Beroep medewerker stralingsbescherming

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Medewerker stralingsbescherming: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Preventie van verontreiniging

  De processen die gebruikt worden om verontreiniging te voorkomen: voorzorgsmaatregelen tegen verontreiniging van het milieu, procedures ter bestrijding van verontreiniging en bijbehorende uitrusting, en mogelijke maatregelen ter bescherming van het milieu.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Kernfysica

  Gebied van de fysica waarin protonen en neutronen en hun interacties binnen atomen worden geanalyseerd.

 • Nucleaire wetgeving

  Vertrouwd zijn met de Europese, nationale en internationale wetgeving inzake de praktijk van nucleaire activiteiten.

 • Radioactieve besmetting

  De verschillende oorzaken van de aanwezigheid van radioactieve stoffen in vloeistoffen, vaste stoffen of gassen of op oppervlakken, en de wijze waarop de soorten verontreinigende stoffen, het risico ervan en de concentratie van deze stoffen kunnen worden bepaald.

 • Kernenergie

  De opwekking van elektrische energie door middel van het gebruik van kernreactoren, door de vrijkomende energie van kernen van atomen in reactoren om te zetten in warmte. Deze warmte genereert vervolgens stoom, die een stoomturbine kan aanvoeren voor het opwekken van elektriciteit.

 • Stralingsfysica in de gezondheidszorg

  De stralingsfysica voor conventionele radiologie, CT, MRI, ultrageluid, diagnostische nucleaire geneeskunde en de beginselen daarvan, waaronder toepassingsgebieden, indicaties, contra-indicaties, beperkingen en stralingsgevaren.

 • Bescherming tegen straling

  De maatregelen en procedures om mens en milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van ioniserende straling.

Vaardigheden

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Stralingsniveau controleren

  Meet- en testapparatuur en -technieken gebruiken voor het vaststellen van de niveaus van straling of radioactieve stoffen om blootstelling onder controle te houden en de risico’s voor de gezondheid, de veiligheid en het milieu tot een minimum te beperken.

 • Strategieën voor nucleaire noodsituaties ontwerpen

  Ontwikkeling van en toezicht op de uitvoering van strategieën voor het voorkomen van storingen van de apparatuur, fouten en risico’s van verontreiniging in nucleaire installaties, en het bepalen van responsacties in geval van een nucleaire noodsituatie.

 • Veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen

  Voldoen aan de procedures, het beleid en de wetgeving inzake de veiligheid van kerncentrales om een veilige werkomgeving voor alle werknemers te waarborgen en de veiligheid van het publiek te waarborgen.

 • Advies geven over verontreinigingspreventie

  Het adviseren van personen en organisaties over de ontwikkeling en uitvoering van acties ter ondersteuning van de preventie van verontreiniging en de daarmee samenhangende risico’s.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Blootstelling aan straling berekenen

  Berekenen van stralingsgegevens over procedures, zoals de duur en intensiteit van de blootstelling.

 • Naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren

  Ervoor zorgen dat het bedrijf en de werknemers de wettelijke en operationele maatregelen implementeren die zijn vastgesteld om bescherming tegen straling te waarborgen.

 • Reageren op nucleaire noodsituaties

  Strategieën initiëren om te reageren in geval van materiaaldefecten, fouten of andere gebeurtenissen die kunnen leiden tot besmetting en andere nucleaire noodsituaties, er hierbij voor zorgen dat de faciliteit beveiligd is, dat alle noodzakelijke gebieden zijn geëvacueerd en dat verdere schade en risico's beperkt blijven.

 • Systemen voor kernenergiecentrales controleren

  Systemen voor de controle van nucleaire installaties controleren, zoals ventilatie- en waterafvoersystemen, om de goede werking te waarborgen en onregelmatigheden vast te stellen.

 • Medewerkers inlichten over bescherming tegen straling

  De verschillende wettelijke en operationele maatregelen van de onderneming tegen straling uiteenzetten, zoals de vermindering van de blootstellingstijd en het dragen van beschermende uitrusting voor de werknemers en de communicatie van de noodprocedures.

 • Strategieën voor bescherming tegen straling ontwikkelen

  Strategieën ontwikkelen voor voorzieningen en organisaties die gevaar lopen wegens blootstelling aan straling of radioactieve stoffen, zoals ziekenhuizen en nucleaire faciliteiten, voor de bescherming van personen in de gebouwen in geval van risico, evenals de minimalisering van de blootstelling aan straling tijdens de werkzaamheden.

 • Beschermingsprocedures tegen straling toepassen

  De regels met betrekking tot ioniserende straling inspecteren en ervoor zorg dat deze in overeenstemming zijn met de richtlijn inzake medische blootstelling (MED).

Optionele kennis en vaardigheden

naleving van het overheidsbeleid inspecteren verontreiniging vermijden besmettingen beoordelen verontreiniging onderzoeken veiligheidsstrategieën testen naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren vervuiling onderzoeken wetgeving inzake verontreiniging voorschriften over blootstelling aan besmetting verwijdering van radioactieve stoffen controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep medewerker stralingsbescherming behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB