Beroep gespecialiseerd verpleegkundige

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Gespecialiseerd verpleegkundige: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gespecialiseerde verpleging

  De analyse van complexe klinische problemen, de diagnose, de initiatie en de evaluatie van patiënten in een multiprofessioneel gebied, binnen het gebied van specialisatie.

 • Invloed van de sociale context op de gezondheid

  De sociale en culturele context van het gedrag van individuen en de gevolgen voor hun gezondheid binnen hun sociale en culturele omgeving.

Vaardigheden

 • Problemen in de gezondheidszorg oplossen

  Het uitvoeren van acties, door vooraf problemen te identificeren en te analyseren, die het zoeken naar de meest gunstige oplossing voor de patiënt, het gezin en de gemeenschap faciliteren, het bereiken van doelstellingen, het verbeteren van de resultaten en het behouden van de kwaliteit van hun werk.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren

  Wetenschappelijke bevindingen implementeren met betrekking tot empirisch onderbouwde praktijken, het integreren van onderzoeksgegevens in de besluitvorming door een gerichte klinische vraag te beantwoorden als antwoord op een erkende behoefte aan informatie, het zoeken naar het meest geschikte bewijs om aan die behoefte te voldoen, het kritisch beoordelen van het verzamelde bewijsmateriaal, het verwerken van het bewijsmateriaal in een strategie voor actie, en het evalueren van de effecten van de genomen besluiten en maatregelen.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Gezondheid bij gespecialiseerde zorg promoten

  In kaart brengen van de behoeften aan gezondheidsbevordering en gezondheidsvoorlichting voor patiënten op het gebied van specialisatie en waar nodig strategieën ontwikkelen en uitvoeren.

 • Informatie in de gezondheidszorg beheren

  Informatie ophalen, toepassen en delen onder patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en tussen zorgfaciliteiten en de gemeenschap.

 • Duurzaamheidsbeginselen in de gezondheidszorg toepassen

  In de gezondheidszorg rekening houden met duurzaamheidsbeginselen en streven naar een rationeel gebruik van middelen.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Zorg coördineren

  Het coördineren van de zorg voor patiëntengroepen, het in staat zijn om een bepaald aantal patiënten binnen een bepaalde tijd te beheren en optimale gezondheidsdiensten aan te bieden.

 • Verpleegkundige zorg vaststellen

  Een beslissing die gebaseerd is op een uitgebreide verpleegkundige beoordeling. 

 • Verplegende zorg implementeren

  Verplegende zorg implementeren bij de behandeling van patiënten om de beroepspraktijk te verbeteren.

 • Mensenrechten promoten

  Mensenrechten en diversiteit promoten en respecteren in het licht van de fysieke, psychologische, geestelijke en sociale behoeften van autonome personen, rekening houdend met hun standpunten, overtuigingen en waarden, en de internationale en nationale gedragscodes en de ethische implicaties van de verlening van gezondheidszorg, en daarbij te zorgen voor hun recht op privacy en het waarborgen van de vertrouwelijkheid van informatie van de gezondheidszorg.

 • Levensreddende maatregelen opstarten

  Levensreddende acties ondernemen door maatregelen te treffen in crisis- en rampsituaties.

 • Zorgkwaliteit analyseren

  Analyseren van de zorgkwaliteit om de eigen beroepspraktijk als algemeen verpleegkundige te verbeteren.

 • Grondbeginselen van verpleging implementeren

  Ten uitvoer leggen van de theoretische en methodologische grondbeginselen en beginselen van de verpleegkunde, de verpleegkundige basisinterventies met betrekking tot wetenschappelijk bewijs en de beschikbare middelen.

 • Patiëntenontslag door verpleegkundigen uitvoeren

  De ontslagprocedure van patiënten op gang brengen en leiden, waarbij alle relevante professionals worden betrokken om het ontslag sneller te doen verlopen. Assisteren bij bed- en capaciteitsbeheer in het hele ziekenhuis.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Werken in een specifiek gebied van de verpleging

  Binnen een uitgebreide oefenrol opereren om geavanceerde behandeling, diagnostische en invasieve interventies uit te voeren in relatie tot het specialisatiedomein.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Verpleegkundige zorg evalueren

  Verpleegkundige zorg evalueren door het beoordelen van mechanismen en processen voor continue kwaliteitsverbetering in de verpleegkundige zorg, rekening houdend met de wetenschappelijke, technische en ethische ontwikkeling.

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen

  Doorverwijzen naar andere professionals, op basis van de behoeften van de zorggebruiker, vooral wanneer blijkt dat aanvullende zorgdiagnoses en -interventies nodig zijn.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Positief beeld van verpleging promoten

  Een positief beeld van verpleegkunde in specifieke omgevingen van de gezondheidszorg en educatieve kringen geven.

 • Advies geven over gezonde levensstijlen

  Een gezonde levensstijl, preventieve maatregelen en zelfzorg bevorderen door het versterken van de zelfredzaamheid, het bevorderen van de gezondheid en het verbeteren van het gedrag en de therapeutische naleving, waarbij patiënten de juiste informatie krijgen om de therapietrouw en de naleving van de voorgeschreven behandelingen, medicatie en verpleegkundige verzorging te ondersteunen.

 • Leiderschapsstijlen aanpassen in de gezondheidszorg

  Leiderschapsstijlen en -benaderingen aanpassen aan verschillende situaties met betrekking tot de klinische praktijk en de gezondheidszorg.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Individuen begeleiden bij gespecialiseerde verpleegkundige zorg

  Op de hoogte blijven van de technologische ontwikkelingen en verpleegkundigen, andere gezondheidswerkers en patiëntengroepen informeren over de vooruitgang op het gebied van specialisatie.

 • Communiceren bij gespecialiseerde verpleegkundige zorg

  Complexe klinische aangelegenheden formuleren en uitleggen aan patiënten, familieleden en andere gezondheidswerkers.

 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

  Ervoor zorgen dat patiënten/cliënten volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van voorgestelde behandelingen, zodat zij geïnformeerde toestemming kunnen geven, waarbij patiënten/cliënten worden betrokken bij het proces van hun zorg en behandeling.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Verplegingsadvies over gezondheidszorg geven

  Personen die zorg nodig hebben en hun naasten adviseren, instrueren en bijstaan.

 • Bijdragen aan ontwikkelingen in gespecialiseerde verpleging

  Bijdragen aan de voortdurende ontwikkeling van het vakgebied en van op onderzoek gebaseerde praktijk, en, indien nodig, deelnemen aan programma’s voor permanente professionele ontwikkeling en voor onderzoek.

 • Voorlichten over preventie van ziekte

  Empirisch onderbouwd advies verstrekken over het vermijden van een slechte gezondheid, personen en hun verzorgers voorlichten over het voorkomen van ziekten en/of verbeteren van hun omgeving en gezondheidstoestand. Advies verstrekken over de vaststelling van risico’s die leiden tot een slechte gezondheid en helpen de veerkracht van de patiënten te vergroten met strategieën voor preventie en vroegtijdige interventie.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Evaluatie bij gespecialiseerde verpleegkundige zorg

  Evalueren en een audit uitvoeren van het vakgebied van de specialisatie om een veilige verpleging te waarborgen.

 • Professionele zorg bieden bij verpleging

  Professionele zorg verlenen die afgestemd is op de behoeften van personen, gezinnen en groepen op het gebied van gezondheidszorg en verpleging, en daarbij rekening houden met de wetenschappelijke ontwikkelingen en met de kwaliteits- en veiligheidseisen die in overeenstemming met de wettelijke/beroepsregels zijn vastgesteld.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Elektronische gezondheidsgegevens gebruiken bij verpleging

  Elektronische gezondheidsgegevens gebruiken bij verpleging om de beoordeling, diagnose, interventies en resultaten van de verpleging op basis van vergelijkbare indelingssystemen en verpleegkundige taxonomie te documenteren.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden

  Mogelijke behandelingsprotocollen identificeren voor de uitdagingen voor de menselijke gezondheid binnen een bepaalde gemeenschap in gevallen zoals besmettelijke ziekten met grote gevolgen op mondiaal niveau.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Verpleegkundige verzorging toepassen bij langdurige zorg

  De bevordering en ontwikkeling van verpleging in langdurige zorg, comorbiditeit en in situaties van afhankelijkheid mogelijk maken om de persoonlijke autonomie van het individu en de relaties met de omgeving op elk moment van het gezondheids- en ziekteproces in stand te houden.

 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren

  Het verstrekken van nuttige informatie over beroepen in de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat de juiste beleidsbeslissingen worden genomen.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Persoonsgerichte zorg toepassen

  Personen behandelen als partners bij de planning, ontwikkeling en beoordeling van de zorg, om ervoor te zorgen dat het passend is voor hun behoeften. Hen en hun zorgverleners centraal stellen in alle besluiten.

 • Deelnemen aan de opleiding van gezondheidspersoneel

  Deelnemen aan de praktische opleiding van het medisch personeel op basis van de verworven kennis en vaardigheden.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Individuen, families en groepen sterker maken

  Individuen, gezinnen en groepen in staat stellen een gezonde levensstijl aan te nemen en voor zichzelf te zorgen.

 • Verpleegkundige zorg op een gespecialiseerd gebied plannen

  Leiden en coördineren van de behandeling van patiënten op het gebied van specialisatie om een continue zorg van een constante hoge kwaliteit te garanderen.

Optionele kennis en vaardigheden

vreemde talen gebruiken bij zorg vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek geneesmiddelen voorschrijven

Loopbaanperspectief

Het beroep gespecialiseerd verpleegkundige behoort tot de beroepsgroep Gespecialiseerd verpleegkundigen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202419500  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202413400  laag
verwachte baanopeningen tot 202432900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB