Beroep schadebehandelaar

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Schadebehandelaar: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fraudedetectie

  De technieken die worden gebruikt voor het opsporen van frauduleuze activiteiten.

 • Soorten verzekeringen

  De verschillende bestaande beleidsmaatregelen voor risico- of verliesoverdracht en hun kenmerken, zoals ziekteverzekering, autoverzekering of levensverzekering.

 • Verzekeringsbeginselen

  Inzicht in de beginselen van verzekering, met inbegrip van de aansprakelijkheid van derden, voorraden en faciliteiten.

 • Schadevorderingsprocedures

  De verschillende procedures die worden gebruikt om bij een verzekeringsmaatschappij formeel een betaling voor een geleden verlies te vragen.

 • Verzekeringsrecht

  De wet en regelgeving betreffende de overeenkomsten inzake de overdracht van risico’s of verliezen van de ene partij, de verzekerde, naar een andere, de verzekeraar, in ruil voor een periodieke betaling. Hierbij gaat het onder meer om de regulering van verzekeringsclaims en het verzekeringswezen.

 • Actuariële wetenschappen

  De regels voor het toepassen van wiskundige en statistische technieken om potentiële of bestaande risico's in diverse sectoren, zoals financiën of verzekeringen, te bepalen.

Vaardigheden

 • Technische communicatievaardigheden toepassen

  Technische details op beknopte wijze uitleggen aan niet-technische klanten, belanghebbenden of andere geïnteresseerde partijen.

 • Informatie geven over financiële producten

  De klant of cliënt informatie geven over financiële producten, de financiële markt, verzekeringen, leningen of andere soorten financiële gegevens.

 • Claimdossiers beheren

  Toezicht houden op de voortgang van een dossier, alle partijen op de hoogte houden van de stand van het dossier, ervoor zorgen dat de cliënt de verschuldigde schadevergoeding ontvangt, eventuele problemen of klachten van klanten ontvangt, het dossier sluit en informatie verstrekt aan een bevoegde persoon of dienst wanneer er vermoedens van fraude bestaan.

 • Schadebeoordeling organiseren

  Organiseren van een schadebeoordeling door een deskundige aan te wijzen om de schade te identificeren en te onderzoeken, informatie en instructies te geven aan deskundigen en de deskundigen op te volgen en een schaderapport te schrijven.

 • Financiële informatie samenvatten

  Financiële informatie afkomstig van verschillende bronnen of diensten verzamelen, herzien en samenvoegen om een document met uniforme financiële rekeningen of plannen op te stellen.

 • Verzekeringsprocedures evalueren

  Alle documentatie met betrekking tot een specifieke verzekeringskwestie analyseren om ervoor te zorgen dat het verzoek om de verzekering te gebruiken of de behandeling van de claims in overeenstemming met de richtsnoeren en voorschriften is behandeld, dat de kwestie geen significant risico voor de verzekeraar vormt of dat de beoordeling van de claims juist is, en om het verdere verloop van de actie te beoordelen.

 • Binnenkomende schadeclaims behandelen

  Beheren, verwerken en evalueren van ingediende verzekeringsaanvragen voor het geval zich een probleem voordoet dat door een verzekeringspolis wordt gedekt. De claim kan al dan niet worden goedgekeurd op basis van een beoordeling van de omstandigheden.

 • Schadeclaims classificeren

  Binnenkomende claims verwerken om hun aard te beoordelen en ze te classificeren volgens de verschillende soorten verzekerings- en claimafhandelingsprocedures, om zo een juiste administratieve afhandeling te garanderen en te garanderen dat de claim bij de juiste schade-expert of andere claimprofessionals terechtkomt.

 • Verzekerden die een claim hebben ingediend ondervragen

  Mensen ondervragen die een schadeclaim hebben ingediend bij de verzekeringsmaatschappij waarbij zij verzekerd zijn, of via gespecialiseerde verzekeringsagenten of -makelaars, om het schadegeval en de dekking in de verzekeringspolis te onderzoeken en eventuele frauduleuze activiteiten in het schadeproces op te sporen.

 • Claimdossiers analyseren

  De claim van een klant controleren en de waarde van de verloren materialen, gebouwen, omzet of andere elementen analyseren, en de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen beoordelen.

 • Schadevergoedingen berekenen

  Het door de verzekeringsmaatschappij verschuldigde bedrag berekenen in geval van een legitieme vordering, de financiële overdracht toestaan en de klachten, indien nodig, aan andere verzekeringsmaatschappijen aanpakken.

 • Communiceren met begunstigden

  Communiceren met personen of organisaties die recht hebben op uitkeringen in de vorm van geld of andere rechten om informatie te verkrijgen over de procedures, om ervoor te zorgen dat de begunstigden de uitkeringen ontvangen waarop zij recht hebben, en om aanvullende informatie te verstrekken.

 • Gegevens van financiële transacties bijhouden

  Alle financiële transacties die in het kader van de dagelijkse activiteiten van een bedrijf worden verricht, bundelen en in de respectievelijke boekhouding opnemen.

Optionele kennis en vaardigheden

technieken toepassen voor statistische analyses financiële geschillen behandelen klachten van klanten afhandelen financieel risico analyseren schade inschatten financiële transacties traceren verzekeringsmarkt beslissen over verzekeringsaanvragen dekkingsopties analyseren financiële transacties verwerken samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen claimprocedures beheren statistiek

Loopbaanperspectief

Het beroep schadebehandelaar behoort tot de beroepsgroep Boekhouders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202410400  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202418500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202429000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB