Beroep kapitein kustvisserij

Kapitein kustvisserij: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bederf van visproducten

  Proces van ontbinding en bederf van visproducten: fysische, enzymatische, microbiologische en chemische processen die na de visvangst plaatsvinden.

 • Visserijbeheer

  De op de visserijsector van toepassing zijnde beginselen, methoden en uitrusting die worden gebruikt in populatiebeheer: het begrip vangst, bijvangst, visserij-inspanning, maximale duurzame opbrengst, verschillende bemonsteringsmethoden en de wijze waarop monstermateriaal moet worden gebruikt.

 • Gedragscode voor een verantwoorde visserij

  De Gedragscode voor een verantwoorde visserij van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en de richtlijnen voor professionele vissers.

 • Veiligheidsuitrusting op vaartuigen

  Theoretische en praktische kennis verwerven van de in de schepen gebruikte veiligheidsuitrusting, omvattende voorzieningen zoals reddingsboten, reddingsboeien, spatdeuren, branddeuren, sprinklerinstallaties, enz. Uitrusting bedienen tijdens noodsituaties.

 • Beoordeling van risico’s en bedreigingen

  De veiligheidsdocumentatie en alle veiligheidsgerelateerde communicatie en informatie.

 • Vistuig

  Beschrijving van de verschillende bij de visvangst gebruikte vistuigen en hun gebruiksmogelijkheden.

 • Internationale voorschriften om aanvaringen op zee te voorkomen

  Fundamentele aspecten van de internationale regelgeving ter voorkoming van aanvaringen op zee, waaronder het gedrag van schepen binnen zichtafstand van elkaar, navigatielichten en -bakens, grote licht- en akoestische signalen, signalering en boeien op zee.

 • Maritieme meteorologie

  De wetenschappelijke studiegebieden die meteorologische informatie interpreteren en deze toepassen om de veiligheid van het zeeverkeer te waarborgen.

 • Risico’s met betrekking tot het uitvoeren van viswerkzaamheden

  Algemene risico's die zich voordoen bij het werken aan vissersboten en specifieke risico's die zich alleen voordoen in bepaalde vissituaties. Preventie van bedreigingen en ongevallen.

 • Regelgeving voor de visserij

  De studie en analyse van verschillende benaderingen van het visserijbeheer, rekening houdend met internationale verdragen en industrienormen, gericht op het analyseren van de voorschriften inzake visserijbeheer. 

 • Wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem

  De internationaal overeengekomen reeks veiligheidsprocedures, soorten apparatuur en communicatieprotocollen die worden gebruikt om de veiligheid te vergroten en het gemakkelijker te maken om noodlijdende schepen, boten en vliegtuigen te redden.

 • Kwaliteit van visproducten

  Factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van visproducten. Bijvoorbeeld verschillen tussen soorten, de impact van vistuigen en parasieten op het behoud van de kwaliteit.

 • Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

  De fundamentele beginselen en voorschriften van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (Marpol-verdrag): Voorschriften voor de voorkoming van verontreiniging door olie, wetgeving inzake de beheersing van de verontreiniging door schadelijke vloeistoffen in bulk, preventie van verontreiniging door verpakte schadelijke stoffen die op zee worden vervoerd, voorkoming van verontreiniging door afvalwater van schepen, voorkoming van verontreiniging door afval van schepen, voorkoming van luchtverontreiniging door schepen.

 • Vissersvaartuigen

  Benaming van de verschillende elementen en uitrusting van vissersvaartuigen.

Vaardigheden

 • Visactiviteiten inplannen

  Meer doeltreffende visactiviteiten ontwerpen en implementeren, gegeven de weersomstandigheden en het visvangstsysteem.

 • Visserijstatus inschatten

  De biologische basisgegevens herkennen die nodig zijn voor het inschatten van de toestand van een visserij: De gevangen soorten herkennen aan de hand van een eenvoudige observatie met de ogen en een vergelijking van het aantal en de omvang van de vangsten met die van voorgaande perioden.

 • Afwijkingen aan boord opmerken

  Identificeren van afwijkingen aan boord, deze evalueren en passende maatregelen nemen om de normale werking van het schip te herstellen. Controleer alle (veiligheids)systemen op werking. Organiseren van acties die moeten worden ondernomen in het geval van een geïdentificeerd probleem.

 • Regelmatige veiligheidsoefeningen voorbereiden en uitvoeren

  Regelmatig veiligheidsoefeningen plannen en uitvoeren; de veiligheid maximaliseren in potentieel gevaarlijke situaties.

 • In de buitenlucht werken

  Het hoofd bieden aan de verschillende klimaatomstandigheden, zoals hitte, regen, koude of sterke wind.

 • Waternavigatietoestellen gebruiken

  Gebruik maken van waternavigatietoestellen, zoals kompas of sextant, of van navigatiehulpmiddelen, zoals vuurtorens of boeien, radar-, satelliet- en computersystemen, voor het varen op waterwegen. Werken met recente kaarten, aanwijzingen en publicaties om de exacte positie van een vaartuig te bepalen.

 • Vrachtafhandeling beheren

  Veilig beheren van de mechanische elementen in het laden en lossen van lading en voorraden. Organiseren van het opbergen en weghalen van producten om de stabiliteit van het schip te garanderen.

 • Visprocedures toepassen

  Het uitzetten en binnenhalen van het vistuig om de optimale werking ervan te bereiken, overeenkomstig de voorschriften voor een verantwoorde vis en de veiligheidsmaatregelen.

 • Vracht in laadruimtes vastmaken

  Belading vastmaken met basiskennis van beladingsmethoden; zorgen voor een efficiënt en veilig transport van goederen.

 • Trim van vaartuigen beoordelen

  De trim stabiliteit bepalen van vaten, waarbij wordt verwezen naar de stabiliteit van een schip terwijl het zich in een statische toestand bevindt.

 • Veiligheidsacties in navigatie ondernemen

  Herkennen van onveilige situaties en uitvoeren van follow-upacties in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften. De leiding van het schip onmiddellijk waarschuwen. Persoonlijke beschermings- en reddingsuitrusting gebruiken.

 • Manoeuvres van vaartuigen ondersteunen

  Deelnemen aan manoeuvres in de haven: aanleggen, ankeren en andere aanmeeractiviteiten. Bijdragen aan een veilige brugwacht.

 • Navigatiewachten houden

  De principes in acht nemen bij het houden van een navigatiewacht. Overnemen, aannemen en doorgeven van een wacht. Het schip besturen en routinewerkzaamheden uitvoeren tijdens een wacht. Veiligheids- en noodprocedures in acht nemen. Veiligheidsmaatregelen in acht nemen tijdens een wacht en onmiddellijk maatregelen treffen in geval van brand of ongeval.

 • Eerste hulp bieden

  Cardiopulmonaire reanimatie of eerste hulp toedienen om hulp te bieden aan een zieke of gewonde persoon totdat hij/zij een meer complete medische behandeling krijgt.

 • Voortstuwingssysteem van een schip bedienen

  Het opstarten en vervolgens observeren van de werkingsparameters van het voortstuwingssysteem van het schip. Controleren van de werkingsparameters van de elektrische generatoren in het schakelbord, de stroombronnen en de elektrische en elektronische apparatuur en navigatielichten. Controleren of de bedrijfsparameters van pneumatische en hydraulische systemen binnen de waarden liggen. Uitvoeren van eenvoudige onderhoudsprocedures, reparaties en vervanging van beschadigde voorwerpen.

 • Voorkomen van verontreiniging van de zee

  Organisatie van en toezicht op de bescherming van het milieu bij de toepassing van de voorschriften inzake de preventie van verontreiniging op zee.

 • Reddingsapparatuur van een schip bedienen

  Bedienen van reddingsboten en reddingsapparatuur. Lanceren van de boten naar behoefte en de uitrusting bedienen. Zorgen voor overlevenden en reddingsboten na het verlaten van het schip. Gebruiken van elektronische apparaten om de locatie op te sporen en te communiceren, met inbegrip van communicatie- en seingevingsapparatuur en pyrotechnische middelen.

 • Zwemmen

  Door water bewegen met behulp van de ledematen.

 • Stabiliteit van vaartuigen beoordelen

  De twee soorten stabiliteit van de schepen beoordelen, namelijk transversaal en longitudinaal.

 • Branden blussen

  De geschikte stoffen en methoden kiezen voor het blussen van branden, afhankelijk van hun omvang, zoals water en diverse chemische agentia. Een ademhalingstoestel gebruiken.

 • Operaties voor behandeling van vis coördineren

  Organiseren van visbehandelingsactiviteiten om achteruitgang van de kwaliteit van de visproducten te voorkomen. Controleren van de netheid van het dek en het visgat voorafgaand aan het laden en manipuleren. Controleren dat de onthoofde, gestripte, gewassen en gesorteerde kop, indien van toepassing, wordt uitgevoerd met inachtneming van de hygiënevoorschriften op het gebied van de gezondheid.

 • Visproducten bewaren

  Visproducten plaatsen en indelen voor een goede conservering. Passende omstandigheden handhaven voor de conservering van visproducten.

 • Veiligheidstraining geven aan boord van schepen

  Het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingsprogramma’s op het gebied van veiligheidsopleiding aan boord.

 • Communiceren aan de hand van het wereldwijde maritieme nood- en veiligheidssysteem

  Een waarschuwing sturen in geval van nood, waarbij gebruik wordt gemaakt van een van de verschillende radiosystemen van het GMDSS, zodat de signalering een zeer grote kans heeft ontvangen te worden door de reddingsautoriteiten aan land en/of andere vaartuigen in het gebied.

 • Opleiding geven

  Opleiding en voorlichting geven aan nieuwe teamleden of deze taak toewijzen aan een ervaren teamlid.

 • Ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen

  Schepen, scheepsonderdelen, en uitrusting inspecteren; ervoor zorgen dat deze voldoen aan de normen en specificaties.

 • Scholen vissen beoordelen

  De informatie interpreteren die door elektronische apparatuur en andere visondersteuningstools wordt verstrekt om de kenmerken van een school vissen te beoordelen.

 • Navigeren op water

  Ervoor zorgen dat een vaartuig actuele en adequate kaarten en passende nautische documenten bij zich heeft. Leiding geven aan het proces van het opstellen van het reisverslag, het scheepsdoorgangsplan, de dagelijkse positiemeldingen en het informatieblad van de loods.

 • Overleven op zee in geval van verlaten van een schip

  Het identificeren van de alarmsignalen en de noodsituaties waarvoor ze worden gesignaleerd. Zich aan de vastgestelde procedures houden. Een reddingsvest of overlevingspak dragen en gebruiken. Op een veilige manier in het water van een hoogte springen. Zwemmen en rond een omgekeerde reddingsboei draaien met zwemvest aan. Blijven drijven zonder reddingsvest. Aan boord gaan van het reddingsmiddel vanaf het schip, of vanaf het water met reddingsvest aan. De eerste stappen zetten om aan boord te gaan van de groepsreddingsmiddelen, teneinde de overlevingskans te vergroten. Een ankerparachute of anker stromen. De uitrusting voor groepsreddingsmiddelen gebruiken. Locatieapparatuur gebruiken, met inbegrip van radioapparatuur.

 • Brandbestrijding coördineren

  De operaties voor brandbestrijding organiseren en leiden, overeenkomstig de noodplannen van het schip om de veiligheid te waarborgen.

 • Noodplannen van schepen beheren

  De organisatie en het beheer van de noodmaatregelen, zinken, verlaten van het schip, overleving op zee, opsporing en redding van schipbreukelingen, overeenkomstig de noodplannen van het schip, om de veiligheid te waarborgen.

Optionele kennis en vaardigheden

mondelinge instructies overbrengen omgaan met moeilijke omstandigheden in de visserijsector voorraadniveaus bewaken communicatie tijdens noodgevallen in de mijn coördineren logboeken bijhouden verschillende communicatiekanalen gebruiken opslagplattegronden opstellen in een multiculturele omgeving in de visserij werken maritiem engels gebruiken vriendelijk zijn tegen reizigers zorgen voor het comfort van de reizigers visgerei klaarmaken informatie verstrekken aan reizigers reageren op veranderende omstandigheden in de visserij reizigers coördineren opslagplattegronden lezen duidelijk communiceren met reizigers continue professionele ontwikkeling op het gebied van visserijactiviteiten doormaken omgaan met moeilijke situaties bij visserijactiviteiten budgetten beheren buitenshuis communiceren waterdiepte meten

Loopbaanperspectief

Het beroep kapitein kustvisserij behoort tot de beroepsgroep Veetelers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415500  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB