Beroep milieutechnicus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Milieutechnicus: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

 • Metrologie

  De methoden en theorie van de meting in een wetenschappelijke context, met inbegrip van internationaal aanvaarde meeteenheden, de praktische toepassing van deze eenheden en de interpretatie van metingen.

Vaardigheden

 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren

  Analyseren van experimentele gegevens en de resultaten interpreteren om rapporten en samenvattingen van bevindingen te schrijven

 • Milieuproblemen melden

  Milieuverslagen opstellen en communiceren over problemen. Het publiek of alle belanghebbende partijen in een bepaalde context informeren over relevante recente ontwikkelingen op milieugebied, prognoses over de toekomst van het milieu en eventuele problemen en mogelijke oplossingen.

 • Milieutechnisch bodemonderzoek uitvoeren

  Beheer en toezicht op de prospectie en beoordeling van milieulocaties voor mijnbouw- of industrieterreinen. Aanwijzen en afbakenen van gebieden voor geochemische analyse en wetenschappelijk onderzoek.

 • Gevolgen voor het milieu beoordelen

  Milieueffecten monitoren en beoordelingen uitvoeren om de milieurisico’s van de organisatie te identificeren en te verminderen, rekening houdend met de kosten.

 • Resultaten van de analyse documenteren

  Het proces en de resultaten van de uitgevoerde monsteranalysen op papier of elektronische apparatuur documenteren.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Advies geven over bodem- en waterbescherming

  Advies geven over de effecten van bodem- en waterbeheerpraktijken in de bestrijding van het verlies van verontreinigende stoffen, de uitspoeling van nitraat en de vermindering van bodemerosie.

 • Advies geven over milieusanering

  Advies geven over de ontwikkeling en uitvoering van acties die tot doel hebben bronnen van vervuiling en verontreiniging uit het milieu te verwijderen.

 • Monsters op verontreinigende stoffen testen

  De concentraties van verontreinigende stoffen meten binnen de monsters. De luchtverontreiniging- of gasstroom in industriële processen berekenen. Potentiële veiligheids- of gezondheidsrisico’s, zoals straling, in kaart te brengen.

 • Milieugegevens analyseren

  Gegevens analyseren die correlaties tussen menselijke activiteiten en milieueffecten interpreteren.

 • Advies geven over systemen voor milieurisicobeheer

  Evalueren van de eisen en adviseren over systemen voor milieurisicobeheer. Ervoor zorgen dat de klant zijn steentje bijdraagt aan het voorkomen of beperken van negatieve milieueffecten door het gebruik van technologie. Ervoor zorgen dat de vereiste licenties en vergunningen worden verkregen.

Optionele kennis en vaardigheden

technieken toepassen voor statistische analyses milieubewustzijn promoten milieuactieplannen implementeren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving ontwikkelingen inzake wetgeving volgen medische microbiologie preventie van verontreiniging verontreiniging vermijden klinische chemie vervuiling onderzoeken voorschriften over blootstelling aan besmetting verontreinigde materialen verwijderen verontreiniging onderzoeken werkgebied beveiligen radioactieve besmetting overleggen met externe laboratoria wetgeving inzake verontreiniging besmettingen beoordelen advies geven over verontreinigingspreventie protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen milieu-incidenten melden strategieën voor milieuherstel ontwikkelen passende beschermende uitrusting dragen milieusanering uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep milieutechnicus behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB