Beroep oogsttechnicus in de aquacultuur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Oogsttechnicus in de aquacultuur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Brandbestrijdingssystemen

  De apparaten en systemen die worden gebruikt om branden te blussen; de brandtypen en scheikundige verschijnselen bij brand.

 • Visvangstmethoden

  Kennis van moderne visserijmethoden.

 • Bioveiligheid

  Zich bewust zijn van de algemene beginselen van het concept bioveiligheid en in het bijzonder van de regels ter preventie van ziekten in geval van een epidemie die de volksgezondheid in gevaar brengt.

 • Biologie van vissen

  De studie van vissen, schelp- of schaaldieren, ingedeeld in een groot aantal gespecialiseerde gebieden die hun morfologie, fysiologie, anatomie, gedrag, ontstaan en verspreiding beschrijven.

 • Identificatie en classificatie van vissen

  De processen voor identificatie en classificatie van vissen.

 • Brandbestrijding bij aquacultuurvoorzieningen

  De methoden en apparatuur die nodig zijn voor het blussen van branden in aquacultuurinstellingen.

 • Voorschriften inzake vissenwelzijn

  De regels die van toepassing zijn op de methoden voor de visvangst, die het welzijn van vissen garanderen.

Vaardigheden

 • Vistuig voorbereiden

  Vistuig voorbereiden voor het efficiënt vangen van de vis en de bewaring ervan.

 • Aquatische soorten oogsten

  Vis, weekdieren en schaaldieren handmatig en met behulp van apparatuur indelen als voorbereiding op het oogsten. Schelpdieren oogsten voor menselijke consumptie. Levende vis oogsten voor levend transport. Alle soorten op humane wijze oogsten. Gevangen vis zo behandelen dat de kwaliteit van de vis behouden blijft.

 • Abnormaal vissengedrag waarnemen

  Het observeren, beschrijven en volgen van abnormaal gedrag van de vissen met betrekking tot het voederen, zwemmen, aan de oppervlakte verschijnen.

 • Zorgen voor de naleving van aquacultuurnormen

  Ervoor zorgen dat de activiteiten voldoen aan de normen voor duurzame aquacultuur.

 • Visbehandelingen toepassen

  De voorgeschreven behandeling van de vissen toepassen onder toezicht, met inbegrip van assistentie bij de vaccinatie-onderdompeling en injectieprocedures.

 • Aquatische productieomgevingen controleren

  Het effect van biologische omstandigheden zoals algen en aangroeiorganismen beoordelen door de waterinname, het stroomgebieden en het gebruik van zuurstof te beheren.

 • Dode vissen verzamelen

  Het verzamelen van dode vis in tanks en kisten.

 • Vangst van levende vissen controleren

  Controleren van de omstandigheden tijdens het verzamelen van levende vissen, inclusief de stress bij de vissen.

 • Eetgedrag controleren

  Toezien op het voedergedrag van boerderijdieren. Informatie verzamelen over de groei van de dieren en de toekomstige groei voorspellen. Bewaken en beoordelen van biomassa, rekening wordt houdend met de mortaliteit.

 • Klein vaartuig besturen

  Besturen van kleine vaartuigen die gebruikt worden voor transport en voeding.

 • Behandelingsvoorzieningen voor vis prepareren

  Behandelingsvoorzieningen voor vis prepareren om besmette vis tijdens de behandeling effectief te isoleren. De toepassing van behandelingen controleren om besmetting van andere bestanden, containers en het milieu te voorkomen.

 • Vissorteringswerkzaamheden uitvoeren

  Waar levende vis wordt verzameld met behulp van technieken waarmee de stress voor de vissen tot een minimum wordt beperkt en het ontsnappen van de vissen wordt vermeden. Beoordeel ze met de hand of met behulp van apparatuur. Verslag over de indeling in klassen, waarbij wordt toegezien op de naleving van de specificaties.

 • Sterftecijfers van vissen volgen

  Monitoring van de vissterfte en beoordeling van mogelijke oorzaken.

 • Visvangstuitrusting gebruiken

  De uitrusting voor het vangen van vis gebruiken voor het sorteren, bemonsteren of binnenhalen.

 • Visvangstmethoden toepassen

  De methoden voor het oogsten van vis doeltreffend en op een zodanige wijze toepassen dat de stress voor de vissen tot een minimum wordt beperkt. De dieren op een humane manier doden.

 • Aquatische dieren voorbereiden voor de oogst

  Vis, weekdieren, schaaldieren manueel en met behulp van apparatuur klasseren ter voorbereiding van de oogst.

 • Aquacultuursoorten identificeren

  Identificeer belangrijke Europese gekweekte vis, schaal- en schelpdieren en soorten schaaldieren.

 • Preventieve maatregelen tegen visziekten uitvoeren

  Maatregelen ter preventie van ziekten voor vis, weekdieren en schaaldieren voor grondgebonden en op water gebaseerde aquacultuurvoorzieningen uitvoeren.

 • Behandelde vissen controleren

  Controleren van behandelde vissen om het effect van de behandelingen te beoordelen.

 • Voorbereidingen uitvoeren voor een specialist inzake vissenziekten

  Voorbereiden van de omgeving en apparatuur voor gespecialiseerde behandelingen voor visziekten, waaronder vaccinatiebehandelingen.

 • Oogstkosten inschatten

  Redelijkerwijs schatten van de benodigde oogstapparatuur, nauwkeurige oogstramingen geven en werken binnen de toegewezen budgetten.

 • Visvangstproductie melden

  Visvangst observeren en afwijkingen van het verwachte vangstquotum melden.

 • Zwemmen

  Door water bewegen met behulp van de ledematen.

 • Gezondheidsdocumentatie opstellen

  Het opstellen van gezondheidsdocumenten voor het verzenden van vis, weekdieren, schaaldieren of andere.

 • Omgaan met afval van visvangst

  Afvoeren van afval, bloed en vis van inferieure kwaliteit volgens de procedures voor het beheer van afval ter plaatse.

 • Gebruik van kleine vaartuigen voorbereiden

  Voorbereidingen treffen voor het gebruik van kleine vaartuigen, zowel met als zonder vergunning.

 • Branden blussen

  De geschikte stoffen en methoden kiezen voor het blussen van branden, afhankelijk van hun omvang, zoals water en diverse chemische agentia. Een ademhalingstoestel gebruiken.

 • Gezondheidsstatus van vissen controleren

  De gezondheid van vissen controleren op basis van het voeren en het algemeen gedrag. Omgevingsparameters interpreteren en sterfgevallen analyseren.

 • Vissorteeraparatuur onderhouden

  Uitrusting en gebieden vaststellen om vis effectief te classificeren in overeenstemming met de vereisten. De uitrusting tijdens het hele classificatieproces in een bruikbare toestand houden. De uitrusting na gebruik schoonmaken en opbergen.

 • Vistuig onderhouden

  Vistuig na gebruik reinigen en opbergen.

 • Visvangstmateriaal prepareren

  Uitrusting en voorzieningen voor het vangen van vis voorbereiden voor het efficiënt slachten van de vis en de daaropvolgende opslag.

 • Gevangen vis behandelen

  Behandelen van gevangen vis op een manier die de vleeskwaliteit in stand houdt. Vis effectief opslaan in gekoelde opslag.

Optionele kennis en vaardigheden

communicatiemiddelen gebruiken mondelinge instructies overbrengen informatie over groeitempo verzamelen werk van teams en individuen plannen verschillende talen spreken registratie van incidenten en ongevallen levende vissen op afwijkingen testen zorg dragen voor visvervoer interne communicatiesystemen onderhouden telefonisch communiceren buitenshuis communiceren in de buitenlucht werken communiceren met klanten in ongunstige weersomstandigheden werken communiceren in het engels op competent gebruiksniveau anatomie van vissen groeitempo berekenen van aquatische hulpbronnen groeitempo van gecultiveerde vissoorten controleren team leiden zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers

Loopbaanperspectief

Het beroep oogsttechnicus in de aquacultuur behoort tot de beroepsgroep Veetelers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415500  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB