Beroep ingenieur afvalverwerking

Ingenieur afvalverwerking: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Eigenschappen van afval

  Deskundigheid met betrekking tot de verschillende soorten, chemische samenstellingen en andere kenmerken van vaste, vloeibare en gevaarlijke afvalstoffen.

 • Energiemarkt

  De trends en belangrijke drijvende factoren op de energiehandelsmarkt, -methoden en -praktijk, en de identificatie van de belangrijkste belanghebbenden in de energiesector.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Energie

  Vermogen in de vorm van mechanische, elektrische, thermische, potentiële of andere energie uit chemische of fysische bronnen, die kan worden gebruikt om een fysiek systeem aan te drijven.

 • Afval- en restproducten

  De aangeboden afval- en restproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende eisen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

Vaardigheden

 • Documentatie over afvalinzameling bijhouden

  Bijhouden van gegevens over de afvalinzamelingstrajecten, de planning en de soorten en de hoeveelheid ingezameld afval.

 • Strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen

  Strategieën te ontwikkelen om de efficiëntie te vergroten waarmee een faciliteit gevaarlijke afvalstoffen behandelt, vervoert en verwijdert, zoals radioactief afval, chemische stoffen en elektronica.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Strategieën voor het beheer van niet-gevaarlijk afval ontwikkelen

  Strategieën ontwikkelen die erop gericht zijn de efficiëntie te verhogen bij de behandeling, het transport en de verwijdering van niet-gevaarlijk afvalmateriaal, zoals verpakkingen, textiel, schroot, afval en papier.

 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen

  Toezicht houden op veranderingen in regels, beleid en wetgeving, en nagaan hoe deze invloed kunnen uitoefenen op de organisatie, de bestaande activiteiten of een specifieke zaak of situatie.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Advies geven over afvalbeheer

  Organisaties adviseren over de implementatie van de afvalregelgeving en over verbeteringsstrategieën voor afvalbeheer en afvalminimalisatie, om duurzame praktijken en milieubewustzijn te vergroten.

 • Gevolgen voor het milieu beoordelen

  Milieueffecten monitoren en beoordelingen uitvoeren om de milieurisico’s van de organisatie te identificeren en te verminderen, rekening houdend met de kosten.

 • Processen voor afvalbeheer ontwikkelen

  Ontwikkelen van apparatuur, methoden en procedures die kunnen worden toegepast in verschillende soorten installaties voor de behandeling en verwijdering van afvalstoffen, teneinde de efficiëntie van afvalbeheerprocessen te verbeteren, de milieueffecten te verminderen en de veiligheid van het personeel dat operationeel is op het gebied van afvalbeheer te waarborgen.

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven over milieusanering uitrusting voor afvalverwerking controleren strategieën voor bescherming tegen straling ontwikkelen testapparatuur gebruiken contacten onderhouden met lokale overheden afvalsoort beoordelen soorten gevaarlijk afval stralingsniveau controleren advies geven over systemen voor milieurisicobeheer radioactieve besmetting ontsmettingstechnieken zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval resultaten van de analyse documenteren wetgeving inzake verontreiniging medewerkers inlichten over bescherming tegen straling naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren verwijdering van radioactieve stoffen controleren strategieën voor milieuherstel ontwikkelen experimentele laboratoriumgegevens analyseren bescherming tegen straling verslag doen van testresultaten advies geven over verontreinigingspreventie risicoanalyses uitvoeren gevolgen van werkzaamheden voor het milieu beheren milieubewustzijn promoten monsters op verontreinigende stoffen testen preventie van verontreiniging

Loopbaanperspectief

Het beroep ingenieur afvalverwerking behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB