Beroep jager

Jager: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bosecologie

  De ecosystemen in een bos, van bacteriën tot bomen en bodemtypen.

 • Bosbehoud

  Begrip van bosbehoud: de praktijk van het beplanten en onderhoud van bosgebieden.

 • Wilde planten en dieren

  Niet genetisch gemodificeerde diersoorten, alsmede alle planten, schimmels en andere organismen die in een gebied in het wild leven of in het wild leven zonder door de mens te worden binnengebracht. Wilde dieren zijn te vinden in alle ecosystemen, zoals woestijnen, bossen, regenwouden, vlakten, graslanden en andere gebieden, zelfs in de meest ontwikkelde stedelijke gebieden, en alle hebben verschillende wilde dieren en planten. Het hanteren van apparatuur voor het vangen van wilde dieren.

 • Camouflage

  De verschillende soorten materialen en gespecialiseerde kleding die worden gebruikt om mensen, voertuigen of andere uitrusting aan het zicht te onttrekken.

 • Ecosystemen

  De kenmerken van het systeem waarin levende organismen samenleven en interageren met niet-levende elementen.

 • Projecten over wilde planten en dieren

  Natuur- en dierenbeschermingsprojecten, gericht op het beschermen en behouden van ecosystemen en habitats van een grote verscheidenheid aan dieren die worden bedreigd door verstedelijking.

 • Kennis hebben over wildsoorten

  Beschikken over kennis van biologie en ecologie van relevante wildsoorten, waaronder vederwild en herten, en van de visserij.

 • Europese wetgeving inzake de controle op vuurwapens

  De Europese regelgeving voor aanschaf en bezit van wapens middels Richtlijn 91/477/EEG en Richtlijn 2008/51/EG.

 • Jacht

  Technieken, procedures en wetgeving met betrekking tot de jacht op dieren, waaronder wilde dieren en vogels, met het oog op het verkrijgen van voedsel en dierlijke producten, recreatie, handel en wildbeheer.

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

 • Veiligheid van wild (vlees)

  Beschikken over inzicht in procedures voor voedselveiligheid en nationale voorschriften voor vlees van wild.

Vaardigheden

 • Invloed van houtkap op wilde dieren beoordelen

  Wilde-dierenpopulaties en -habitats observeren om de impact van houtkap en andere bosactiviteiten te onderzoeken.

 • Milieubewustzijn promoten

  De koolstofvoetafdruk van bedrijfsprocessen en andere praktijken berekenen om duurzaamheid te bevorderen en het milieubewustzijn te vergroten.

 • Boswetgeving toepassen

  Vermogen om de boswetgeving en -beginselen efficiënt toe te passen.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Fauna observeren

  Veldwerk voor de observatie van de wilde flora en fauna uitvoeren.

 • Dode dieren afvoeren

  Dode dieren die niet als een bron van vlees worden beschouwd respectvol afvoeren. Het dier begraven of cremeren op basis van de wensen van de eigenaars of op basis van andere criteria.

 • Jagen op dieren

  Op wilde dieren en vogels jagen. Het dier op een humane wijze opjagen, achtervolgen en doden, in overeenstemming met de dier- en milieuwetgeving. Wapens gebruiken zoals jachtgeweren, kruisbogen of vanginrichtingen om het dier te doden of te vangen.

 • Jachtpartijen organiseren

  Jachtpartijen en vispartijen plannen en organiseren.

 • Analyses van bossen uitvoeren

  Bosgegevens, -rapporten en -studies evalueren. Op basis van deze informatie een situatieanalyseverslag opstellen over biodiversiteit en genetische hulpbronnen die relevant zijn voor de bosbouw.

 • Gezondheid en veiligheid beschermen bij omgang met dieren

  De gezondheid en het welzijn van dieren en hun verzorgers beschermen.

 • Programma's over wilde dieren ontwikkelen

  Het publiek voorlichten en reageren op verzoeken om hulp en informatie over de in het wild levende dier- en plantensoorten.

 • Dieren vangen

  Hulpmiddelen zoals diervallen gebruiken om wilde dieren te vangen of te doden. De dieren vangen met het oog op het verkrijgen van voedsel of dierlijke producten, ongediertebestrijding of wildbeheer.

 • Gezondheid van bossen controleren

  De gezondheid van bossen controleren om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke acties worden ondernomen door de boswerkers.

 • Bezoekers van bossen helpen

  Vragen van kampeerders, wandelaars en toeristen beantwoorden. Aanwijzingen geven.

 • Risicobeheerprogramma’s inzake wild naleven

  Ervoor zorgen dat risicobeheerprogramma’s inzake wild correct worden nageleefd. Rekening houden met de impact van wild op de prestaties van transport of industriële activiteiten.

Optionele kennis en vaardigheden

zelfstandig werken in bosbouwdiensten beweging van dieren controleren dierlijke bijproducten verwerken eerste hulp bieden drijvers inhuren eerste hulp bieden aan dieren milieu-incidenten melden kaarten lezen publiek onderrichten over wilde planten en dieren jachthonden trainen omgaan met het doden van dieren communiceren met klanten

Loopbaanperspectief

Het beroep jager behoort tot de beroepsgroep Veetelers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415500  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB