Beroep manager pensioenverzekeringen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Manager pensioenverzekeringen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • Soorten pensioenen

  De soorten maandelijkse betalingen aan iemand die met pensioen is, zoals arbeidspensioenen, sociale pensioenen en overheidspensioenen, invaliditeitspensioenen en particuliere pensioenen.

 • Overheidsprogramma’s inzake sociale zekerheid

  De diverse gebieden van sociale zekerheid die door de overheid worden beheerd, de diverse rechten van burgers, de beschikbare uitkeringen, de voorschriften voor sociale zekerheid en de verschillende situaties waarin zij van toepassing zijn.

 • Processen van personeelszaken

  De verschillende processen en taken, het jargon en de rol in een organisatie, en andere specifieke kenmerken van de humanresourcesafdeling binnen een organisatie zoals werven, pensioenstelsels en programma's voor personeelsontwikkeling.

 • Socialezekerheidsrecht

  Wetgeving inzake de bescherming van personen en de verstrekking van steun en uitkeringen, zoals ziekte-uitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, welzijnsprogramma's en andere door de overheid verschafte sociale zekerheid.

 • Arbeidswet

  De wet die de relatie tussen werknemers en werkgevers vastlegt. Het gaat om de rechten van werknemers die bindend zijn door de arbeidsovereenkomst.

Vaardigheden

 • Adviseren over socialezekerheidsvoorzieningen

  Burgers adviseren over door de overheid gereguleerde uitkeringen waarop zij recht hebben, zoals werkloosheidsuitkeringen, gezinstoelagen en andere sociale zekerheidsuitkeringen.

 • Personeelsevaluaties organiseren

  Het algemene evaluatieproces van het personeel organiseren.

 • Financiële transacties verwerken

  Beheren van valuta's, financiële omwisselingsactiviteiten, deposito's en bedrijfs- en voucherbetalingen. Voorbereiden van uw gastenaccounts en deze beheren en contante betalingen of betalingen met creditcard en pinpas incasseren.

 • Kernprestatie-indicatoren volgen

  De kwantificeerbare maatregelen identificeren die een onderneming of bedrijfstak gebruikt om de prestaties te meten of te vergelijken wat betreft de verwezenlijking van hun operationele en strategische doelstellingen, aan de hand van vooraf vastgestelde prestatie-indicatoren.

 • Operationele activiteiten coördineren

  De activiteiten en verantwoordelijkheden van het operationele personeel synchroniseren om ervoor te zorgen dat de middelen van een organisatie zo efficiënt mogelijk worden gebruikt om de gespecificeerde doelstellingen te bereiken.

 • Zich identificeren met de doelstellingen van het bedrijf

  Handelen in het belang van de onderneming en voor het bereiken van haar doelstellingen.

 • Gelijke behandeling van man en vrouw in zakelijke contexten bevorderen

  Voorlichten en campagne voeren omtrent de gelijkstelling tussen de seksen door de beoordeling van hun deelname aan de positie en de actieve rol van bedrijven in het algemeen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Training evalueren

  Beoordelen hoe de leerresultaten en doelstellingen van de opleiding zijn behaald, de kwaliteit van het onderwijs en transparante feedback geven aan de opleiders en stagiairs.

 • Strategisch denken toepassen

  Genereren en op doeltreffende wijze toepassen van zakelijke inzichten en mogelijkheden, om op lange termijn een concurrentievoordeel te behalen.

 • Doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen

  Langetermijndoelstellingen en korte- tot kortetermijndoelstellingen plannen door middel van effectieve plannings- en afstemmingsprocessen op middellange termijn.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

 • Programma’s voor het behoud van medewerkers ontwikkelen

  Plannen, ontwikkelen en implementeren van programma's die erop gericht zijn om de tevredenheid van de medewerkers op het beste niveau te houden. En op die manier de loyaliteit van de werknemers waarborgen.

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiële impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

 • Communiceren met begunstigden

  Communiceren met personen of organisaties die recht hebben op uitkeringen in de vorm van geld of andere rechten om informatie te verkrijgen over de procedures, om ervoor te zorgen dat de begunstigden de uitkeringen ontvangen waarop zij recht hebben, en om aanvullende informatie te verstrekken.

 • Pensioenregelingen ontwikkelen

  Plannen ontwikkelen die individuele personen pensioenuitkeringen bieden, rekening houdend met de financiële risico's voor de organisatie die de uitkeringen verstrekt en de mogelijke moeilijkheden bij de uitvoering ervan.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Verzekeringsbehoeften analyseren

  Informatie verzamelen over de verzekeringsbehoeften van een klant en informatie en advies verstrekken over alle mogelijke verzekeringsopties.

 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen

  Toezicht houden op veranderingen in regels, beleid en wetgeving, en nagaan hoe deze invloed kunnen uitoefenen op de organisatie, de bestaande activiteiten of een specifieke zaak of situatie.

 • Noodzakelijk aantal personeelsleden bepalen

  Het aantal werknemers bepalen dat nodig is voor de uitvoering van een project en bepalen hoe ze toegewezen zullen worden binnen het ontwerp-, productie-, communicatie- of administratieteam.

Optionele kennis en vaardigheden

financiële risico’s beheren ondernemingsbeleid volgen salarissen beheren juridisch onderzoek financiële verslagen bijhouden pensioenfondsen beheren onderhandelen met arbeidsbureaus ondersteuning geven bij financiële berekeningen financiële producten financiële producten promoten financiële informatie verzamelen financiële informatie samenvatten financiële markten zorgen voor transparantie van informatie soorten verzekeringen verzekeringsbeginselen samenwerkingsrelaties aangaan financiële producten ontwikkelen onderhandelen over arbeidsovereenkomsten een professioneel netwerk ontwikkelen socialezekerheidsprogramma’s promoten personeelsbeleid maatschappelijk verantwoord ondernemen opleidingsprogramma’s ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep manager pensioenverzekeringen behoort tot de beroepsgroep Managers gespecialiseerde dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20244700  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB