Beroep manager klinische informatiesystemen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Manager klinische informatiesystemen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Klinische verslagen

  De methoden, beoordelingspraktijken, referenties en procedures voor het verzamelen van adviezen die nodig zijn voor het opstellen van klinische verslagen.

 • Computerwetenschappen

  De wetenschappelijke en praktische studie die de grondslagen voor informatie en berekening behandelt, namelijk algoritmen, gegevensstructuren, programmering en gegevensarchitectuur. Het behandelt de uitvoerbaarheid, de structuur en de mechanisering van de methodische procedures die het verzamelen, verwerken en de toegang tot informatie beheren.

 • Medische informatica

  De processen en tools die worden gebruikt voor de analyse en verspreiding van medische gegevens via computersystemen.

 • Verplegingswetenschap

  De factoren die van invloed zijn op de menselijke gezondheid en de therapeutische maatregelen die de gezondheid bevorderen met als doel iemands geestelijke en lichamelijke gezondheid te verbeteren.

 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg

  Morele normen en procedures, specifieke ethische vragen en verplichtingen voor beroepen in de zorg, waaronder eerbiediging van de menselijke waardigheid, zelfbeschikking, geïnformeerde toestemming en vertrouwelijke omgang met patiëntgegevens.

 • Klinische wetenschappen

  Het onderzoek naar en de ontwikkeling van de technieken en apparatuur die door medisch personeel worden gebruikt om ziekten te voorkomen, te diagnosticeren en te behandelen.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Gegevensopslag

  De fysieke en technische concepten van de wijze waarop digitale gegevensopslag wordt georganiseerd in specifieke schema's op lokaal niveau, zoals harde schijven en willekeurig toegankelijke geheugens (RAM) en op afstand, via netwerken, internet of de cloud.

 • Gegevensbank

  De classificatie van databanken, met inbegrip van hun doel, eigenschappen, terminologie, modellen en gebruik, waaronder XML-databanken, documentgerichte databanken en volledige tekstdatabases.

 • Beheer van geneesmiddeleninteracties

  De beheeractiviteiten met betrekking tot de interactie van de patiënt met de verstrekte medische behandeling.

 • Multiprofessionele samenwerking in de gezondheidszorg

  De manier om zich te gedragen tijdens vergaderingen, bezoeken en vergaderingen van teams in het kader van multiprofessionele samenwerking, in het bijzonder met andere zorgprofessionals.

Vaardigheden

 • Klinische coderingsprocedures uitvoeren

  Specifieke ziekten en behandelingen van een patiënt matchen en correct registreren met behulp van een classificatiesysteem voor klinische codes.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek

  Vreemde talen gebruiken voor het uitvoeren van en samenwerken in gezondheidsgerelateerd onderzoek.

 • Toezien op activiteiten van klinische informatiesystemen

  Toezicht houden op de dagelijkse operationele en klinische informatiesysteemactiviteiten, zoals CIS, die worden gebruikt voor het verzamelen en opslaan van klinische informatie over het zorgproces.

 • Geavanceerde klinische vaardigheden gebruiken

  Gebruik maken van geavanceerde klinische vaardigheden in specifieke contexten, na specifieke opleiding, om tegemoet te komen aan de behoeften van de klant.

 • Grootschalige gegevens in verband met gezondheidszorg analyseren

  Het verzamelen van gegevens op grote schaal, zoals enquêtes, en het analyseren van de verkregen gegevens.

 • Klinische beoordelingstechnieken gebruiken

  Gebruiken van klinische technieken en klinische beoordelingen bij het toepassen van een reeks geschikte evaluatietechnieken, zoals beoordeling van de geestelijke toestand, diagnose, dynamische formulering en mogelijke behandelingsplanning.

 • Klinisch onderzoek uitvoeren

  Toezicht houden op en het nodige onderzoek verrichten met het oog op het succesvol kopen, ontwerpen, ontwikkelen, testen, trainen en implementeren van software met betrekking tot klinische zorg en overeenkomstig de richtsnoeren voor de gezondheidszorg.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Algemene gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen

  Kwalitatieve en kwantitatieve gegevens uit de analoge gegevens van de gebruiker van de gezondheidszorg verzamelen en steun verlenen bij het invullen van de vragenlijst over de huidige en voorgeschiedenis en de door de arts uitgevoerde metingen/tests registreren.

 • Medische gegevens van patiënten controleren

  Beoordelen en controleren van relevante medische gegevens van patiënten, zoals röntgenfoto's, medische voorgeschiedenis en laboratoriumrapporten.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Juiste klinische praktijken toepassen

  Zorgen voor de internationale naleving en toepassing van de ethische en wetenschappelijke kwaliteitsnormen die worden gebruikt voor het uitvoeren, registreren en rapporteren van klinische proeven met mensen.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

Optionele kennis en vaardigheden

pentaho data integration ibm infosphere datastage metrische gegevens van een project beheren informatica powercenter voorwaarden voor professionele uitoefening van klinische psychologie audittechnieken sap data services deelnemen aan controleactiviteiten van medische gegevens deadlines halen qlikview expressor leiding geven aan medisch personeel projectbeheer uitvoeren beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren werknemers opleiden vorming van klinische psychologische oordelen budgetten beheren toezicht houden op personeel wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven personeel aanwerven werkstroomprocessen beheren advies geven over trainingen in vreemde talen communiceren met zorgverleners ibm infosphere information server analytische methoden in biomedische wetenschappen oracle data integrator strategische planning implementeren sql server integration services oracle warehouse builder gezondheidspsychologie hulpmiddelen voor het extraheren omzetten en laden van gegevens

Loopbaanperspectief

Het beroep manager klinische informatiesystemen behoort tot de beroepsgroep Managers zorginstellingen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20245500  hoog
verwachte baanopeningen tot 20246900  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB