Beroep landschapsinspecteur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Landschapsinspecteur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw

  Bekendheid met milieuwetgeving, beleid en beginselen die relevant zijn voor land- en bosbouw. Kennen van de effecten van lokale landbouwmethoden en -praktijken op het milieu. Middelen om de productie aan te passen aan nieuwe milieuvoorschriften en nieuw milieubeleid.

 • Diersoorten

  De kenmerken van verschillende soorten en rassen van dieren (relevant voor de bezigheid).

 • Ongediertebestrijding bij planten

  Soorten en kenmerken van ongedierte bij planten en gewassen. Verschillende soorten ongediertebestrijdingsmethodes, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, omgevings- en klimaatomstandigheden en gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

 • Bestrijding van plantenziekten

  Soorten en kenmerken van ziekten in planten en gewassen. Verschillende soorten controlemethoden, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, de milieu- en klimaatomstandigheden en de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

 • Plantensoorten

  De verscheidenheid aan planten, bomen en struiken en hun specifieke kenmerken. 

 • Eigenschappen van planten

  De variëteiten, kenmerken en structurele en functionele kenmerken van de planten, naargelang hun habitat.

 • Onderhoud van natuurgebieden

  De methoden om (al dan niet natuurlijke) natuurgebieden te behouden, met inbegrip van ontwikkeling en uitvoering van behoudprogramma’s.

Vaardigheden

 • Areaal gereedmaken

  Het plantgebied en de aarde voorbereiden door bijvoorbeeld bemesting, mulching met de hand of mechanisch gereedschap of apparatuur; zaadjes en planten voorbereiden voor zaaien en beplanten door de kwaliteit van het zaad en de planten te garanderen. Met de hand, met gebruik van mechanische gereedschap of apparatuur zaaien en planten, in overeenstemming met de nationale wetgeving.

 • Groene planten planten

  Handmatig of met behulp van gronduitrusting zaadjes planten.

 • Materiaal voor tuinaanleg gebruiken

  Verschillende soorten apparatuur voor landschapsinrichting bedienen, zoals kettingzagen, lijntrimmers, frezen, graafmachines, bobcats, kantafwerkers, maaimachines, blazers, dumptrailers, frezen, zooiensnijders, onkruideters, plantenboren en boormachines.

 • Onkruidverdelgingswerkzaamheden uitvoeren

  In overeenstemming met de nationale industrie en de behoeften van de afnemer werkzaamheden voor onkruidverdelging en plantenziekten uitvoeren.

 • Hekken bouwen

  Een hekwerk plaatsen met behulp van een kuilengraver, een schop, een stamper en andere handgereedschappen.

 • Advies geven over meststoffen en herbiciden

  Vermogen om zo nodig advies te geven over meststoffen en herbiciden.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Werkprogramma’s ontwikkelen voor natuurgebieden

  Ontwikkelen, implementeren en herzien van het werkprogramma voor natuurgebieden (dienstverlening) om de voltooiing binnen de toegewezen middelen en termijnen mogelijk te maken.

 • Toezien op gewasproductie

  Toezicht houden op en analyseren van de totale gewasproductie om te zorgen voor een effectief productieproces, rekening houdend met de milieuvoorschriften.

 • Tuinmetselwerk uitvoeren

  Soorten metselwerk uitvoeren, speciaal voor tuinen, zoals muren, trappen, enz.

 • Leiding geven aan een team in de bosbouw

  Rechtstreeks een bosbouwteam of -bemanning leiden en deze naar het gemeenschappelijke doel leiden om een verscheidenheid aan taken en opdrachten op het gebied van bosbouw af te ronden.

 • Technisch materiaal onderhouden

  Een inventaris bijhouden van teeltmateriaal en benodigdheden. Zo nodig aanvullende materialen bestellen.

 • Kaarten lezen

  Kaarten doeltreffend lezen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Verzameld afval beheren

  Het verzameld (rest)afval naar het aangewezen verzamelpunt brengen en het afvoeren volgens de wettelijke en organisatorische eisen.

 • Verzorgingsmateriaal voor grasvelden gebruiken

  Bedienen van verzorgingsmateriaal voor grasvelden zoals heggenscharen, maaiers en snoeischaren.

 • Gevaren bij boomkap beoordelen

  Risico’s en gevaren evalueren, efficiënte maatregelen treffen om de risico’s tot een minimum te beperken en de bomen weer in hun oorspronkelijke toestand te brengen of nieuwe te planten.

 • Eigenschappen van planten identificeren

  Gewaskenmerken in kaart brengen en classificeren. Verschillende soorten gloeilampen kunnen herkennen aan de hand van de naam, de grootte, de veldmarkeringen en de voorraadmarkeringen

 • Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen

  Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen met behulp van conventionele of biologische methoden rekening houdend met klimaat, plant- of gewastype en voorschriften op het vlak van gezondheid, veiligheid en milieu. Pesticiden bewaren en hanteren in overeenstemming met de aanbeveling en de wetgeving.

 • Kosten op een boerderij schatten

  Verstrekken van kostenanalyse voor relevante oplossingen en voorgestelde maatregelen, rekening houdend met de landbouwbeginselen en de planning op lange termijn.

 • Zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers

  Ervoor zorgen dat gezondheids- en veiligheidsprocedures zijn vastgesteld en gevolgd in alle aquacultuurvoorzieningen, met inbegrip van de kooien. Ervoor zorgen dat het personeel en het publiek worden geïnstrueerd en dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de relevante gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

 • Ongediertebestrijding uitvoeren

  Gewassen besproeien tegen ongedierte en ziekten in overeenstemming met de nationale voorschriften en de wensen van de klant. Drijfmest en kunstmest verspreiden overeenkomstig de plaatselijke milieuvoorschriften

 • Natuurlijke rijkdommen behouden

  Wateren en natuurlijke rijkdommen beschermen en acties coördineren. Samenwerken met milieuagentschappen en personeel voor het beheer van hulpbronnen.

 • Tuinbouwmateriaal gebruiken

  Tuinbouwmateriaal bedienen en assisteren bij onderhoud. Ervoor zorgen dat de voertuigen voor het begin van de werkzaamheden geschikt zijn voor het verkeer.

Optionele kennis en vaardigheden

afvalbeheer tijd beheren bij bosbouw schoonmaakactiviteiten buitenshuis uitvoeren onafhankelijke operationele besluiten nemen boswetgeving toepassen bosecologie gewassen oogsten afval beheren grond inzaaien grasvelden en gras onderhouden brandbestrijdingssystemen oogstmethoden voor planten vrijwilligers ondersteunen analytisch denken bodemstructuur landmetingen uitvoeren bosbouwstrategieën ontwikkelen een computer gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep landschapsinspecteur behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB