Beroep roerganger

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Roerganger: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Multimodale vervoerslogistiek

  Logistiek en multimodaal vervoer zien als planning en beheersing van het verkeer van goederen of personen en alle daarmee samenhangende logistieke ondersteuningsactiviteiten.

 • Beginselen van het stuwen van vracht

  Inzicht in de beginselen van het stuwen van vracht. Inzicht in de procedures volgens welke containers efficiënt geladen en gelost dienen te worden, rekening houdend met de zwaartekracht tijdens het transport.

 • Functies van apparatuur aan dek van een schip

  Kennis van en toezicht op de dek- en veiligheidsuitrusting en de voorzieningen voor het hijsen van schepen.

 • Bouw van binnenwaterschepen

  Begrip van de bouw van binnenvaartschepen. Constructie in overeenstemming met de bouwwetgeving.

 • Internationale wetgeving voor vrachtafhandeling

  De verzameling verdragen, richtsnoeren en regels die het laden en lossen van goederen in internationale havens dicteren.

 • Nationale regelgeving inzake vrachtafhandeling

  De nationale regelgeving voor het laden en lossen van goederen in de havens van dat land.

 • Regelgeving inzake passagiersvervoer

  Kennis van conventies en regelingen voor het vervoer van passagiers.

 • Nationale waterwegen

  Kennis van de nationale waterwegen die worden gebruikt voor de binnenvaart, kennis van de geografische ligging van rivieren, kanalen, zeehavens en binnenhavens en inzicht in de relatie met vrachtstromen.

 • Internationale waterwegen

  De internationale waterwegen die voor de zeevaart worden gebruikt, de geografische locatie van stromingen, maritieme waterwegen en havens.

 • Onderscheid maken tussen bouwmethoden voor schepen

  Een onderscheid maken tussen verschillende methoden voor het bouwen van schepen en de wijze waarop dit van invloed is op hun gedrag in het water wat betreft sterkte en stabiliteit.

 • Europese classificatie van binnenwateren

  Begrip van de Europese CEMT-classificatie van binnenwateren, gebruik van moderne informatiesystemen om de afmetingen van het binnenwater te meten in vergelijking met het vaartuig.

 • Ankers die worden gebruikt bij transport op binnenwateren

  Benoemen en herkennen van verschillende soorten ankers die worden gebruikt bij transport op binnenwateren; de kenmerken van verschillende ankers en hun specifieke toepassingen toelichten.

 • Fysieke onderdelen van schepen

  Gedetailleerde kennis van de verschillende fysieke onderdelen van schepen. Deze onderhouden en verzorgen om optimaal functioneren te waarborgen.

 • Stabiliteitsprincipes van vaartuigen

  Diepgaande kennis van stabiliteitsprincipes van vaartuigen, het volgen van veiligheidsvoorschriften bij het laden en lossen van cargo.

Vaardigheden

 • Zorgen voor het veilig laden van goederen volgens het laadplan

  Het veilige laden van de materialen en goederen, zoals gespecificeerd in het opslagschema, controleren en waarborgen.

 • Helpen bij verankeringswerkzaamheden

  Assisteren bij verankeringsoperaties; apparatuur bedienen en helpen bij verankeringsmanoeuvres.

 • Onderdelen van vaartuigen reinigen

  Reinig machinekamers en componenten van vaartuigen met gebruik van passende reinigingsmaterialen; zorg voor naleving van milieuwetgeving.

 • Gedrag van reizigers tijdens noodsituaties onder controle houden

  Weten hoe levensreddende uitrusting in noodsituaties moet worden gebruikt. Bijstand verlenen bij lekkages, botsingen of branden en helpen bij de evacuatie van passagiers. Kennis hebben van crisis- en crowdmanagement en eerste hulp verstrekken aan boord.

 • Verschillende soorten schepen onderscheiden

  De verschillende scheepstypen die in het Europese zeevervoer gebruikelijk zijn, herkennen en benoemen; de verschillende kenmerken, constructiedetails en tonnagecapaciteiten van de verschillende schepen kennen en benoemen.

 • Vracht opslaan

  Vracht op een veilige manier opslaan; bedienen van hefinrichtingen en sjormiddelen.

 • Verkeersvoorschriften op binnenwateren naleven

  Begrijpen en toepassen van de verkeersregels in de binnenvaart om de veiligheid te waarborgen en botsingen te voorkomen.

 • Toezicht houden op de bewegingen van de bemanning

  Toezicht houden op het in- en ontschepen van bemanningsleden; ervoor zorgen dat de veiligheidsvoorschriften worden gevolgd volgens de specificaties.

 • Vaartuigen losmaken

  Volgen van standaardprocedures voor het losmaken van vaartuigen. De communicatie tussen het schip en de wal beheren.

 • Vaartuigen aanmeren

  Standaardprocedures voor het aanmeren van schepen volgen. Beheren van de communicatie tussen het schip en de wal.

 • Passagiers veilig helpen uitstappen

  Hulp bieden aan passagiers die schepen, vliegtuigen, treinen of andere voertuigen/vaartuigen verlaten. De veiligheidsmaatregelen en -procedures in gedachten houden.

 • Oefeningen om veiligheid te garanderen uitvoeren

  Veiligheidsoefeningen organiseren en uitvoeren; de veiligheid waarborgen in potentieel gevaarlijke situaties.

 • Schepen in de haven verankeren

  Schepen in de haven verankeren volgens het type vaartuig.

 • Trim van vaartuigen beoordelen

  De trim stabiliteit bepalen van vaten, waarbij wordt verwezen naar de stabiliteit van een schip terwijl het zich in een statische toestand bevindt.

 • Meteorologische informatie gebruiken

  Meteorologische informatie gebruiken en interpreteren voor activiteiten die afhankelijk zijn van klimatologische omstandigheden. Deze informatie gebruiken om advies te verstrekken over veilige activiteiten in verband met weersomstandigheden.

 • Toezicht houden op het inladen van vracht

  Toezicht houden op het laden en lossen van vracht, goederen en andere items. Ervoor dat alle vracht volgens de voorschriften en normen correct wordt behandeld en opgeslagen.

 • Motorprestaties evalueren

  Het lezen en begrijpen van technische handleidingen en publicaties; testmotoren om de motorprestaties te evalueren.

 • Radarnavigatie gebruiken

  Moderne radarapparatuur exploiteren om de veiligheid van de schepen te garanderen.

 • Procedures aan boord controleren in geval van nood

  Procedures controleren in geval van lekkage, brand, man overboord, botsing en evacuatie; crisismanagement implementeren en kalm blijven in noodsituaties.

 • Stabiliteit van schepen bewaren in verhouding tot het gewicht van reizigers

  De stabiliteit van het vaartuig bewaren in verhouding tot het gewicht van reizigers; communiceren met reizigers.

 • Gewicht van lading aanpassen aan de capaciteit van vrachtvoertuigen

  Afstemmen van het gewicht van de vracht op de capaciteit van de voertuigen voor goederenvervoer. Houden van toezicht op het maximumdraagvermogen van het voertuig in kwestie en het gewicht van elke afzonderlijke kist bij de overbrenging.

 • Moderne elektronische navigatiehulpmiddelen gebruiken

  Moderne navigatiehulpmiddelen gebruiken zoals gps en radarsystemen.

 • Voorschriften toepassen op vrachtvervoersdiensten

  Kennis tonen van relevante lokale, nationale, Europese en internationale voorschriften, normen en codes betreffende de exploitatie van het goederenvervoer.

 • Procedures in geval van alarm volgen

  De veiligheidsprocedures volgen in het geval van een alarm; handelen volgens de instructies en procedures van het bedrijf.

 • Stabiliteit van vaartuigen beoordelen

  De twee soorten stabiliteit van de schepen beoordelen, namelijk transversaal en longitudinaal.

 • Reddingsmiddelen gebruiken

  Gebruiken van reddingsmiddelen en hun tewaterlatingsmiddelen en -voorzieningen. Bedienen van levensreddende instrumenten zoals radio-reddingsmiddelen, EPIRB's voor satellieten, SART's, dompelpakken en thermische beschermingsmiddelen.

 • Controlesystemen van vaartuigen beheren

  Controlesystemen van vaartuigen kennen, gebruiken, testen en onderhouden. Elektronische onderdelen van de controlesystemen van vaartuigen onderhouden en zo nodig herstellen.

 • Toezicht houden op het uitladen van vracht

  Toezicht op het uitladen van apparatuur, vracht, goederen en andere artikelen. Ervoor dat alles correct wordt afgehandeld en opgeslagen in overeenstemming met voorschriften en normen.

 • Verschillende soorten sluizen en hun werking begrijpen

  De verschillende bouwkundige constructies en functies van bruggen en sluizen op het gebied van de scheepvaart beheersen. Procedures uitvoeren in verband met sluizen en binnenvaren.

 • Door reizigers gegeven informatie doorgeven

  De door de passagiers verstrekte informatie doorsturen naar de leidinggevenden. Het interpreteren van de claims van passagiers en de follow-up van de verzoeken.

 • Ervoor zorgen dat scheepsrompen ongeschonden blijven

  Ervoor zorgen dat het water niet door de scheepsromp breekt; voortdurend vollopen voorkomen/

 • Zwemmen

  Door water bewegen met behulp van de ledematen.

 • Toezicht houden op verplaatsingen van reizigers

  Toezicht houden op het in- en ontschepen van reiziger; ervoor zorgen dat de veiligheidsvoorschriften worden gevolgd volgens de specificaties.

 • Helpen bij het inschepen van passagiers

  Passagiers helpen wanneer zij aan boord gaan van schepen, vliegtuigen, treinen en andere vervoermiddelen. Veiligheidsmaatregelen en -procedures in gedachten houden.

 • Toegang van reizigers tot bepaalde gebieden aan boord beperken

  Toegangspunten voor passagiers aan boord beperken en een doeltreffend beveiligingssysteem implementeren; ongeautoriseerde toegang tot gebieden met beperkte toegang te allen tijde voorkomen.

 • Materiaal voor veilige stuwage gebruiken

  Gereedschap en uitrusting gebruiken voor het uitvoeren van veilige stuwage en het correct laden en vastzetten van de goederen waarborgen.

 • Op de Europese binnenwateren navigeren

  De Europese waterwegen navigeren in overeenstemming met de navigatieakkoorden.

Optionele kennis en vaardigheden

storingen in motoren opsporen drugsbeleid op de werkplaats implementeren onderhoud en reiniging van vaartuigen uitvoeren afwijkingen aan boord opmerken milieubeschermingsmaatregelen implementeren eerste hulp bieden verschillende communicatiekanalen gebruiken maritiem engels gebruiken brandstoffen voor vaartuigen teambuilding aanmoedigen conflictbeheersing toepassen feedback over beroepsprestaties geven zelfvertrouwen tonen milieuaspecten van vervoer op binnenwateren in een watertransportteam werken risicoanalyses uitvoeren intercultureel bewustzijn tonen checklists volgen betrouwbaar handelen beschikken over computervaardigheden elektrische systemen die worden gebruikt bij vervoer

Loopbaanperspectief

Het beroep roerganger behoort tot de beroepsgroep Dekofficieren en piloten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-700  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20244100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20244100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB