Beroep parlementair medewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Parlementair medewerker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kantoorsoftware

  De kenmerken en werking van softwareprogramma's voor kantoortaken zoals tekstverwerking, spreadsheets, presentatie, e-mail en database.

 • Strategische planning

  De elementen die de basis en de kern van een organisatie bepalen, zoals haar opdracht, visie, waarden en doelstellingen.

 • Politiek

  De methode, het proces en de studie van het beïnvloeden van mensen, het verwerven van zeggenschap over een gemeenschap of samenleving en de verdeling van macht binnen een gemeenschap en tussen samenlevingen.

 • Organisatorisch beleid

  Beleid voor het bereiken van een aantal doelstellingen en streefcijfers met betrekking tot ontwikkeling en instandhouding van een organisatie.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

 • Communicatie

  Het uitwisselen en overdragen van informatie, ideeën, concepten, gedachten en gevoelens door middel van een gemeenschappelijk systeem van woorden, tekens en semiotische regels via een medium.

 • Regeringsbeleid

  De politieke activiteiten, plannen en voornemens van een regering voor een wetgevende zitting voor concrete zaken.

 • Communicatieprincipes

  Het pakket gemeenschappelijke beginselen met betrekking tot communicatie zoals actief luisteren, een goede verstandhouding opbouwen, het juiste register gebruiken en de tussenkomst van anderen respecteren.

 • Bedrijfsanalyse

  Het onderzoeksgebied dat behoeften en problemen van bedrijven in kaart brengt en bepaalt welke oplossingen problemen in de bedrijfsvoering zouden kunnen verkleinen of voorkomen. Dit vakgebied houdt zich bezig met IT-oplossingen, marktproblemen, beleidsontwikkeling en strategische aangelegenheden.

Vaardigheden

 • Concepten nakijken

  Technische tekeningen of concepten nakijken en er feedback over geven.

 • Ondernemingsbeleid volgen

  Toezicht houden op het beleid van de onderneming en voorstellen van verbeteringen aan de onderneming.

 • Opmerkingen maken over concepten

  Observeren en onderzoeken van concepten van andere opstellers van wetgeving om de kwaliteitscontrole te verbeteren en hun kennis en vaardigheden op het gebied van het opstellen van wetgeving te verbeteren.

 • Organisatorische beleidslijnen opstellen

  De implementatie van beleid ontwikkelen en monitoren met betrekking tot het documenteren en detailleren van de procedures voor de activiteiten van de organisatie in het licht van haar strategische planning.

 • Met belanghebbenden onderhandelen

  Compromissen onderhandelen met belanghebbenden en streven naar de meest gunstige overeenkomsten voor de onderneming. Het kan hierbij gaan om de opbouw van relaties met leveranciers en klanten, en om ervoor te zorgen dat de producten rendabel zijn.

 • Plenaire vergaderingen van het parlement bijwonen

  Assisteren bij en ondersteuning bieden aan de plenaire zittingen van het parlement door de documenten te herzien, met andere partijen te communiceren en te zorgen voor een goed verloop van de zittingen.

 • Publicatieformaten respecteren

  Versturen van tekstmateriaal voor drukdoeleinden. Te allen tijde rekening houden met de vereiste en de verwachte publicatieformaten.

 • Contacten leggen met regeringsfunctionarissen

  Overleg voeren en samenwerken met overheidsfunctionarissen die zaken behandelen die voor u of uw bedrijf van belang zijn.

 • Toezicht houden op werk op het gebied van belangenbehartiging

  Beheer van de doelstelling om invloed uit te oefenen op politieke, economische en sociale beslissingen. Ervoor zorgen dat de ethiek en het beleid worden nageleefd.

 • Advies geven over de naleving van het overheidsbeleid

  Organisaties advies geven over hoe zij het aan het opgelegde overheidsbeleid beter kunnen naleven en over de stappen die genomen moeten worden om tot volledige naleving te komen.

 • Officiële documenten controleren

  Controleren van de officiële documenten van een persoon, zoals rijbewijzen en identificatie, om de naleving van de wettelijke voorschriften te waarborgen en om personen te identificeren en te beoordelen.

 • Vragen stellen over documenten

  Het herzien en formuleren van vragen met betrekking tot documenten in het algemeen. Onderzoek uitvoeren naar de volledigheid, de vertrouwelijkheidsmaatregelen, de stijl van het document en specifieke instructies om de documenten te behandelen.

 • Persberichten opstellen

  Informatie verzamelen en persberichten schrijven waarbij de stijl aan de doelgroep is aangepast en ervoor wordt gezorgd dat de boodschap goed wordt overgebracht.

 • Samenwerken bij het opstellen van beleidslijnen

  Specifieke kennis en relevante overwegingen (bv. financieel, juridisch, strategisch) verstrekken over zaken die bij het opstellen van het beleid in overweging moeten worden genomen.

 • Routineactiviteiten op kantoor uitvoeren

  De werkzaamheden programmeren, voorbereiden en uitvoeren die nodig zijn voor de dagelijkse uitvoering van de activiteiten, zoals de verzending van post, het ontvangen van benodigdheden, de managers en werknemers op de hoogte houden, en ervoor zorgen dat de werking vlot verloopt.

 • Advies geven over communicatiestrategieën

  Bedrijven en organisaties advies geven over hun interne en externe communicatieplannen en hun vertegenwoordiging, met inbegrip van hun aanwezigheid op internet. Verbeteringen in de communicatie aanbevelen en ervoor zorgen dat belangrijke informatie alle werknemers bereikt en dat hun vragen worden beantwoord.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Met belanghebbenden communiceren

  De communicatie tussen organisaties en belanghebbende derden zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden vergemakkelijken om hen te informeren over de organisatie en de doelstellingen ervan.

 • Wetgeving opstellen

  Stukken wetgeving opstellen om gebieden van het recht die hervorming behoeven, meer geharmoniseerd en duidelijk te maken.

Optionele kennis en vaardigheden

schriftelijk antwoorden op vragen navolging van beleid garanderen inbreuken op beleid vaststellen constitutioneel recht burgerlijk recht vergaderingen regelen beleid voor informatiebeveiliging toepassen verslagen van bijeenkomsten schrijven instructies voor opdrachten verwerken tekst voorafgaand aan vertaling analyseren naleving van het overheidsbeleid inspecteren berichten aan mensen doorgeven commercieel recht zakelijke documenten ordenen correspondentiedossiers bewaren faciliteiten voor kantoorpersoneel organiseren formulieren invullen bijeenkomsten bijwonen advies geven over buitenlands beleid

Loopbaanperspectief

Het beroep parlementair medewerker behoort tot de beroepsgroep Beleidsadviseurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB