Beroep lobbyist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Lobbyist: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgevingsprocedures

  De procedures voor het opstellen van wetten en wetgeving, waarin onder meer wordt geregeld welke organisaties en personen hierbij betrokken zijn, op welke wijze wetgeving tot stand komt, hoe voorstellen voor wetgeving worden gedaan en wetgeving wordt geëvalueerd en wat de andere stadia in het wetgevingsproces zijn.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Diplomatieke beginselen

  Het bevorderen van overeenkomsten of internationale verdragen met andere landen door het voeren van onderhandelingen en het trachten de belangen van de regering van de lidstaat van herkomst te beschermen, alsmede het bevorderen van compromissen.

Vaardigheden

 • Wetgevers beïnvloeden

  Invloed uitoefenen op de organisaties en personen die betrokken zijn bij het opstellen of wijzigen van wetgeving en wetten om het gewenste resultaat te bereiken, door te bepalen met welke partijen in contact te treden en gebruik te maken van overtuigende methoden om hun acties en besluiten te beïnvloeden.

 • Belangen van de cliënt beschermen

  De belangen en de behoeften van een cliënt beschermen door de nodige maatregelen te nemen en alle mogelijkheden te onderzoeken, om een gunstig resultaat voor de cliënt te verkrijgen.

 • Advies geven over wetgevingsbesluiten

  Staatsambtenaren tijdens een legislatuur advies geven over nieuwe wetsvoorstellen en de behandeling van wetsartikelen.

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

 • Advies geven over conflictbeheersing

  Private of publieke organisaties adviseren over het toezicht op mogelijke conflictrisico’s en de ontwikkeling, en over methoden voor de oplossing van conflicten die specifiek zijn voor de geïdentificeerde conflicten.

 • Diplomatieke beginselen toepassen

  De bij de totstandkoming van internationale verdragen betrokken processen volgen door onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van verschillende landen te voeren, de belangen van de eigen regering te beschermen en het compromis te vergemakkelijken.

 • Analytisch denken

  Gedachten vormen via logica en redenering om de sterke en zwakke punten van alternatieve oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen in kaart te brengen.

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

 • Politieke onderhandelingen uitvoeren

  Het voeren van een debat en een argumentatieve dialoog in een politieke context, waarbij gebruik wordt gemaakt van onderhandelingstechnieken die specifiek zijn voor de politieke context om het gewenste doel te bereiken, zorgen voor compromissen en samenwerkingsverbanden onderhouden.

Optionele kennis en vaardigheden

toezicht houden op politieke conflicten openbare onderzoeken uitvoeren advies geven over imago politieke wetenschappen argumenten overtuigend aanbrengen retoriek internationale betrekkingen opbouwen juridisch onderzoek bemiddelen bij onderhandelingen contacten onderhouden met politici juridische terminologie risicofactoren inschatten officiële overeenkomsten bewerkstelligen public relations verzorgen regeringsvertegenwoordiging advies geven over public relations samenwerkingsrelaties aangaan

Loopbaanperspectief

Het beroep lobbyist behoort tot de beroepsgroep Adviseurs marketing, public relations en sales. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410800  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202414800  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB