Beroep leraar gebarentaal

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Leraar gebarentaal: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Auditieve beperking

  Aantasting van het vermogen om geluiden op natuurlijke wijze te onderscheiden en te verwerken.

 • Taalonderwijsmethoden

  De technieken die worden gebruikt om leerlingen een vreemde taal te onderwijzen, zoals audio-linguaal, communicatief taalonderwijs (CLT) en onderdompeling.

 • Communicatiestoornissen

  De storing in het vermogen van een persoon om tijdens taal-, hoor- en spraakprocessen concepten in verschillende vormen - bijv. verbaal, non-verbaal of grafisch - te begrijpen, te verwerken en te delen.

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorieën en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategieën, waaronder initiële, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Gehoorverlies

  Optreden, oorzaken en symptomen van gehoorschade, wat betekent dat een persoon niet of slechts gedeeltelijk kan horen.

 • Communicatie bij auditieve beperkingen

  Fonologische, morfologische en syntactische aspecten en kenmerken van menselijke communicatie voor personen met een gehoorbeschadiging.

 • Leermateriaal voor personen met bijzondere behoeften

  De materialen die door docenten in het speciaal onderwijs worden gebruikt voor de lessen aan hun leerlingen, en meer in het bijzonder sensorische apparatuur en materiaal voor het simuleren van motorische vaardigheden.

 • Onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften

  De lesmethoden, apparatuur en instellingen die worden gebruikt om leerlingen met speciale behoeften te ondersteunen op school of in de gemeenschap.

 • Gebarentaal

  Een communicatiesysteem met visuele gebaren en tekens, dat gebruikt wordt door slechthorenden.  

Vaardigheden

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Studentenrelaties beheren

  De betrekkingen tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten beheren. Optreden als een rechtvaardige autoriteit en zorgen voor een klimaat van vertrouwen en stabiliteit.

 • Talen onderwijzen

  Leerlingen onderwijzen in de theorie en praktijk van een taal. Gebruiken van een breed assortiment aan onderwijs- en leertechnieken om de vaardigheid in het lezen, schrijven, luisteren en spreken in die taal te bevorderen.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Gebarentaal onderwijzen

  Studenten met hoorproblemen onderwijzen in de theorie en de praktijk van gebarentaal, en meer specifiek in het begrijpen, gebruiken en interpreteren van deze tekens.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

Optionele kennis en vaardigheden

zorg voor personen met een handicap onderzoek opvolgen over onderwijs voor leerlingen met specifieke behoeften studenten bijstaan bij het leren soorten handicaps analyse van leerbehoeften leerondersteuning bieden onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student klanten met bijzondere behoeften assisteren leerproblemen in gespecialiseerd onderwijs voorzien voor kinderen met bijzondere behoeften mensen met een gehoorstoornis ondersteunen kinderen met bijzondere behoeften helpen in onderwijsomgevingen onafhankelijkheid van studenten stimuleren contacten onderhouden met educatieve medewerkers werken met elektronische leeromgevingen studenten beoordelen studentendiscipline handhaven

Loopbaanperspectief

Het beroep leraar gebarentaal behoort tot de beroepsgroep Onderwijskundigen en overige docenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415000  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB