Beroep inbedrijfsteller installaties en machines

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Inbedrijfsteller installaties en machines: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Onderhoud en reparatie

  Het behoud en het herstel van producten en systemen en de methoden en logistiek van deze praktijken.

 • Procedures voor kwaliteitscontrole

  De procedures om een product of systeem te inspecteren teneinde te waarborgen dat het aan de specificaties en eisen voldoet.

 • Ingebruikstelling van een project

  Het toezicht op de goede werking van systemen, gebouwen of installaties in de eindfase vóór ingebruikname ervan.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Veiligheidstechniek

  De technieken die moeten zorgen dat systemen, machines en apparatuur werken volgens de vastgestelde veiligheidsnormen en wetten, zoals de milieuwetgeving.

Vaardigheden

 • Naleving van wettelijke eisen garanderen

  Ervoor zorgen dat aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren

  Inspecties en testen van diensten, processen of producten ter beoordeling van de kwaliteit uitvoeren.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Materiaal gebruiken voor bouw en reparatie

  Construeren en repareren van schepen en apparatuur met behulp van handgereedschap, werktuigmachines en meetinstrumenten. Veilig uitvoeren van nood- of tijdelijke reparaties. Maatregelen treffen om een veilige werkomgeving te waarborgen. Gebruiken van verschillende soorten kitten en verpakkingen.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Samenwerken met ingenieurs

  Nauw samenwerken en communiceren met ingenieurs over ontwerpen of nieuwe producten.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Prestaties van energiecentrales testen

  De prestaties van energiecentrales analyseren door de installatie te laten werken bij een maximale productie gedurende een vooraf bepaalde periode, zodat de gegarandeerde prestaties kunnen worden vastgesteld en de wettelijke kwaliteitseisen kunnen worden geverifieerd.

 • Meetinstrumenten gebruiken

  Verschillende meetinstrumenten gebruiken afhankelijk van het te meten onroerend goed. Verschillende instrumenten gebruiken om onder meer lengte, oppervlakte, volume, snelheid, energie en kracht te meten.

 • Systeemparameters vergelijken met referentiewaarden

  Ervoor zorgen dat de meetbare factoren die de werking van een systeem bepalen, overeenkomen met de vooraf bepaalde normen.

 • Elektronische componenten repareren

  Beschadigde elektronische componenten of schakelingen herstellen, vervangen of afstellen; handgereedschap en soldeer- en lasapparatuur gebruiken.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

Optionele kennis en vaardigheden

instrumentatiesystemen beheren materiaalkunde ijkverslagen schrijven projectbeheer reparatiegegevens opschrijven grondstoffen valideren aan de hand van adequate uitrusting testapparatuur onderhouden projectbeheer uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep inbedrijfsteller installaties en machines behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB