Beroep recyclingmedewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Recyclingmedewerker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Afval- en restproducten

  De aangeboden afval- en restproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende eisen.

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

 • Afvalbeheer

  Methoden, materialen en voorschriften voor inzameling, vervoer, verwerking en verwijdering van afval. Dit omvat ook recycling en bewaking van de afvalverwijdering.

Vaardigheden

 • Afval verwijderen

  Afval verwijderen overeenkomstig de wetgeving, met inachtneming van de milieu- en bedrijfsverantwoordelijkheden.

 • Kapotte apparaten ophalen

  Producten verzamelen of ontvangen die niet langer functioneel zijn en die niet kunnen worden gerepareerd van huishoudens, organisaties of inzamelingsinrichtingen zodat zij kunnen worden gesorteerd voor verwijdering of recycling.

 • Met chemische reinigingsmiddelen werken

  Zorg voor een correcte behandeling, opslag en verwijdering van chemische reinigingsmiddelen overeenkomstig de voorschriften.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Afvalsoort beoordelen

  Afvalstoffen identificeren tijdens inzameling en sortering die kunnen worden gerecycled, verwijderd of anderszins worden behandeld, om te beoordelen hoe ze moeten worden behandeld en gesorteerd.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Verwerkingsuitrusting voor recycling bedienen

  Recycleringsmachines en -uitrusting bedienen zoals granulators, brekers en balenpersen; te recycleren materiaal verwerken en sorteren.

 • Afval beheren

  Aanzienlijke hoeveelheden afvalstoffen of gevaarlijke materialen beheren of verwijderen. Ervoor zorgen dat de vereiste vergunningen en toestemmingen voorhanden zijn en dat er goede beheerspraktijken, sectornormen of algemeen aanvaarde landbouwpraktijken worden toegepast.

 • Kapotte apparaten demonteren

  Apparatuur en uitrusting die is gebroken en niet voor reparatie in aanmerking komt, ontmantelen, zodat de afzonderlijke onderdelen ervan kunnen worden gesorteerd, gerecycled en verwijderd op een wijze die in overeenstemming is met de wetgeving inzake afval en recycling.

 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval

  Bedrijfsprocedures implementeren en monitoren voor de inzameling, het transport en de verwijdering van afval, in overeenstemming met alle voorschriften en wettelijke vereisten.

Optionele kennis en vaardigheden

gevaarlijk afval verwijderen geleverd afval controleren verontreiniging vermijden advies geven over afvalbeheer niet-gevaarlijk afval verwijderen elektriciteit sorteerapparatuur onderhouden afvalinzamelingsschema’s opvolgen principes van elektronische apparatuur opslag van gevaarlijk afval gevaarlijke vloeistoffen afvoeren compostering monitoren milieu-incidenten melden gegevens over recycling bijhouden heftrucks bedienen preventie van verontreiniging toelichting geven over recyclevoorschriften vervuilende stoffen verwijderen besmettingen beoordelen laboratoriumproeven uitvoeren afval sorteren recyclebakken installeren

Loopbaanperspectief

Het beroep recyclingmedewerker behoort tot de beroepsgroep Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202457800  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 202463700  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB