Beroep financieel analist

Financieel analist: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

 • Bedrijfsprocedures

  Processen die een organisatie toepast om de efficiëntie te verbeteren, nieuwe doelstellingen te formuleren en doelen op een winstgevende en tijdige manier te bereiken.

 • Micro-economie

  Het economische gebied waarin het gedrag en de interactie tussen specifieke actoren van de economie, met name consumenten en ondernemingen, worden onderzocht. Het is het gebied dat het besluitvormingsproces analyseert van personen en de factoren die aankoopbeslissingen beïnvloeden.

 • Boekhouding

  De documentatie en verwerking van gegevens betreffende financiële activiteiten.

 • Macro-economie

  Het economisch domein dat de prestaties en het gedrag van het geheel van de sectoren van een economie analyseert. Dit domein evalueert de financiële prestaties van een land en houdt rekening met indicatoren zoals het bruto binnenlands product (bbp), prijsniveaus, werkloosheidscijfers en inflatie.

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

 • Financieel beheer

  Het gebied binnen de financiële wetenschappen dat zich richt op analyses van het praktische proces en instrumenten voor het aanwijzen van financiële middelen. Het omvat de structuur van ondernemingen, investeringsbronnen en de waardevergroting van ondernemingen door besluiten van het management.

Vaardigheden

 • Zakelijke analyses uitvoeren

  De situatie van een zakelijke activiteit op zichzelf en in relatie tot het concurrerende bedrijfsdomein evalueren, onderzoek uitvoeren, gegevens in de context van de behoeften van de zakelijke activiteit plaatsen en gebieden voor opportuniteiten bepalen.

 • Bedrijfsonderzoek voeren

  Zoeken en verzamelen van informatie die relevant is voor de ontwikkeling van ondernemingen op verschillende gebieden, gaande van juridische, boekhoudkundige en financiële aard tot commerciële aangelegenheden.

 • Advies geven over financiële zaken

  Overleg plegen, advies uitbrengen en oplossingen voorstellen met betrekking tot financieel beheer, zoals het verwerven van nieuwe activa, het doen van investeringen en het toepassen van fiscale efficiëntiemethoden.

 • Financiële diensten aanbieden

  Een breed scala aan financiële diensten aanbieden aan klanten, zoals bijstand bij financiële producten, financiële planning, verzekeringen, geld- en investeringsbeheer.

 • Financieel verslag opstellen

  De projectboekhouding voltooien. Een reële begroting opstellen, de discrepantie tussen de geplande en de werkelijke begroting vergelijken en definitieve conclusies trekken.

 • Financiële prognoses opstellen

  Verzamelen van financiële gegevens, analyses uitvoeren en met financiële prognoses komen voor kleine en grote bedrijven.

 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen

  Voorstellen ontwikkelen en passende besluiten nemen, rekening houdend met economische criteria.

 • Jaarrekeningen interpreteren

  De belangrijkste regels en indicatoren in de financiële staten lezen, begrijpen en interpreteren. De belangrijkste informatie uit de financiële staten extraheren, afhankelijk van de behoeften en deze informatie integreren in de ontwikkeling van de plannen van de afdeling.

Optionele kennis en vaardigheden

kredietportefeuilles controleren fusies en overnames beheren beurs financieel risico analyseren advies geven over belastingplanning zorgen voor de naleving van de criteria voor de verschaffing van boekhoudkundige informatie financieel plan opstellen kostenmetriek kostenbeheer beursgang financiële haalbaarheid beoordelen beurs volgen financiële prestaties van een bedrijf analyseren kosten-batenanalyserapporten verstrekken financiële prognoses beleggingsportefeuilles ontwikkelen financiële formaliteiten uitleggen aan klanten financiële producten fusies en overnames

Loopbaanperspectief

Het beroep financieel analist behoort tot de beroepsgroep Financieel specialisten en economen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202411200  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202411500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB