Beroep natuurkundige

Natuurkundigen zijn wetenschappers die natuurkundige verschijnselen bestuderen. Zij richten hun onderzoek op basis van hun specialisatie, die kan variëren van atomaire deeltjesfysica tot de studie van verschijnselen in het universum. Zij passen hun bevindingen toe voor de verbetering van de samenleving door bij te dragen aan de ontwikkeling van de energievoorziening, de behandeling van ziekten, de ontwikkeling van wild, geavanceerde apparatuur en dagelijkse gebruiksvoorwerpen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Natuurkundige: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken natuurkundige

 • Onderzoeken en controleren van medische apparatuur.
 • Onderzoeken en ontwikkelen van bestralingstechnieken en toezien op de veiligheidsvoorschriften hiervan.
 • Overleggen met en adviseren van medisch specialisten en overige werknemers in de gezondheidszorg over het correct en veilig toepassen van fysische methoden, apparaten en hulpmiddelen.
 • Adviseren over en bewaken van stralingshygiëne, gezondheidsmanagement en risicoanalyses in de gezondheidszorg.
 • Een rol spelen bij de aanschaf van medische apparatuur.
 • Samenwerken met de afdelingen automatisering en medische techniek.
 • Wetenschappelijke rapporten schrijven en geeft lezingen.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Kennis

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

Vaardigheden

 • Experimentele gegevens verzamelen

  Gegevens verzamelen die het resultaat zijn van de toepassing van wetenschappelijke methoden zoals testmethoden, proefopzet of metingen.

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

 • Meetinstrumenten gebruiken

  Verschillende meetinstrumenten gebruiken afhankelijk van het te meten onroerend goed. Verschillende instrumenten gebruiken om onder meer lengte, oppervlakte, volume, snelheid, energie en kracht te meten.

 • Technieken toepassen voor statistische analyses

  Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren

  Analyseren van experimentele gegevens en de resultaten interpreteren om rapporten en samenvattingen van bevindingen te schrijven

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

Optionele kennis en vaardigheden

wetenschappelijke verhandelingen schrijven materie observeren onderzoeksvoorstellen schrijven forensische fysica telescopen bedienen aerodynamica geofysische gegevens interpreteren kernfysica biologie wetenschappelijke apparatuur ontwerpen farmaceutische technologie akoestiek teledetectieapparatuur bedienen monsters voor analyse verzamelen astronomie geofysica geologie helpen bij geofysische onderzoeken laboratoriumapparaten ijken onderwijsstrategieën toepassen aardolie medisch-laboratoriumtechnologie telescopische beelden analyseren kwantummechanica teledetectietechnieken overleggen met externe laboratoria thermodynamica interne geneeskunde intellectueeleigendomsrecht wetenschappelijke theorieën ontwikkelen informatie over geologische eigenschappen geven fysica onderwijzen economie lezingen geven

Loopbaanperspectief

Het beroep natuurkundige behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB