lesmateriaal voorzien schoolpsychologie wetenschappelijk onderzoek uitvoeren jongeren voorbereiden op de volwassenheid advies geven over sociale ondernemingen getuigen tijdens een hoorzitting illegale stoffen volksgezondheidsproblemen aanpakken strategieën voor het omgaan met gevallen van seksueel geweld samenwerken met onderwijsdeskundigen financieringsmethoden programma's voor humanitaire hulp beheren mensen bewustmaken over kwesties die belangrijk zijn voor de lokale gemeenschap studenten binnen sociaal werk beoordelen consultatie psychologische ontwikkeling van jongeren fondsen werven technische expertise leveren omgaan met daders socialezekerheidsprogramma’s promoten helpen bij de organisatie van schoolevenementen gerechtelijke procedures aandacht tonen voor de situatie van studenten kinderen met bijzondere behoeften helpen in onderwijsomgevingen ontwikkeling van de jeugd beoordelen onderwijs binnen de eigen gemeenschap immigratieadvies geven gebruikers van sociale diensten ondersteunen om thuis te wonen advies geven over socialezekerheidsvoorzieningen stadia van rouw psychologische effecten van oorlog computer-telefonie-integratie gebruiken curriculumdoelstellingen gezinnen helpen in crisissituaties studenten helpen bij hun proefschrift met gebruikers van sociale diensten in een groep werken thuiszorg regelen voor patiënten procedures in het secundair onderwijs privacy van gebruikers van diensten bewaren ontwikkelingspsychologie gebruikers van sociale diensten ondersteunen om hun eigen financiële zaken te beheren wettelijke vergoeding voor slachtoffers van misdaden leiding geven aan een eenheid voor sociaal werk interculturele onderwijsstrategieën toepassen werken in multidisciplinaire gezondheidsteams kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren sociale pedagogiek wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven helpen bij de organisatie van begrafenissen sociale bemiddeling afhankelijkheid van drugs klassenmanagement uitvoeren zorg voor personen met een handicap deelnemen aan wetenschappelijke colloquia mentale gezondheid bevorderen constructieve kritiek geven studenten begeleiden crisisinterventie rapporten presenteren academisch onderzoek publiceren rechten van slachtoffers van misdaden toezien op onderwijzend personeel middelen voor educatieve doeleinden beheren slachtoffers van mensenrechtenschendingen ondersteunen jonge slachtoffers ondersteunen cliënten helpen omgaan met verdriet behoeften van slachtoffers van misdaden wetenschappelijke methoden toepassen communiceren over het welzijn van jongeren cliëntgerichte begeleiding

Loopbaanperspectief

Het beroep sociaal werker behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB