Beroep milieudeskundige

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Milieudeskundige: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Preventie van verontreiniging

  De processen die gebruikt worden om verontreiniging te voorkomen: voorzorgsmaatregelen tegen verontreiniging van het milieu, procedures ter bestrijding van verontreiniging en bijbehorende uitrusting, en mogelijke maatregelen ter bescherming van het milieu.

 • Bedreigingen voor het milieu

  De bedreigingen voor het milieu die verband houden met biologische, chemische, nucleaire, radiologische en fysieke gevaren.

 • Wetgeving inzake verontreiniging

  Vertrouwd zijn met de Europese en nationale wetgeving met betrekking tot het risico van verontreiniging.

 • Milieubeleid

  Lokaal, nationaal en internationaal beleid dat zich bezighoudt met de bevordering van de duurzaamheid van het milieu en de ontwikkeling van projecten die negatieve gevolgen voor het milieu terugdringen en de toestand van het milieu verbeteren.

Vaardigheden

 • Gevolgen voor het milieu beoordelen

  Milieueffecten monitoren en beoordelingen uitvoeren om de milieurisico’s van de organisatie te identificeren en te verminderen, rekening houdend met de kosten.

 • Milieuaudits uitvoeren

  Apparatuur gebruiken om verschillende milieuparameters te meten om milieuproblemen op te sporen en de manier waarop deze kunnen worden opgelost te onderzoeken. Inspecties uitvoeren om de naleving van de milieuwetgeving te waarborgen.

 • Advies geven over verontreinigingspreventie

  Het adviseren van personen en organisaties over de ontwikkeling en uitvoering van acties ter ondersteuning van de preventie van verontreiniging en de daarmee samenhangende risico’s.

 • Advies geven over milieusanering

  Advies geven over de ontwikkeling en uitvoering van acties die tot doel hebben bronnen van vervuiling en verontreiniging uit het milieu te verwijderen.

 • Milieuonderzoeken uitvoeren

  Indien nodig een milieuanalyse uitvoeren, de procedures controleren, eventuele rechtsvorderingen of andere soorten klachten controleren.

 • Milieubeleid ontwikkelen

  Ontwikkeling van een organisatorisch beleid voor duurzame ontwikkeling en naleving van de milieuwetgeving in overeenstemming met de beleidsmechanismen die op het gebied van milieubescherming worden gebruikt.

 • Milieu-inspecties uitvoeren

  Onderzoeken uitvoeren om informatie te verzamelen voor de analyse en het beheer van milieurisico’s binnen een organisatie of in een bredere context.

 • Milieu-incidenten melden

  Wanneer een incident verontreiniging veroorzaakt, de omvang en de eventuele gevolgen van de schade onderzoeken en dit melden aan de relevante instelling met inachtneming van de procedures voor het melden van verontreiniging.

 • Strategieën voor milieuherstel ontwikkelen

  Strategieën ontwikkelen voor het verwijderen van verontreiniging en contaminanten uit bodem, grondwater, oppervlaktewater of sediment, rekening houdend met milieuvoorschriften en beschikbare technologieën.

 • Milieuproblemen melden

  Milieuverslagen opstellen en communiceren over problemen. Het publiek of alle belanghebbende partijen in een bepaalde context informeren over relevante recente ontwikkelingen op milieugebied, prognoses over de toekomst van het milieu en eventuele problemen en mogelijke oplossingen.

 • Vervuiling onderzoeken

  De oorzaak van vervuilingsincidenten en de aard en de omvang van de risico's bepalen door tests uit te voeren op de plaats van vervuiling en in een laboratorium, en door onderzoek te verrichten.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Vervuiling meten

  Verontreinigingsmetingen uitvoeren om na te gaan of de voorgeschreven grenswaarden voor vervuilende stoffen in acht zijn genomen. De ontstekingssystemen en uitlaatpaden van gasboilers, luchtverwarmingsapparaten en soortgelijke apparatuur controleren.

 • Milieugegevens analyseren

  Gegevens analyseren die correlaties tussen menselijke activiteiten en milieueffecten interpreteren.

Optionele kennis en vaardigheden

wetenschappelijke methoden toepassen wetenschappelijke verhandelingen schrijven contacten onderhouden met lokale overheden industriële uitrusting inspecteren milieubewustzijn promoten overleggen met ingenieurs milieutechniek werken met chemicaliën omgevingsparameters controleren wetenschappelijk onderzoek uitvoeren opleidingen over milieuaangelegenheden geven financiële kosten van milieuplannen beoordelen

Loopbaanperspectief

Het beroep milieudeskundige behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB