Beroep officiële dierenarts

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Officiële dierenarts: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gedrag van dieren

  De natuurlijke gedragspatronen van dieren, d.w.z. de wijze waarop normaal en abnormaal gedrag kan worden uitgedrukt volgens soort, omgeving, mens-dier interactie en bezigheid.

 • Fysiologie van dieren

  De studie van het mechanische, fysieke, bio-elektrische en biochemische functioneren van dieren, hun organen en hun cellen.

 • Tekenen van ziekte bij dieren

  Fysieke, gedrags- en milieugerelateerde tekenen van gezondheid en ziekte bij verschillende dieren.

 • Fundamentele diergeneeskunde

  Veterinaire anatomie, histologie, embryologie, fysiologie, biochemie, genetica, farmacologie, farmacie, toxicologie, microbiologie, immunologie, epidemiologie en beroepsethiek.

 • Veeteeltwetenschappen

  Diervoeding, landbouwkunde, plattelandseconomie, veehouderij, hygiëne en bioveiligheid, ethologie, bescherming en beheer van de veestapel.

 • Veilige werkmethoden in veterinaire omgeving

  Veilige werkmethoden in een veterinaire omgeving om gevaren en bijbehorende risico's te identificeren en zo ongevallen of incidenten te voorkomen. Dit omvat letsels door dieren, zoönoses, chemicaliën, apparatuur en werkomgeving.

 • Anatomie van dieren

  De studie van lichaamsdelen van dieren, hun structuur en dynamische relaties, op een niveau dat relevant is voor de specifieke bezigheid.

 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren

  Bewustzijn van de maatregelen op het gebied van hygiëne en bioveiligheid bij het werken met dieren, met inbegrip van de oorzaken, de overdracht en de preventie van ziekten en de toepassing van beleidsmaatregelen, materialen en uitrusting.

 • Veterinaire gezondheidsinspectie ante mortem uitvoeren

  Uitvoeren van klinische beoordelingen en certificeringen met betrekking tot de gezondheidsstatus van voor de levensmiddelenproductie bestemde dieren voordat zij worden geslacht.

 • Dierenwelzijn

  Algemeen erkende behoeften aan dierenwelzijn zoals toegepast op soorten, situatie en bezetting. Deze thema's zijn: de behoefte aan een geschikte omgeving
de behoefte aan goede voeding
de behoefte om normale gedragspatronen te kunnen vertonen
de behoefte om samen met, of gescheiden van andere dieren te worden gehuisvest
de behoefte om te worden beschermd tegen pijn, lijden, verwondingen en ziekte.

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Veterinaire klinische wetenschappen

  Etiologie, pathogenese, klinische symptomen, diagnose en behandeling van veel voorkomende ziekten en aandoeningen. Hieronder vallen veterinaire gebieden zoals propedeutica, klinische en atoompathologie, microbiologie, parasitologie, klinische geneeskunde en chirurgie (met inbegrip van anesthetica), preventieve geneeskunde, diagnostische beeldvorming, dierlijke voortplanting en voortplantingsaandoeningen, diergeneeskunde en volksgezondheid, veterinaire wetgeving en forensische geneeskunde, en therapieën.

Vaardigheden

 • Inspectieanalyses uitvoeren

  Inspectieprocedures, technieken, apparatuur en materialen onderzoeken en rapporteren.

 • Bioveiligheid van dieren beheren

  Passende bioveiligheidsmaatregelen plannen en gebruiken om overdracht van ziekten te voorkomen en te zorgen voor een effectieve algehele bioveiligheid. Bioveiligheidsprocedures en infectiebestrijding handhaven en volgen bij het werken met dieren, mogelijke gezondheidsproblemen herkennen en passende maatregelen nemen, interne hygiënemaatregelen en bioveiligheidsprocedures meedelen, en rapporteren aan anderen.

 • Controlebeleid ontwikkelen voor zoönotische ziekten

  Het doen van onderzoek en het uitwerken van beleid, richtlijnen en strategieën voor de bestrijding van zoönotische en door voedsel overgedragen ziekten.

 • Veterinaire diagnoses stellen

  Identificeren en bepalen van de fysiologische status van dieren en de aard en de oorzaak van ziekten bij dieren door middel van evaluatie van de anamnese van de patiënt, klinisch onderzoek, en de selectie, het nemen en beoordelen van bevestigende beeldvorming, laboratorium- en andere aanvullende testgegevens.

 • Normen voor diergezondheid reguleren

  Het ontwikkelen, inspecteren en handhaven van de normen op het gebied van de diergezondheid die nodig zijn voor de interstatelijke en internationale handel in dieren en dierlijke producten en voor de volksgezondheid.

 • Raad geven over ziektebestrijding bij vee

  De veehouders adviseren over de economische aspecten van de uitroeiing van ziekten. Advies geven aan consumenten over de gevolgen voor de volksgezondheid van ziekten die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen.

 • Toestand van dieren beoordelen

  Controleer het dier op eventuele uitwendige tekenen van parasieten, ziekten of verwondingen. Gebruik deze informatie om eigen acties te bepalen en uw bevindingen aan de eigenaars te rapporteren.

 • Veterinaire inspectienormen naleven

  De veterinaire inspectienormen volgen en zorgen voor passende corrigerende maatregelen wanneer zich onregelmatigheden voordoen.

 • Informatie op het gebied van veterinaire verpleegkunde verwerken

  In staat zijn om de meest recent beschikbare onderzoeken te lezen, te begrijpen en te gebruiken om besluiten te rechtvaardigen op basis van beste praktijken.

 • Mediastrategie ontwikkelen

  Een strategie ontwikkelen over het type inhoud dat aan de doelgroepen moet worden geleverd en over welke media moeten worden gebruikt, rekening houdend met de kenmerken van het doelpubliek en de media die zullen worden gebruikt voor de levering van de inhoud.

 • Veterinaire klinische gegevens beheren

  Klinische gegevens voor dieren aanmaken en bijhouden in overeenstemming met de nationale wettelijke vereisten.

 • Adviseren over dierenwelzijn

  Voorbereiden en verstrekken van informatie aan individuen of groepen mensen over hoe de gezondheid en het welzijn van dieren kan worden bevorderd en hoe de risico's voor de gezondheid en het welzijn van dieren kunnen worden beperkt. Aanbevelingen doen voor corrigerende maatregelen.

 • Uitvoeren van veterinaire procedures certificeren

  Een accurate beschrijvende certificering van door een dierenarts uitgevoerde procedures opstellen.

 • Certificaten voor dierlijke producten uitreiken

  Certificaten afgeven die verband houden met de gezondheid en het welzijn van dieren of dierlijke producten, op basis van het nodige onderzoek of de nodige tests, overeenkomstig de op Europees niveau overeengekomen beginselen van certificering.

 • Veterinaire epidemiologie toepassen

  De morbiditeit en mortaliteit bij dieren en zoönoses in een bepaalde populatie analyseren en de bevindingen vergelijken met de norm. Dit omvat het verzamelen en analyseren van gegevens en informatie voor gebruik bij individuele dieren, groepen of, meer algemeen, in het kader van een netwerk van ziektecontrole. Interventie- en controlemaatregelen implementeren.

 • Inspecties van voedselverwerkingsfabrieken uitvoeren

  Het uitvoeren van inspectieactiviteiten in een slachthuis of bij een groep van diverse vleesverwerkende bedrijven of inrichtingen voor de behandeling van vlees. Voorzieningen inspecteren die betrokken zijn bij het slachten van dieren en het verwerken van vlees. Dieren en het karkassen onderzoeken, voor en na het slachten, om ziekten te bewijzen of andere abnormale omstandigheden op te sporen. Vaststellen dat de ingrediënten die worden gebruikt in de verwerking en het in de handel brengen van vlees en vleesproducten, voldoen aan de door de overheid vastgestelde zuiverheids- en zuiverheidsnormen.

 • Ecologisch duurzame werkpraktijken in de veterinaire sector toepassen

  Bijdragen tot de bescherming van het milieu door te voldoen aan de beginselen en het beleid inzake duurzaamheid en aan de regelgeving betreffende het werken met dieren.

 • Beslissingen nemen over het welzijn van het dier

  Een keuze maken uit verschillende alternatieve mogelijkheden die het welzijn van het dier bevorderen.

 • Welzijn van dieren controleren

  De fysieke conditie en het gedrag van de dieren in het oog houden en eventuele problemen of onverwachte veranderingen melden, met inbegrip van tekenen van gezondheid of slechte gezondheid, het uiterlijk, de staat van de huisvesting van de dieren, de inname van voedsel en water en de omgevingsomstandigheden.

 • Omgaan met veterinaire noodgevallen

  Onvoorziene voorvallen met betrekking tot dieren en omstandigheden die dringende maatregelen vereisen, op passende professionele wijze behandelen.

 • Omgaan met uitdagende mensen

  Veilig werken en effectief communiceren met individuen en groepen mensen die zich in uitdagende omstandigheden bevinden. Dit omvat de herkenning van tekenen van agressie, verdriet, bedreiging en hoe dit aan te pakken om de persoonlijke veiligheid en die van anderen te bevorderen.

 • Laboratoriumtests uitvoeren op monsters van dieren

  Eenvoudige procedures op monsters van een dier uitvoeren en interpreteren in een veterinair laboratorium met als doel ziekteverwekkers op te sporen, te identificeren of te kwantificeren, orgaanfuncties te evalueren of de aard van een ziekte te bepalen.

 • Dierenhygiëne beheren

  Passende hygiënemaatregelen plannen en gebruiken om de overdracht van ziekten te voorkomen en een goede algemene hygiëne te garanderen. De hygiënische procedures en voorschriften bij het werken met dieren in stand houden en volgen, de controles en protocollen op het gebied van de hygiëne van de locatie aan anderen meedelen. De veilige verwijdering van afvalstoffen overeenkomstig de bestemming en de plaatselijke regelgeving beheren.

Optionele kennis en vaardigheden

eigenaars van dieren ondervragen over de toestand van dieren verschillende communicatiekanalen gebruiken omgevingsverrijking voor dieren samenwerken met dierdeskundigen administratieve gegevens in de dierenartsenpraktijk bijhouden omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector diertraining geven contact onderhouden met inrichtingen inzake dierenwelzijn tarieven per uur berekenen gebruik maken van leermogelijkheden in de diergeneeskunde veterinair klinisch bestuur implementeren infecties in de instelling beheersen veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving mentorschap bieden strategieën ontwikkelen voor het omgaan met dieren situatie van dieren begrijpen rekenvaardigheden gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep officiële dierenarts behoort tot de beroepsgroep Artsen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202416300  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202414500  laag
verwachte baanopeningen tot 202430700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB