Beroep opleidingsfunctionaris

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Opleidingsfunctionaris: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

 • Principes voor bedrijfsbeheer

  Beginselen van bedrijfsbeheermethoden, zoals de planning van de strategie, efficiënte productiemethoden, de coördinatie van mensen en middelen.

 • Arbeidswet

  De wet die de relatie tussen werknemers en werkgevers vastlegt. Het gaat om de rechten van werknemers die bindend zijn door de arbeidsovereenkomst.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • Volwassenenonderwijs

  Educatie voor volwassen studenten, zowel in een recreatief als in een academisch kader, gericht op zelfontwikkeling of om studenten beter toe te rusten voor de arbeidsmarkt.

 • Processen van personeelszaken

  De verschillende processen en taken, het jargon en de rol in een organisatie, en andere specifieke kenmerken van de humanresourcesafdeling binnen een organisatie zoals werven, pensioenstelsels en programma's voor personeelsontwikkeling.

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorieën en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategieën, waaronder initiële, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

Vaardigheden

 • Operationele activiteiten coördineren

  De activiteiten en verantwoordelijkheden van het operationele personeel synchroniseren om ervoor te zorgen dat de middelen van een organisatie zo efficiënt mogelijk worden gebruikt om de gespecificeerde doelstellingen te bereiken.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Onderhandelen over arbeidsovereenkomsten

  Overeenkomsten vinden tussen werkgevers en potentiële werknemers over salaris, arbeidsvoorwaarden en niet-statutaire voordelen.

 • Ondernemingsbeleid volgen

  Toezicht houden op het beleid van de onderneming en voorstellen van verbeteringen aan de onderneming.

 • Onderhandelen met arbeidsbureaus

  Afspraken maken met arbeidsbureaus om wervingsactiviteiten te organiseren. Contact houden met deze bureaus om te zorgen voor een efficiënte en productieve werving van kandidaten met een hoog potentieel.

 • Salarissen beheren

  Beheren van en verantwoordelijkheid dragen voor de ontvangst van het loon van werknemers, de salarissen en uitkeringsregelingen bekijken en het management adviseren over salaris- en andere arbeidsvoorwaarden.

 • Onderwijs aanpassen aan de arbeidsmarkt

  Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in kaart brengen en de relevantie ervan herkennen voor de opleiding van studenten.

 • Gelijke behandeling van man en vrouw in zakelijke contexten bevorderen

  Voorlichten en campagne voeren omtrent de gelijkstelling tussen de seksen door de beoordeling van hun deelname aan de positie en de actieve rol van bedrijven in het algemeen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Opleidingsprogramma’s ontwikkelen

  Ontwerp programma’s waarbij werknemers of toekomstige werknemers les krijgen over de vaardigheden die nodig zijn voor de baan of om vaardigheden voor nieuwe activiteiten of taken te verbeteren en uit te breiden. Selecteer of ontwerp activiteiten die erop gericht zijn het werk en de systemen in te voeren of de prestaties van personen en groepen in de organisatie te verbeteren.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Bedrijfsopleidingen ontwikkelen

  Nieuwe bedrijfsopleidingen ontwerpen, ontwikkelen en evalueren om te voldoen aan de ontwikkelingsbehoeften van een bepaalde organisatie. De efficiëntie van deze modules analyseren en zo nodig wijzigingen aanbrengen.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Training evalueren

  Beoordelen hoe de leerresultaten en doelstellingen van de opleiding zijn behaald, de kwaliteit van het onderwijs en transparante feedback geven aan de opleiders en stagiairs.

 • Noodzakelijk aantal personeelsleden bepalen

  Het aantal werknemers bepalen dat nodig is voor de uitvoering van een project en bepalen hoe ze toegewezen zullen worden binnen het ontwerp-, productie-, communicatie- of administratieteam.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Bedrijfsopleidingen beheren

  Toezien op en reguleren van de coachingscursussen die worden aangeboden aan organisaties voor de ontwikkeling van de vaardigheden van hun werknemers.

 • Prestaties van medewerkers van een organisatie evalueren

  De prestaties en resultaten van managers en werknemers evalueren in het licht van hun efficiëntie en hun effectiviteit op het werk. Persoonlijke en professionele elementen in aanmerking nemen.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Kernprestatie-indicatoren volgen

  De kwantificeerbare maatregelen identificeren die een onderneming of bedrijfstak gebruikt om de prestaties te meten of te vergelijken wat betreft de verwezenlijking van hun operationele en strategische doelstellingen, aan de hand van vooraf vastgestelde prestatie-indicatoren.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

 • Zich identificeren met de doelstellingen van het bedrijf

  Handelen in het belang van de onderneming en voor het bereiken van haar doelstellingen.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Programma’s voor het behoud van medewerkers ontwikkelen

  Plannen, ontwikkelen en implementeren van programma's die erop gericht zijn om de tevredenheid van de medewerkers op het beste niveau te houden. En op die manier de loyaliteit van de werknemers waarborgen.

 • Strategisch denken toepassen

  Genereren en op doeltreffende wijze toepassen van zakelijke inzichten en mogelijkheden, om op lange termijn een concurrentievoordeel te behalen.

 • Personeelsevaluaties organiseren

  Het algemene evaluatieproces van het personeel organiseren.

Optionele kennis en vaardigheden

onlinetraining leveren verregaande kennis van het onderwijsonderwerp een professioneel netwerk ontwikkelen zakelijke competenties aanleren consultatie ondernemingsbeleid conflictbeheersing werken met elektronische leeromgevingen beginselen van leiderschap financieel beheer informatie over studieprogramma’s geven personeelsbeleid technische communicatievaardigheden toepassen organisatorisch beleid opleidingen promoten principes van teamwerk medewerkers begeleiden communicatie doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen

Loopbaanperspectief

Het beroep opleidingsfunctionaris behoort tot de beroepsgroep Specialisten personeels- en loopbaanontwikkeling. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202411800  laag
verwachte baanopeningen tot 202413600  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB