Beroep maatschappelijk werker

Maatschappelijk werkers ondersteunen en helpen mensen met zorgdiensten. Ze helpen mensen om een volwaardig en gewaardeerd leven in de gemeenschap te leiden. Zij helpen baby's, jonge kinderen, adolescenten, volwassenen en oudere volwassenen en voorzien in de psychologische, sociale, emotionele en fysieke behoeften van de gebruikers van de dienst. Ze werken in een grote verscheidenheid aan omgevingen met individuen, families, groepen, organisaties en gemeenschappen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Maatschappelijk werker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen maatschappelijk werk

 • Activiteitenbegeleider gehandicapten
 • Activiteitenbegeleider ouderen
 • Begeleidend ambtenaar bij voorwaardelijke vrijlating
 • Gezinsouder
 • Maatschappelijk werker leerplicht
 • Maatschappelijk werker reclassering
 • Maatschappelijk werker verslaafden
 • Maatschappelijk werker volksgezondheid
 • Maatschappelijk werker voor geestelijke problemen of mishandeling
 • Maatschappelijk werker voor gezins-, kinder- of huwelijksproblemen
 • Maatschappelijk werker voor jongeren
 • Maatschappelijk werker, andere gebieden
 • Manager/directeur dienst voor maatschappelijk werk
 • Re-integratieconsulent
 • Sociaal-cultureel werkende

Kennis

 • Sociale rechtvaardigheid

  De ontwikkeling en de beginselen van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid en de wijze waarop deze per geval dienen te worden toegepast.

 • Klantendiensten

  Processen en beginselen die betrekking hebben op de klant, opdrachtgever, gebruiker en op persoonlijke diensten; daartoe kunnen procedures behoren voor het evalueren van de tevredenheid van klanten of gebruikers.

 • Sociale wetenschappen

  Ontwikkeling en kenmerken van sociologische, antropologische, psychologische, politieke en sociale beleidstheorieën.

 • Wettelijke vereisten in de sociale sector

  De eisen uit wet- en regelgeving voor de sociale sector.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

Vaardigheden

 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken

  Zorgen voor hygiënische werkmethoden, met inachtneming van de veiligheid van het milieu bij dagzorg, zorginstellingen en thuiszorg.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Werken met gemeenschappen

  Sociale projecten opzetten met het oog op gemeenschapsontwikkeling en actieve burgerparticipatie.

 • Sociale verandering promoten

  Veranderingen in de relaties tussen individuele personen, gezinnen, groepen, organisaties en gemeenschappen bevorderen door rekening te houden met en om te gaan met onvoorspelbare veranderingen op micro-, macro- en mezzoniveau.

 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven

  Handelen volgens de beleids- en wettelijke vereisten bij het verlenen van sociale diensten.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Persoonsgerichte zorg toepassen

  Personen behandelen als partners bij de planning, ontwikkeling en beoordeling van de zorg, om ervoor te zorgen dat het passend is voor hun behoeften. Hen en hun zorgverleners centraal stellen in alle besluiten.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen

  Verslag doen van resultaten en conclusies over de sociale ontwikkeling van de samenleving op een begrijpelijke manier, door deze mondeling en schriftelijk te presenteren aan een breed publiek, van niet-deskundigen tot deskundigen.

 • Stressbestendig zijn

  Een gematigde mentale toestand behouden en effectief presteren onder druk of ongunstige omstandigheden.

 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden

  Het vertrouwen van de cliënt winnen en in stand houden en op een passende, open, nauwkeurige en directe wijze communiceren en eerlijk en betrouwbaar zijn.

 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden

  De gebruikers van sociale diensten aanmoedigen en ondersteunen bij sociaal-culturele activiteiten in de organisatie of in de gemeenschap, door de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van recreatie en werk te ondersteunen.

 • Gezondheid van gebruikers van een dienst controleren

  Routinematig toezicht houden op de gezondheid van de klant, zoals temperatuur- en pulssnelheid.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren

  Nauwkeurige, beknopte, actuele en tijdige gegevens bijhouden van het werk met gebruikers van de diensten, met inachtneming van de wetgeving en het beleid op het gebied van privacy en veiligheid.

 • Gebruikers van sociale dienstverlening met lichamelijke handicaps helpen

  Gebruikers van diensten met mobiliteitsproblemen en andere fysieke handicaps, zoals incontinentie, helpen bij het gebruik en de verzorging van hulpmiddelen en persoonlijke uitrusting.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Sociale crisissen beheersen

  Individuen in sociale crisissituaties tijdig identificeren, erop reageren en hen motiveren, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle middelen.

 • Risicobeoordeling uitvoeren van gebruikers van sociale diensten

  Beleidslijnen voor risicobeoordelingen en procedures volgen om het risico te bepalen dat een klant zichzelf of anderen schade berokkent, de nodige stappen ondernemen om het risico te minimaliseren.

 • Gebruikers van sociale diensten stimuleren hun onafhankelijkheid te bewaren in dagelijkse activiteiten

  De gebruiker van de dienst aanmoedigen en ondersteunen om zijn/haar onafhankelijkheid te bewaren bij het uitvoeren van zijn/haar dagelijkse bezigheden en persoonlijke zorg, de gebruiker van de dienst bijstaan bij het eten, de mobiliteit, de persoonlijke verzorging, het opmaken van het bed, het doen van de was, het bereiden van de maaltijden, het aankleden, de cliënt naar de afspraken met de art vervoeren, en helpen bij het gebruik van geneesmiddelen of het doen van boodschappen.

 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten

  Namens en voor rekening van de gebruikers van diensten spreken, met gebruik van communicatieve vaardigheden en kennis van relevante gebieden om minder bedeelde mensen te helpen.

 • Interviews afnemen bij sociale diensten

  Klanten, collega’s, leidinggevenden of ambtenaren stimuleren om volledig, vrijelijk en naar waarheid te spreken, om de ervaringen, houdingen en meningen van de ondervraagde te verkennen.

 • Benadeelde of misbruikte gebruikers van sociale diensten ondersteunen

  Actie ondernemen wanneer er bezorgdheid bestaat dat personen gevaar lopen slachtoffer te worden van schade of misbruik, en steun verlenen aan de personen die de informatie openbaar maken.

 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten

  Verbale, non-verbale, schriftelijke en elektronische communicatie gebruiken. Aandacht hebben voor de behoeften, kenmerken, vaardigheden, voorkeuren, leeftijd, ontwikkelingsfase en cultuur van de specifieke gebruikers van sociale diensten.

 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen bij het beheer van vaardigheden

  Individuele personen ondersteunen bij het bepalen van de vaardigheden die ze nodig hebben in hun dagelijks leven en hen helpen bij de ontwikkeling van hun vaardigheden.

 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen

  Werken in overeenstemming met management- en organisatieprincipes en -waarden op het gebied van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid.

 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen

  Hulp bieden bij het verstrekken van lichamelijke, morele en psychologische bijstand aan mensen in gevaarlijke of moeilijke situaties en ze, waar nodig, overbrengen naar een veilige plaats.

 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg

  De zorgbehoeften van personen evalueren, families en verzorgers betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van ondersteuningsplannen. Zorgen voor de evaluatie en monitoring van deze plannen.

 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het gebruik van technologische hulpmiddelen

  Met individuele personen werken voor het vaststellen van passende hulpmiddelen, hen te ondersteunen om specifieke technologische hulpmiddelen te gebruiken en de doeltreffendheid ervan te beoordelen.

 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten

  Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten met inachtneming van de waarden en principes ten aanzien van maatschappelijk werk.

 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen

  Diensten verlenen die rekening houden met verschillende culturele en taaltradities, die de eerbiediging en validatie van gemeenschappen aantonen en consistent zijn met het beleid op het gebied van mensenrechten en gelijkheid en diversiteit.

 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening

  Neem het voortouw bij de praktische behandeling van maatschappelijke zaken en activiteiten.

 • Gebruikers van sociale diensten helpen bij het formuleren van klachten

  Gebruikers van sociale diensten en zorgverleners helpen om klachten in te dienen, de klachten serieus nemen en erop reageren of doorgeven aan de juiste persoon.

 • Rechten van gebruikers van diensten promoten

  De rechten van de cliënt om zijn of haar leven te beheren, geïnformeerde keuzes over de diensten die hij of zij ontvangt te maken, met inachtneming en, in voorkomend geval, het bevorderen van de individuele standpunten en wensen van zowel de cliënt als zijn of haar verzorgers.

 • Empathisch zijn

  Emoties en inzichten ervaren door een ander herkennen, begrijpen en delen.

 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten

  Maatschappelijk werk en sociale zorg op een wettige, veilige en effectieve manier uitvoeren met inachtneming van de normen.

 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk

  Continue professionele ontwikkeling (CPD) ondernemen om kennis, vaardigheden en competenties in het kader van het maatschappelijk werk voortdurend bij te werken en te ontwikkelen.

 • Stress in organisaties beheersen

  Omgaan met bronnen van stress en druk in het eigen beroepsleven, zoals beroeps-, management-, institutionele en persoonlijke stress, en anderen helpen hetzelfde te doen om het welzijn van uw collega's te bevorderen en burnouts te voorkomen.

 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening

  Systematisch een stapsgewijs probleemoplossend proces toepassen bij het verlenen van sociale diensten.

 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk

  Beslissingen nemen wanneer dat nodig is, binnen de grenzen van de toegekende bevoegdheden en rekening houdend met de input van de gebruiker van de dienst en andere zorgverleners.

 • Privacy van gebruikers van diensten bewaren

  De waardigheid en de persoonlijke levenssfeer van de cliënt respecteren en in stand houden, zijn of haar vertrouwelijke informatie beschermen en het beleid inzake vertrouwelijkheid duidelijk uitleggen aan de cliënt en andere betrokken partijen.

 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren

  Evalueren van de sociaal dienstverleningsplannen, rekening houdend met de meningen en voorkeuren van uw gebruikers van de dienst. Opvolgen van het plan, waarbij de kwantiteit en kwaliteit van de geleverde diensten worden beoordeeld.

 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten

  Ontwikkelen van een samenwerkende hulprelatie, het aanpakken van eventuele breuken of spanningen in de relatie, het bevorderen van de band en het verkrijgen van vertrouwen en samenwerking van gebruikers door middel van empathisch luisteren, zorg, warmte en authenticiteit.

 • Personen met een handicap helpen om deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten

  De integratie van personen met een handicap in de gemeenschap vergemakkelijken en hen ondersteunen bij het tot stand brengen en onderhouden van relaties door middel van toegang tot gemeenschapsactiviteiten, -platforms en -diensten.

 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden

  Professioneel communiceren en samenwerken met andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg en de sociale dienstverlening.

 • Positieve instelling van gebruikers van sociale diensten ondersteunen

  Samenwerken met personen om problemen in kaart te brengen die verband houden met hun zelfbeeld en identiteitsgevoel en hen te ondersteunen bij de uitvoering van strategieën, zoals het ontwikkelen van meer positieve zelfbeelden.

 • Sociale problemen voorkomen

  Sociale problemen voorkomen, door acties te ontwikkelen, te definiëren en uit te voeren die sociale problemen kunnen voorkomen, met het oog op de verbetering van de levenskwaliteit van alle burgers.

 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen

  Gebruik maken van vastgestelde processen en procedures om gevaarlijke, onrechtmatige, discriminerende of uitbuitende gedragingen en praktijken aan te vechten en te melden, waarbij dergelijke gedragingen onder de aandacht van de werkgever of de bevoegde autoriteit worden gebracht.

 • Gebruikers van diensten verwijzen naar gemeenschapsmiddelen

  Klanten verwijzen naar de gemeenschapsmiddelen voor diensten zoals arbeids- of schuldhulpverlening, rechtsbijstand, huisvesting, medische behandeling of financiële bijstand, waarbij concrete informatie wordt verstrekt, zoals waar ze naartoe kunnen gaan en hoe ze zich kunnen aanmelden.

 • Sociale begeleiding bieden

  De gebruikers van sociale diensten helpen bij het oplossen van persoonlijke, sociale of psychologische problemen.

 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen

  De sociale situatie van de gebruikers van de diensten beoordelen, waarbij nieuwsgierigheid en respect voor de dialoog in evenwicht met elkaar moeten staan, rekening houdend met hun families, organisaties en gemeenschappen en de daaraan verbonden risico’s, en de behoeften en de middelen om aan fysieke, emotionele en sociale behoeften te voldoen.

 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten

  De gebruiker van de sociale dienst in elke situatie in beschouwing nemen en de verbanden herkennen tussen de microdimensie, mesodimensie en macrodimensie van sociale problemen, sociale ontwikkeling en sociaal beleid.

 • Gebruikers van sociale diensten met specifieke communicatiebehoeften ondersteunen

  Personen identificeren die specifieke communicatievoorkeuren en -behoeften hebben, hen ondersteunen bij interacties met anderen en communicatie monitoren om veranderende behoeften in kaart te brengen.

 • Conflicten hanteren

  Bemiddelen bij conflicten en gespannen situaties door te handelen tussen partijen, zoals gebruikers van diensten, belangrijke anderen zoals gezinnen, en instellingen, streven naar een overeenkomst, verzoening en oplossen van problemen.

Optionele kennis en vaardigheden

psychologische ontwikkeling van jongeren thuiszorg bieden voor personen met een handicap maaltijden uitdelen aan patiënten soorten handicaps schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren contacten onderhouden met ouders van kinderen behoeften van oudere volwassenen zorgprogramma’s voor kinderen implementeren jongeren voorbereiden op de volwassenheid bijdragen aan het bewaken van kinderen communiceren met jongeren lichamelijke ontwikkeling van kinderen gebruikers van sociale diensten ondersteunen aan het einde van hun leven vreemde talen toepassen bij sociale diensten socialedienstverleningsprocedures plannen zorg voor personen met een handicap personen helpen zich aan te passen aan een lichamelijke beperking ontwikkeling van de jeugd beoordelen onderzoeken naar kinderwelzijn uitvoeren communiceren met behulp van een tolk in de sociale dienstverlening met gebruikers van sociale diensten in een groep werken kinderbescherming elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken positieve instelling van jongeren ondersteunen holistische benadering toepassen op zorg helpen met zelfmedicatie gezinnen helpen in crisissituaties gebruikers van sociale diensten ondersteunen om thuis te wonen advies geven over huisvesting eerste hulp bieden vermogen van oudere volwassenen om voor zichzelf te zorgen beoordelen welzijn van kinderen ondersteunen kinderen met bijzondere behoeften helpen in onderwijsomgevingen omgaan met problemen van kinderen telefonisch sociale begeleiding bieden bezoeken brengen aan pleeggezinnen familierecht kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren gebruikers van sociale diensten ondersteunen om hun eigen financiële zaken te beheren volksgezondheidsproblemen aanpakken kandidaat-pleegouders beoordelen toezicht houden op kinderen bescherming van jonge personen promoten getuigen tijdens een hoorzitting plaatsing van kinderen bepalen helpen met problemen met persoonlijke administratie

Loopbaanperspectief

Het beroep maatschappelijk werker behoort tot de beroepsgroep Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202444600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202427000  laag
verwachte baanopeningen tot 202471500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB