Beroep medewerker milieubescherming

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Medewerker milieubescherming: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Procedures inzake brandpreventie

  De voorschriften inzake brand- en explosiepreventie en de daarin gebruikte apparatuur, systemen en methoden.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Ecologie

  Het onderzoek naar de wisselwerking tussen organismen en hun relatie met de omgeving.

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

Vaardigheden

 • Onderzoek naar fauna uitvoeren

  Verzamelen en analyseren van gegevens over het leven van dieren om de fundamentele aspecten zoals oorsprong, anatomie en functie te ontdekken.

 • Toezicht houden op natuurbehoud

  Kenmerken die van belang zijn voor het natuurbehoud in habitats en gebieden evalueren en monitoren.

 • Raad geven over natuurbehoud

  Informatie verstrekken over en voorstellen doen voor maatregelen met betrekking tot natuurbehoud.

 • Mensen voorlichten over de natuur

  Met verschillende doelgroepen praten over bijvoorbeeld informatie, concepten, theorieën en/of activiteiten in verband met de natuur en de instandhouding ervan. Schriftelijke informatie opstellen. Deze informatie kan worden gepresenteerd in een reeks formats, zoals displays, informatiebladen, posters, website-tekst, enz.

 • Milieugegevens analyseren

  Gegevens analyseren die correlaties tussen menselijke activiteiten en milieueffecten interpreteren.

 • Onderzoek naar flora uitvoeren

  Verzamelen en analyseren van gegevens over planten om hun basisaspecten zoals oorsprong, anatomie en functie te ontdekken.

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Milieuproblemen melden

  Milieuverslagen opstellen en communiceren over problemen. Het publiek of alle belanghebbende partijen in een bepaalde context informeren over relevante recente ontwikkelingen op milieugebied, prognoses over de toekomst van het milieu en eventuele problemen en mogelijke oplossingen.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Duurzaamheid promoten

  Het concept van duurzaamheid onder het publiek, collega’s en andere professionals bevorderen door middel van toespraken, rondleidingen, presentaties en workshops.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Wildernisgebieden beschermen

  Bescherming van een wildernisgebied door toezicht te houden op het gebruik en de handhaving van voorschriften.

 • Gevolgen voor het milieu beoordelen

  Milieueffecten monitoren en beoordelingen uitvoeren om de milieurisico’s van de organisatie te identificeren en te verminderen, rekening houdend met de kosten.

 • Actieplannen voor biodiversiteit implementeren

  Bevordering en uitvoering van lokale en nationale biodiversiteitsactieplannen in samenwerking met lokale/nationale wettelijke en vrijwilligersorganisaties.

 • Duurzaam beheer promoten

  Bijdragen aan planning en beleidsontwikkeling ten behoeve van duurzaam beheer, met inbegrip van input in milieu-effectbeoordelingen.

Optionele kennis en vaardigheden

moleculaire biologie wilde planten en dieren zorgen voor de veiligheid van bedreigde soorten en beschermde gebieden fauna observeren dierlijke biologie mensen onderrichten over brandveiligheid ecologische gegevens analyseren vervuiling onderzoeken plantkunde in de buitenlucht werken advies geven over bodem- en waterbescherming werken met gemeenschappen tijdschatting maken voor werkzaamheden wetgeving op het gebied van dierenwelzijn natuurlijke rijkdommen behouden ecologische beginselen projecten over wilde planten en dieren biologie van vissen vrijwilligers ondersteunen onderwijsprogramma's coördineren toegepaste zoölogie onderwijsactiviteiten organiseren aquatische ecologie vrijwilligers leiden werkgerelateerde verslagen schrijven onderhoud van natuurgebieden bosecologie vrijwilligers informeren contracten beheren milieu-inspecties uitvoeren principes voor bedrijfsbeheer

Loopbaanperspectief

Het beroep medewerker milieubescherming behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB