Beroep oogstmanager in de aquacultuur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Oogstmanager in de aquacultuur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bioveiligheid

  Zich bewust zijn van de algemene beginselen van het concept bioveiligheid en in het bijzonder van de regels ter preventie van ziekten in geval van een epidemie die de volksgezondheid in gevaar brengt.

 • Anatomie van vissen

  Studie van de vorm of morfologie van vissoorten.

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Biologie van vissen

  De studie van vissen, schelp- of schaaldieren, ingedeeld in een groot aantal gespecialiseerde gebieden die hun morfologie, fysiologie, anatomie, gedrag, ontstaan en verspreiding beschrijven.

 • Voorschriften inzake vissenwelzijn

  De regels die van toepassing zijn op de methoden voor de visvangst, die het welzijn van vissen garanderen.

 • Visvangstmethoden

  Kennis van moderne visserijmethoden.

 • Rangschikking van vissen

  De methode volgens welke vissen worden ingedeeld op basis van hun verschillende kenmerken: soort, formaat, kwaliteit en gesteldheid.

 • Identificatie en classificatie van vissen

  De processen voor identificatie en classificatie van vissen.

Vaardigheden

 • Dierengeneesmiddelen verstrekken onder professionele begeleiding

  Verstrekken van diergeneesmiddelen onder leiding van een dierenarts.

 • Vistuig onderhouden

  Vistuig na gebruik reinigen en opbergen.

 • Ervoor zorgen dat veiligheidsvoorschriften inzake kooien worden gevolgd

  Ervoor zorgen dat het personeel de voorschriften inzake de veiligheid van kooien volgt.

 • Toezien op oogstprocessen

  Toezicht houden op het oogstproces bij de landbouwbedrijven en bespreken met het team hoe zij hun werking kunnen verbeteren en problemen kunnen oplossen. Eventuele nieuwe ideeën die ze hebben bespreken.

 • Opleiding geven

  Opleiding en voorlichting geven aan nieuwe teamleden of deze taak toewijzen aan een ervaren teamlid.

 • Aquatische productieomgevingen controleren

  Het effect van biologische omstandigheden zoals algen en aangroeiorganismen beoordelen door de waterinname, het stroomgebieden en het gebruik van zuurstof te beheren.

 • Veterinaire diagnostische procedures ondersteunen

  Uitrusting en dieren voor diagnostische tests voor diergeneeskundig gebruik voorbereiden. Het afnemen van monsters of het ondersteunen van de verzameling van monsters. Het bewaren van de monsters van dieren voor analyse en de mededeling van de resultaten. Zorgdragen voor de dieren die worden onderzocht.

 • Visvangstmethoden toepassen

  De methoden voor het oogsten van vis doeltreffend en op een zodanige wijze toepassen dat de stress voor de vissen tot een minimum wordt beperkt. De dieren op een humane manier doden.

 • Helpen bij algemene veterinaire medische procedures

  Dierenartsen helpen bij het voorbereiden van het dier en de apparatuur voor medische procedures en zorg en steun bieden voor het dier dat de medische procedure ondergaat.

 • Aquatische dieren voorbereiden voor de oogst

  Vis, weekdieren, schaaldieren manueel en met behulp van apparatuur klasseren ter voorbereiding van de oogst.

 • Werkongevallen voorkomen

  Toepassing van specifieke risicobeoordelingsmaatregelen om risico’s en gevaren op het werk te voorkomen.

 • Zorgen voor de naleving van aquacultuurnormen

  Ervoor zorgen dat de activiteiten voldoen aan de normen voor duurzame aquacultuur.

 • Oogstkosten inschatten

  Redelijkerwijs schatten van de benodigde oogstapparatuur, nauwkeurige oogstramingen geven en werken binnen de toegewezen budgetten.

 • Vissorteeraparatuur onderhouden

  Uitrusting en gebieden vaststellen om vis effectief te classificeren in overeenstemming met de vereisten. De uitrusting tijdens het hele classificatieproces in een bruikbare toestand houden. De uitrusting na gebruik schoonmaken en opbergen.

 • Dierenhygiëne beheren

  Passende hygiënemaatregelen plannen en gebruiken om de overdracht van ziekten te voorkomen en een goede algemene hygiëne te garanderen. De hygiënische procedures en voorschriften bij het werken met dieren in stand houden en volgen, de controles en protocollen op het gebied van de hygiëne van de locatie aan anderen meedelen. De veilige verwijdering van afvalstoffen overeenkomstig de bestemming en de plaatselijke regelgeving beheren.

 • Juridische vereisten identificeren

  Onderzoek uitvoeren voor toepasselijke wettelijke en normatieve procedures en normen, wettelijke vereisten analyseren en afleiden die van toepassing zijn op de organisatie, haar beleid en producten.

 • Preventieve maatregelen tegen visziekten uitvoeren

  Maatregelen ter preventie van ziekten voor vis, weekdieren en schaaldieren voor grondgebonden en op water gebaseerde aquacultuurvoorzieningen uitvoeren.

 • Gezondheidsdocumentatie opstellen

  Het opstellen van gezondheidsdocumenten voor het verzenden van vis, weekdieren, schaaldieren of andere.

 • Zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers

  Ervoor zorgen dat gezondheids- en veiligheidsprocedures zijn vastgesteld en gevolgd in alle aquacultuurvoorzieningen, met inbegrip van de kooien. Ervoor zorgen dat het personeel en het publiek worden geïnstrueerd en dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de relevante gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

 • Samenwerken met dierdeskundigen

  Samenwerken met dierenartsen en andere vakmensen door de verstrekking van gegevens over dieren, dossiergegevens en samenvattingen, mondeling, schriftelijk of elektronisch.

 • Gezondheidsprogramma’s ontwikkelen voor aquatisch kweekmateriaal

  Ontwikkelen van een gezondheids- en welzijnsprogramma voor de aquatische hulpbronnen in kweek, in overleg met de specialist op het gebied van de gezondheid van de vis

 • Vistuig voorbereiden

  Vistuig voorbereiden voor het efficiënt vangen van de vis en de bewaring ervan.

 • Beheerplannen ontwikkelen om risico’s in aquacultuur te verminderen

  Ontwikkelen van een beheerplan om de risico's van plagen, roofdieren en ziekten te verminderen. Toezicht houden op de uitvoering van het plan, met name de maatregelen ter voorkoming van ziekten, in de gehele aquacultuurvoorziening.

 • Aquacultuurmateriaal inspecteren

  Instrumenten en machines voor het oogsten van de aquacultuur inspecteren om ervoor te zorgen dat ze goed werken.

Optionele kennis en vaardigheden

communicatiemiddelen gebruiken levende vissen op afwijkingen testen vissen vervoeren buitenshuis communiceren onderzoek uitvoeren over sterftecijfers van vissen mondelinge instructies overbrengen communiceren met klanten gevangen vis behandelen communiceren in het engels op competent gebruiksniveau voorbereidingen uitvoeren voor een specialist inzake vissenziekten in de buitenlucht werken abnormaal vissengedrag waarnemen dode vissen verzamelen verkoop van levende producten organiseren visvangstmateriaal prepareren levende vissen verzamelen operationele transportproblemen oplossen omgaan met afval van visvangst in ongunstige weersomstandigheden werken

Loopbaanperspectief

Het beroep oogstmanager in de aquacultuur behoort tot de beroepsgroep Managers productie. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB