Beroep oogstarbeider in de aquacultuur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Oogstarbeider in de aquacultuur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bioveiligheid

  Zich bewust zijn van de algemene beginselen van het concept bioveiligheid en in het bijzonder van de regels ter preventie van ziekten in geval van een epidemie die de volksgezondheid in gevaar brengt.

 • Voorschriften inzake vissenwelzijn

  De regels die van toepassing zijn op de methoden voor de visvangst, die het welzijn van vissen garanderen.

 • Omgaan met touwen

  Het omgaan met touwen, wat betrekking heeft met knopen en splitsen.

Vaardigheden

 • Vissorteringswerkzaamheden uitvoeren

  Waar levende vis wordt verzameld met behulp van technieken waarmee de stress voor de vissen tot een minimum wordt beperkt en het ontsnappen van de vissen wordt vermeden. Beoordeel ze met de hand of met behulp van apparatuur. Verslag over de indeling in klassen, waarbij wordt toegezien op de naleving van de specificaties.

 • Visvangstuitrusting gebruiken

  De uitrusting voor het vangen van vis gebruiken voor het sorteren, bemonsteren of binnenhalen.

 • Dode vissen verzamelen

  Het verzamelen van dode vis in tanks en kisten.

 • Vistuig onderhouden

  Vistuig na gebruik reinigen en opbergen.

 • Aquatische soorten oogsten

  Vis, weekdieren en schaaldieren handmatig en met behulp van apparatuur indelen als voorbereiding op het oogsten. Schelpdieren oogsten voor menselijke consumptie. Levende vis oogsten voor levend transport. Alle soorten op humane wijze oogsten. Gevangen vis zo behandelen dat de kwaliteit van de vis behouden blijft.

 • Vissen vervoeren

  Vervoeren van levende en gevangen vis, weekdieren en schaaldieren van de kwekerij naar de klant.

 • Hygiënische praktijken bij visserijactiviteiten in acht nemen

  In overeenstemming zijn met de juiste voorschriften en praktijken voor het hygiënisch hanteren van de met de visserij verband houdende taken en de verantwoordelijkheden in het kader van de visserij.

 • Levende vissen op afwijkingen testen

  Screenen naar misvormingen bij levende vissen, inclusief larven

 • Omgaan met afval van visvangst

  Afvoeren van afval, bloed en vis van inferieure kwaliteit volgens de procedures voor het beheer van afval ter plaatse.

 • In ploegen werken

  Werken in wisseldiensten, waarbij het doel is een dienst of een productielijn 24 uur en elke dag van de week te laten lopen.

 • Humane wijze van vangen toepassen

  Vang- en slachtpraktijken op humane wijze toepassen.

 • Voorbereidingen uitvoeren voor een specialist inzake vissenziekten

  Voorbereiden van de omgeving en apparatuur voor gespecialiseerde behandelingen voor visziekten, waaronder vaccinatiebehandelingen.

 • Waterdebiet meten

  Meting van waterdebiet, waterinname en de stroomgebieden.

 • Aquatische dieren voorbereiden voor de oogst

  Vis, weekdieren, schaaldieren manueel en met behulp van apparatuur klasseren ter voorbereiding van de oogst.

 • Aquacultuursoorten identificeren

  Identificeer belangrijke Europese gekweekte vis, schaal- en schelpdieren en soorten schaaldieren.

 • Waterkwaliteitsparameters meten

  De kwaliteit van het water garanderen door rekening te houden met verschillende elementen, zoals de temperatuur.

 • Gevangen vis behandelen

  Behandelen van gevangen vis op een manier die de vleeskwaliteit in stand houdt. Vis effectief opslaan in gekoelde opslag.

 • Veiligheidsmaatregelen bij visserijactiviteiten in acht nemen

  De beleidslijnen en institutionele regelgeving in acht nemen om een veilige werkplek voor werknemers bij visserij- en aquacultuuractiviteiten te garanderen. Potentiële risico’s en gevaren aanpakken door passende veiligheidsmaatregelen te nemen.

 • Sterftecijfers van vissen volgen

  Monitoring van de vissterfte en beoordeling van mogelijke oorzaken.

 • Vistuig voorbereiden

  Vistuig voorbereiden voor het efficiënt vangen van de vis en de bewaring ervan.

Optionele kennis en vaardigheden

klein vaartuig besturen communiceren in het engels op competent gebruiksniveau in ongunstige weersomstandigheden werken werken als team voedingsschema’s voor vissen implementeren rapporteren aan teamleider telefonisch communiceren identificatie en classificatie van vissen mondelinge instructies overbrengen continue professionele ontwikkeling op het gebied van visserijactiviteiten doormaken eetgedrag controleren in de buitenlucht werken zwemmen visvangstmethoden gebruik van vervoersmiddelen gebruik van kleine vaartuigen voorbereiden communicatiemiddelen gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep oogstarbeider in de aquacultuur behoort tot de beroepsgroep Hulpkrachten landbouw. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241100  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247900  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 20249000  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB