Beroep leidinggevend verpleegkundige

leidinggevend verpleegkundige
Credits: Shutterstock.com

Leidinggevende verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor het bevorderen en herstellen van de gezondheid van patiënten, het stellen van diagnoses en het verlenen van zorg in geavanceerde omgevingen, het coördineren van zorg binnen gebieden van chronisch ziektebeheer, het verlenen van geïntegreerde zorg en het begeleiden van toegewezen teamleden. Leidinggevende verpleegkundigen zijn algemeen verpleegkundigen die beschikken over een deskundige kennisbank, complexe besluitvormingsvaardigheden en klinische competenties voor een uitgebreide klinische praktijk op hoog niveau.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Leidinggevend verpleegkundige: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken leidinggevend verpleegkundige

 • Geeft leiding aan verpleegkundigen en ander ziekehuispersoneel binnen de afdeling.
 • Monitort/houdt zicht op symptomen en veranderingen in de gesteldheid van de patiënten.
 • Stelt gezondheidsproblemen en de behoeften en wensen van patiënten vast.
 • Ontwikkelt, implementeert en evalueert verpleegplannen.
 • Legt medische dossiers aan en houdt deze bij.
 • Ondersteunt de zorgvrager bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL).
 • Dient medicaties toe; oraal, rectaal, subcutaan, intramusculair.
 • Bereidt patiënten voor op operaties en assisteert bij onderzoek en behandelingen.
 • Monitort (de werking van) medische apparatuur die wordt gebruikt ten behoeve van de zorg voor en behandeling van patiënten en verricht zonodig aanpassingen.
 • Coördineert de werkzaamheden en stemt deze af met het zorgteam.
 • Ziet toe op de kwaliteit van de patiëntenzorg.
 • Leidt de afdeling, bijvoorbeeld met betrekking tot personeelszaken, financiën en de toewijzing van bedden.

Gerelateerde beroepen verpleegkundige

 • Ambulanceverpleegkundige
 • Bedrijfsverpleegkundige
 • IC verpleegkundige
 • Kinderverpleegkundige
 • OK verpleegkundige
 • Particulier verpleegkundige
 • Psychiatrisch verpleegkundige
 • Schoolverpleegkundige
 • Verpleegkundige (hbo)
 • Verpleegkundige (mbo)
 • Verpleegkundige, anders
 • Wijkverpleegkundige
 • Ziekenverzorgende, verpleeghulp

Kennis

 • Invloed van de sociale context op de gezondheid

  De sociale en culturele context van het gedrag van individuen en de gevolgen voor hun gezondheid binnen hun sociale en culturele omgeving.

Vaardigheden

 • Verpleegkundige zorg evalueren

  Verpleegkundige zorg evalueren door het beoordelen van mechanismen en processen voor continue kwaliteitsverbetering in de verpleegkundige zorg, rekening houdend met de wetenschappelijke, technische en ethische ontwikkeling.

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Persoonsgerichte zorg toepassen

  Personen behandelen als partners bij de planning, ontwikkeling en beoordeling van de zorg, om ervoor te zorgen dat het passend is voor hun behoeften. Hen en hun zorgverleners centraal stellen in alle besluiten.

 • Onderzoek uitvoeren inzake gespecialiseerde verpleging

  Vaststellen van onderzoeksprioriteiten op het gebied van geavanceerde zorg, leiding, uitvoering en verspreiding van onderzoeksresultaten die vorm geven aan de praktijk van de verpleegkunde, het onderwijs en het beleid.

 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden

  Mogelijke behandelingsprotocollen identificeren voor de uitdagingen voor de menselijke gezondheid binnen een bepaalde gemeenschap in gevallen zoals besmettelijke ziekten met grote gevolgen op mondiaal niveau.

 • Verplegende zorg implementeren

  Verplegende zorg implementeren bij de behandeling van patiënten om de beroepspraktijk te verbeteren.

 • Wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren

  Wetenschappelijke bevindingen implementeren met betrekking tot empirisch onderbouwde praktijken, het integreren van onderzoeksgegevens in de besluitvorming door een gerichte klinische vraag te beantwoorden als antwoord op een erkende behoefte aan informatie, het zoeken naar het meest geschikte bewijs om aan die behoefte te voldoen, het kritisch beoordelen van het verzamelde bewijsmateriaal, het verwerken van het bewijsmateriaal in een strategie voor actie, en het evalueren van de effecten van de genomen besluiten en maatregelen.

 • Onderzoeksactiviteiten inzake verpleging leiden

  Onderzoeksactiviteiten inzake verpleging leiden, ondersteuning van onderzoeksactiviteiten, werkzaamheden binnen de individuele zorggroepen en met andere instanties, het identificeren, toepassen en verspreiden van onderzoeksresultaten met betrekking tot gespecialiseerde verpleegkunde.

 • Zorgkwaliteit analyseren

  Analyseren van de zorgkwaliteit om de eigen beroepspraktijk als algemeen verpleegkundige te verbeteren.

 • Problemen in de gezondheidszorg oplossen

  Het uitvoeren van acties, door vooraf problemen te identificeren en te analyseren, die het zoeken naar de meest gunstige oplossing voor de patiënt, het gezin en de gemeenschap faciliteren, het bereiken van doelstellingen, het verbeteren van de resultaten en het behouden van de kwaliteit van hun werk.

 • Geavanceerde verpleegzorg plannen

  De geavanceerde verpleegkundige zorg die aan patiënten en burgers moet worden verleend plannen, op basis van de vastgestelde verpleegkundige diagnoses schetsen en het monitoringproces definiëren.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Geneesmiddelen voorschrijven

  Geneesmiddelen voorschrijven, indien wenselijk, voor de therapeutische doeltreffendheid, afgestemd op de behoeften van de klant en in overeenstemming met op bewijs gebaseerde praktijken, nationale en feitelijke protocollen en binnen de beroepsmatige werkzaamheden.

 • Klinische beslissingen nemen in de geavanceerde praktijk

  Geavanceerde praktijk toepassen met betrekking tot klinische besluitvorming, het beheren van het aantal zaken voor individuele patiënten, families en gemeenschappen.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Geavanceerde verpleegzorg voorschrijven

  Op feiten gebaseerde therapeutische maatregelen en medicatie voorschrijven, actief toezien op de doeltreffendheid van de behandeling van patiënten.

 • Duurzaamheidsbeginselen in de gezondheidszorg toepassen

  In de gezondheidszorg rekening houden met duurzaamheidsbeginselen en streven naar een rationeel gebruik van middelen.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Zorg coördineren

  Het coördineren van de zorg voor patiëntengroepen, het in staat zijn om een bepaald aantal patiënten binnen een bepaalde tijd te beheren en optimale gezondheidsdiensten aan te bieden.

 • Leiderschapsstijlen aanpassen in de gezondheidszorg

  Leiderschapsstijlen en -benaderingen aanpassen aan verschillende situaties met betrekking tot de klinische praktijk en de gezondheidszorg.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Advies geven over gezonde levensstijlen

  Een gezonde levensstijl, preventieve maatregelen en zelfzorg bevorderen door het versterken van de zelfredzaamheid, het bevorderen van de gezondheid en het verbeteren van het gedrag en de therapeutische naleving, waarbij patiënten de juiste informatie krijgen om de therapietrouw en de naleving van de voorgeschreven behandelingen, medicatie en verpleegkundige verzorging te ondersteunen.

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Levensreddende maatregelen opstarten

  Levensreddende acties ondernemen door maatregelen te treffen in crisis- en rampsituaties.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Thuiszorg voor patiënten regelen

  Zorgverlening organiseren voor thuiszorg van een patiënt met acute en/of langdurige gezondheidsproblemen.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Deelnemen aan de opleiding van gezondheidspersoneel

  Deelnemen aan de praktische opleiding van het medisch personeel op basis van de verworven kennis en vaardigheden.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Beleid bij werkwijzen in de gezondheidszorg implementeren

  Bepalen hoe beleid in de praktijk moet worden geïnterpreteerd en vertaald, lokaal en nationaal beleid en het beleid van uw eigen praktijk implementeren en ontwikkelingen en verbeteringen voor de dienstverlening voorstellen.

 • Verplegingsadvies over gezondheidszorg geven

  Personen die zorg nodig hebben en hun naasten adviseren, instrueren en bijstaan.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren

  Het verstrekken van nuttige informatie over beroepen in de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat de juiste beleidsbeslissingen worden genomen.

 • Informatie in de gezondheidszorg beheren

  Informatie ophalen, toepassen en delen onder patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en tussen zorgfaciliteiten en de gemeenschap.

 • Bijdragen aan strategische beslissingen inzake gezondheid op hoog niveau

  Bijdragen tot de besluitvorming op het niveau van de klinische, de beheers- en de beleidssector, zoals de toewijzing van middelen voor gezondheidszorg.

 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

  Ervoor zorgen dat patiënten/cliënten volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van voorgestelde behandelingen, zodat zij geïnformeerde toestemming kunnen geven, waarbij patiënten/cliënten worden betrokken bij het proces van hun zorg en behandeling.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Professionele zorg bieden bij verpleging

  Professionele zorg verlenen die afgestemd is op de behoeften van personen, gezinnen en groepen op het gebied van gezondheidszorg en verpleging, en daarbij rekening houden met de wetenschappelijke ontwikkelingen en met de kwaliteits- en veiligheidseisen die in overeenstemming met de wettelijke/beroepsregels zijn vastgesteld.

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Positief beeld van verpleging promoten

  Een positief beeld van verpleegkunde in specifieke omgevingen van de gezondheidszorg en educatieve kringen geven.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Verpleegkundige verzorging toepassen bij langdurige zorg

  De bevordering en ontwikkeling van verpleging in langdurige zorg, comorbiditeit en in situaties van afhankelijkheid mogelijk maken om de persoonlijke autonomie van het individu en de relaties met de omgeving op elk moment van het gezondheids- en ziekteproces in stand te houden.

 • Voorlichten over preventie van ziekte

  Empirisch onderbouwd advies verstrekken over het vermijden van een slechte gezondheid, personen en hun verzorgers voorlichten over het voorkomen van ziekten en/of verbeteren van hun omgeving en gezondheidstoestand. Advies verstrekken over de vaststelling van risico’s die leiden tot een slechte gezondheid en helpen de veerkracht van de patiënten te vergroten met strategieën voor preventie en vroegtijdige interventie.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Andere gezondheidswerkers begeleiden

  Leiden, adviseren en informeren van andere professionals in de gezondheidszorg over de nieuwste praktijkinnovaties, optreden als mentor en rolmodel en actief deelnemen aan kennisoverdracht met patiëntengemeenschappen.

 • Plannen voor de overdracht van zorg ontwikkelen

  In verschillende zorgomgevingen de planning voor de overdracht van zorg, indien van toepassing, organiseren, doeltreffend communiceren en ervoor zorgen dat de patiënt/cliënt en zorgverleners betrokken worden bij het besluitvormingsproces.

 • Behoefte aan gevorderde verzorging vaststellen

  Onderzoeken en behoefte vaststellen van geavanceerde verpleegkundige zorg met behulp van op bewijs gebaseerde therapeutische interventies.

 • Veranderingen in gezondheidsdiensten leiden

  Veranderingen in gezondheidsdiensten identificeren en leiden in antwoord op de behoeften en de vraag naar dienstverlening van de patiënt om een continue verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen.

 • Verpleegkundige zorg vaststellen

  Een beslissing die gebaseerd is op een uitgebreide verpleegkundige beoordeling. 

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Individuen, families en groepen sterker maken

  Individuen, gezinnen en groepen in staat stellen een gezonde levensstijl aan te nemen en voor zichzelf te zorgen.

 • Grondbeginselen van verpleging implementeren

  Ten uitvoer leggen van de theoretische en methodologische grondbeginselen en beginselen van de verpleegkunde, de verpleegkundige basisinterventies met betrekking tot wetenschappelijk bewijs en de beschikbare middelen.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Klinische beslissingen nemen

  Tegemoetkomen aan een behoefte aan informatie door beschikbare bevindingen te verzamelen en te analyseren om geïnformeerde klinische beslissingen te nemen.

 • Gezondheidsbeoordelingen uitvoeren

  Zelfstandig een uitgebreide beoordeling van de gezondheid uitvoeren aan de hand van een deskundig oordeel, waarbij patiënten die de zorg van een specialist behoeven worden doorverwezen naar andere instanties en beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, al naar gelang het geval.

 • Geavanceerde strategieën voor gezondheidspromotie ontwikkelen

  Het vaststellen van geavanceerde prioriteiten voor preventie en gezondheidsbevordering om relevante strategieën te ontwikkelen en uit te voeren in het kader van een bredere agenda voor de volksgezondheid.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Mensenrechten promoten

  Mensenrechten en diversiteit promoten en respecteren in het licht van de fysieke, psychologische, geestelijke en sociale behoeften van autonome personen, rekening houdend met hun standpunten, overtuigingen en waarden, en de internationale en nationale gedragscodes en de ethische implicaties van de verlening van gezondheidszorg, en daarbij te zorgen voor hun recht op privacy en het waarborgen van de vertrouwelijkheid van informatie van de gezondheidszorg.

 • Patiëntenontslag door verpleegkundigen uitvoeren

  De ontslagprocedure van patiënten op gang brengen en leiden, waarbij alle relevante professionals worden betrokken om het ontslag sneller te doen verlopen. Assisteren bij bed- en capaciteitsbeheer in het hele ziekenhuis.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Patiënten screenen op ziekterisicofactoren

  Het onderzoeken van patiënten om vroege tekenen van ziekte of risicofactoren op te sporen.

 • Elektronische gezondheidsgegevens gebruiken bij verpleging

  Elektronische gezondheidsgegevens gebruiken bij verpleging om de beoordeling, diagnose, interventies en resultaten van de verpleging op basis van vergelijkbare indelingssystemen en verpleegkundige taxonomie te documenteren.

Optionele kennis en vaardigheden

vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek vreemde talen gebruiken bij zorg

Loopbaanperspectief

Het beroep leidinggevend verpleegkundige behoort tot de beroepsgroep Gespecialiseerd verpleegkundigen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202419500  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202413400  laag
verwachte baanopeningen tot 202432900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB