Beroep gemeenteraadslid

De gemeenteraadsleden vertegenwoordigen de inwoners van een stad of dorp in de gemeenteraad en voeren lokale wetgevende taken uit. Zij onderzoeken de zorgen van de bewoners en reageren daarop op een gepaste manier, en vertegenwoordigen het beleid en de programma's van hun politieke partij ook in de gemeenteraad. Zij communiceren met overheidsfunctionarissen om ervoor te zorgen dat de gemeente en haar agenda vertegenwoordigd zijn en houden toezicht op alle activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad vallen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Gemeenteraadslid: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken gemeenteraadslid

 • Controleren of het college van B&W de gemeente goed bestuurt.
 • Beslissingen nemen over zaken die worden voorgelegd door het college van B&W; of zelf initiatief nemen.
 • Kaders stellen voor het beleid en de gang van zaken in de gemeente.
 • Behartigen van belangen van de achterban.
 • Goedkeuren (of afkeuren) van financiële besluiten van het college van B&W.

Gerelateerde beroepen lokale ambtenarij

 • Ambtenaar bedrijfsvergunningen
 • Ambtenaar bouwvergunningen
 • Ambtenaar uitgifte paspoorten
 • Beleidsmedewerker sociale zekerheid
 • Burgemeester, wethouder
 • Claimbeoordelaar uitkeringsaanvragen
 • Gemeente-ambtenaar
 • Maatschappelijk werker, bijstandsconsulent
 • Manager/directeur openbaar bestuur

Kennis

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

Vaardigheden

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden

  Goede betrekkingen onderhouden met vertegenwoordigers van de plaatselijke wetenschappelijke, economische en burgerlijke samenleving.

 • Verslagen van bijeenkomsten schrijven

  Maak volledige verslagen op basis van de notulen die tijdens een vergadering zijn gemaakt, om de belangrijke punten die zijn besproken en de besluiten die zijn genomen, aan de betrokken personen kenbaar te maken.

 • Politieke onderhandelingen uitvoeren

  Het voeren van een debat en een argumentatieve dialoog in een politieke context, waarbij gebruik wordt gemaakt van onderhandelingstechnieken die specifiek zijn voor de politieke context om het gewenste doel te bereiken, zorgen voor compromissen en samenwerkingsverbanden onderhouden.

 • Advies geven over wetgevingsbesluiten

  Staatsambtenaren tijdens een legislatuur advies geven over nieuwe wetsvoorstellen en de behandeling van wetsartikelen.

 • Gemeenschapsrelaties opbouwen

  Affectieve en langdurige relaties met lokale gemeenschappen ontwikkelen, door bijvoorbeeld speciale programma’s voor kleuterscholen en scholen en voor gehandicapten en ouderen te organiseren, het bewustzijn te vergroten en in ruil daarvoor waardering van de gemeenschap te krijgen.

 • Wetgeving analyseren

  De bestaande wetgeving van een nationale of lokale overheid analyseren om na te gaan welke verbeteringen kunnen worden aangebracht en welke onderdelen van de wetgeving kunnen worden voorgesteld.

Optionele kennis en vaardigheden

overheidsinkomsten inspecteren behoeften van een gemeenschap analyseren publiekrecht activiteiten delegeren kieswet budgetten beheren leiding geven aan personeel boekhoudregelgeving projectbeheer uitvoeren politieke campagnes voeren implementatie van overheidsbeleid beheren overheidsuitgaven inspecteren begrotingsbeginselen politieke partijen overheidsfinanciën analytisch denken beginselen van projectbeheer administratieve systemen beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep gemeenteraadslid behoort tot de beroepsgroep Overheidsbestuurders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246100  hoog
verwachte baanopeningen tot 20249200  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB