Beroep orthoptist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Orthoptist: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake gezondheidszorg

  De rechten van patiënten en de verantwoordelijkheden van behandelaars en de mogelijke repercussies en processen in verband met medische nalatigheid of wanpraktijken.

 • Hygiëne in de gezondheidszorg

  De procedures voor het in stand houden van een hygiënische omgeving in een gezondheidszorginstelling, zoals ziekenhuizen en klinieken. Deze kunnen uiteenlopen van handen wassen tot het reinigen en desinfecteren van gebruikte medische apparatuur en methoden voor de beheersing van infecties.

 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg

  Morele normen en procedures, specifieke ethische vragen en verplichtingen voor beroepen in de zorg, waaronder eerbiediging van de menselijke waardigheid, zelfbeschikking, geïnformeerde toestemming en vertrouwelijke omgang met patiëntgegevens.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg

  De in de beroepsomgeving van de gezondheidszorg toegepaste geschreven normen voor documentatiedoeleinden van iemands activiteit.

 • Behandeling van strabisme

  Behandeling van scheelheid voor patiënten van alle leeftijden.

 • Optiek

  De wetenschap die bestanddelen en gedragingen van licht bestudeert.

 • Kindergeneeskunde

  De kindergeneeskunde is een medisch specialisme zoals vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Neurologische oogheelkunde

  De ziekten van het zenuwstelsel die van invloed zijn op het zicht en de beheersing van oogbewegingen.

 • Pediatrische psychologie

  Onderzoek naar hoe psychologische aspecten een invloed en impact kunnen hebben op ziekten en verwondingen bij zuigelingen, kinderen en adolescenten.

 • Medische terminologie

  De betekenis van medische termen en afkortingen, van doktersrecepten en diverse medische specialismen en het juiste gebruik ervan.

 • Soorten strabisme

  De kenmerken van de verschillende soorten strafbisme zoals eotropie en hypertropia.

 • Oogheelkundige onderzoeksmethoden

  De technieken en methoden die worden toegepast om het gezichtsvermogen van patiënten te onderzoeken en daarmee samenhangende metingen te verrichten.

 • Neurologie

  Neurologie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Orthoptie

  De beginselen, de beoordelingstechnieken en de behandeling van orthoptische praktijken.

 • Psychologie

  Het menselijk gedrag en diens prestaties met individuele verschillen in bekwaamheid, persoonlijkheid, interesses, leerprestaties en motivatie.

 • Technieken voor het aanmeten van contactlenzen

  De technieken en instrumenten die worden gebruikt om contactlenzen aan te meten.

 • Menselijke fysiologie

  De tak van wetenschap die de menselijke organen en hun wisselwerkingen en mechanismen onderzoeken.

 • Anesthesiologie

  Anesthesiologie is een medische specialiteit die wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Pathologie

  De componenten van een ziekte, de oorzaak, ontwikkelingsmechanismen, morfologische veranderingen en de klinische gevolgen van die veranderingen.

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

 • Farmacologie

  Farmacologie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Neurofysiologie

  Het medisch specialisme dat de functies van het zenuwstelsel bestudeert.

 • Medische informatica

  De processen en tools die worden gebruikt voor de analyse en verspreiding van medische gegevens via computersystemen.

Vaardigheden

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Therapie van het visueel systeem bieden

  Toepassen van geschikte orthoptische, pleoptische en optische behandelingsmethoden, met behulp van apparatuur zoals lenzen (`trainingsbril`), prisma's, filters, patches, elektronische doelwitten of evenwichtsborden, en voorstellen en implementeren van aanpassingsopties of mogelijkheden voor het omgaan met het dagelijks leven, het begeleiden van versterkingsoefeningen op kantoor en het instrueren van de patiënt om thuis oefeningen uit te voeren.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Doorverwezen patiënten met oogaandoeningen ontvangen

  Doorverwezen patiënten van oog- en neurologie-afdelingen, oogklinieken, huisartsen, gezondheidsbezoekers en klinieken van de gemeenschap ontvangen.

 • Oculaire gezondheid bevorderen

  Deelnemen aan activiteiten die bijdragen tot de bevordering van de gezondheid van het oog en het voorkomen van oogproblemen.

 • Orthoptische behandelingen uitvoeren

  Orthoptische behandelingen uitvoeren door gebruikmaking van occlusietherapie voor amblyopie, prismatherapie en, indien aangewezen, convergentie- en fusievermogenoefeningen.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Gespecialiseerde orthoptische testen uitvoeren

  Gespecialiseerde tests uitvoeren, zoals kleuronderscheidingsvermogen, Ishihara, Farnsworth, D-15, Pseudo-isochromatische kleurplaten, oftalmische fotografie en cornea lichtreflextest, met een analyse van de informatie die uit deze tests is verkregen om de gevolgen van algemene pathologie voor de ogen en de effecten van oogziekten te bepalen.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Revalidatie van het zicht uitvoeren

  Het resterende zicht bij mensen met een laag gezichtsvermogen maximaliseren, met gebruikmaking van rehabilitatiestrategieën en vergrotingshulpmiddelen.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Patiënten advies geven over voorwaarden om hun zicht te verbeteren

  Patiënten met een verminderd gezichtsvermogen adviseren over strategieën om hun gezichtsvermogen te verbeteren, zoals het gebruik van vergrotings- en verlichtingsapparatuur.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden

  Mogelijke behandelingsprotocollen identificeren voor de uitdagingen voor de menselijke gezondheid binnen een bepaalde gemeenschap in gevallen zoals besmettelijke ziekten met grote gevolgen op mondiaal niveau.

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Orthoptische behandelingen leiden

  Toezicht houden op orthotische behandelingen door gebruik te maken van occlusietherapie voor amblyopie, prismatherapie en oefeningen van convergentie en smeltbaarheid, indien aangegeven.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Gezichtsscherpte testen

  Testen van de gezichtsscherpte, de perceptie van dieptekleur en het vermogen om de ogen te richten en coördineren.

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Problemen met het visuele systeem vaststellen

  Opsporen en diagnosticeren van problemen van het zicht, zoals deze met betrekking tot binoculaire visie, oculaire motiliteit, amblyopie of lui oog, strabismus of squint, glaucoom, diabetische retinopathie bij diabetespatiënt, beoordeling van de zintuiglijke toestand van het oog.

 • Gezondheidsonderzoek uitvoeren

  Beoordeling van de fysieke toestand van de gezondheidszorggebruiker, met gedetailleerde informatie over eerdere letsels, chirurgie, algemene gezondheid, middelen en leefstijl.

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Voorlichten over preventie van ziekte

  Empirisch onderbouwd advies verstrekken over het vermijden van een slechte gezondheid, personen en hun verzorgers voorlichten over het voorkomen van ziekten en/of verbeteren van hun omgeving en gezondheidstoestand. Advies verstrekken over de vaststelling van risico’s die leiden tot een slechte gezondheid en helpen de veerkracht van de patiënten te vergroten met strategieën voor preventie en vroegtijdige interventie.

 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren

  Het verstrekken van nuttige informatie over beroepen in de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat de juiste beleidsbeslissingen worden genomen.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

  Ervoor zorgen dat patiënten/cliënten volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van voorgestelde behandelingen, zodat zij geïnformeerde toestemming kunnen geven, waarbij patiënten/cliënten worden betrokken bij het proces van hun zorg en behandeling.

 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren

  De voortgang van de gebruiker van gezondheidszorg registreren door te observeren, te luisteren en resultaten te meten.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

Optionele kennis en vaardigheden

vreemde talen gebruiken bij zorg intraoculaire lenzen voor chirurgie selecteren vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren pedagogie corrigerende lenzen voorschrijven deelnemen aan controles van de medische inventaris

Loopbaanperspectief

Het beroep orthoptist behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB