Beroep schadecorrespondent

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Schadecorrespondent: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Schadevorderingsprocedures

  De verschillende procedures die worden gebruikt om bij een verzekeringsmaatschappij formeel een betaling voor een geleden verlies te vragen.

 • Verzekeringsbeginselen

  Inzicht in de beginselen van verzekering, met inbegrip van de aansprakelijkheid van derden, voorraden en faciliteiten.

 • Soorten verzekeringen

  De verschillende bestaande beleidsmaatregelen voor risico- of verliesoverdracht en hun kenmerken, zoals ziekteverzekering, autoverzekering of levensverzekering.

 • Actuariële wetenschappen

  De regels voor het toepassen van wiskundige en statistische technieken om potentiële of bestaande risico's in diverse sectoren, zoals financiën of verzekeringen, te bepalen.

 • Verzekeringsrecht

  De wet en regelgeving betreffende de overeenkomsten inzake de overdracht van risico’s of verliezen van de ene partij, de verzekerde, naar een andere, de verzekeraar, in ruil voor een periodieke betaling. Hierbij gaat het onder meer om de regulering van verzekeringsclaims en het verzekeringswezen.

Vaardigheden

 • Onderhandelen over schikkingen

  Onderhandelen met verzekeringsmaatschappijen en verzekerden om overeenstemming te bereiken over een schikking die de verzekeringsmaatschappij voor de eiser moet regelen, zoals het dekken van reparatiekosten voor schade, rekening houdend met de taxatierapporten en de beoordeling van de dekking.

 • Verzekerden die een claim hebben ingediend ondervragen

  Mensen ondervragen die een schadeclaim hebben ingediend bij de verzekeringsmaatschappij waarbij zij verzekerd zijn, of via gespecialiseerde verzekeringsagenten of -makelaars, om het schadegeval en de dekking in de verzekeringspolis te onderzoeken en eventuele frauduleuze activiteiten in het schadeproces op te sporen.

 • Bewijsmateriaal documenteren

  Alle bewijsmateriaal dat op de plaats van het misdrijf, tijdens een onderzoek of tijdens een hoorzitting is gevonden, op een wijze documenteren die in overeenstemming is met de voorschriften, om ervoor te zorgen dat geen bewijsmateriaal uit de zaak wordt verwijderd en dat de gegevens worden bijgehouden.

 • Verzekeringsprocedures evalueren

  Alle documentatie met betrekking tot een specifieke verzekeringskwestie analyseren om ervoor te zorgen dat het verzoek om de verzekering te gebruiken of de behandeling van de claims in overeenstemming met de richtsnoeren en voorschriften is behandeld, dat de kwestie geen significant risico voor de verzekeraar vormt of dat de beoordeling van de claims juist is, en om het verdere verloop van de actie te beoordelen.

 • Dekkingsopties analyseren

  De verslagen van schadebeoordelingen of letselonderzoek analyseren om te controleren of de schade of letsels van de verzekerde gedekt worden door zijn/haar verzekeringspolis, en of nagegaan moet worden in welke mate hij/zij gedekt is en welke schikkingen de verzekeraar eventueel moet bieden.

 • Beoordelingsrapporten opstellen

  Volledige verslagen samenstellen over de beoordeling van eigendommen, ondernemingen of andere goederen en diensten die worden beoordeeld aan de hand van alle gegevens die tijdens het evaluatie- en waarderingsproces zijn verzameld, zoals de financiële voorgeschiedenis, de eigendomsstructuur en de ontwikkelingen.

 • Bewijsmateriaal verstrekken

  Aan anderen op overtuigende en passende wijze bewijsmateriaal in een strafrechtelijke of civiele zaak presenteren om tot de juiste of meest voordelige oplossing te komen.

 • Claimdossiers beheren

  Toezicht houden op de voortgang van een dossier, alle partijen op de hoogte houden van de stand van het dossier, ervoor zorgen dat de cliënt de verschuldigde schadevergoeding ontvangt, eventuele problemen of klachten van klanten ontvangt, het dossier sluit en informatie verstrekt aan een bevoegde persoon of dienst wanneer er vermoedens van fraude bestaan.

 • Schadeclaims opstarten

  Het proces beginnen om een claim voor een klant of slachtoffer in te dienen, op basis van de beoordeling van de schade en de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen.

 • Claimdossiers analyseren

  De claim van een klant controleren en de waarde van de verloren materialen, gebouwen, omzet of andere elementen analyseren, en de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen beoordelen.

 • Schade inschatten

  Inschatten van de schade bij ongevallen of natuurrampen.

 • Schikkingen voorstellen

  Rekening houden met de schadebeoordelings- of incident- en letselrapporten om aan verzekeringsdeskundigen een regeling voor te stellen die de schadeclaim met de eiser regelt, zoals het ramen van reparatiekosten voor schade of een vergoeding van medische kosten.

 • Controleren op beschadigde producten

  Identificeren van beschadigde producten en de situatie melden.

 • Binnenkomende schadeclaims behandelen

  Beheren, verwerken en evalueren van ingediende verzekeringsaanvragen voor het geval zich een probleem voordoet dat door een verzekeringspolis wordt gedekt. De claim kan al dan niet worden goedgekeurd op basis van een beoordeling van de omstandigheden.

 • Schadebeoordeling organiseren

  Organiseren van een schadebeoordeling door een deskundige aan te wijzen om de schade te identificeren en te onderzoeken, informatie en instructies te geven aan deskundigen en de deskundigen op te volgen en een schaderapport te schrijven.

 • Claimprocedures beheren

  De relatie met een verzekeraar beheren met betrekking tot zijn verplichting om een door een verzekerde ingediende claim in ontvangst te nemen, te onderzoeken en ertegen op te treden.

Optionele kennis en vaardigheden

oorzaken van schade vaststellen betrouwbaarheid van klanten beoordelen regelingen voor samenwerking opstellen informatie geven over vastgoed financiële controlerapporten opstellen financieel plan opstellen financiële informatie verzamelen contractuele geschillen beheren fraudedetectie financiële informatie over eigendommen verzamelen financieel risico analyseren arbeidsgerelateerde letsels onderzoeken schade aan gebouwen vaststellen schadeclaims classificeren luisteren naar de verhalen van de partijen financiële audits uitvoeren advies geven over verzekeringspolissen samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen

Loopbaanperspectief

Het beroep schadecorrespondent behoort tot de beroepsgroep Boekhouders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202410400  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202418500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202429000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB