Beroep ergotherapeut

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Ergotherapeut: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake gezondheidszorg

  De rechten van patiënten en de verantwoordelijkheden van behandelaars en de mogelijke repercussies en processen in verband met medische nalatigheid of wanpraktijken.

 • Ergonomie

  De wetenschap van het ontwerpen van systemen, processen en producten die de sterke punten van mensen aanvullen ten behoeve van hun veiligheid en gezondheid.

 • Psychiatrie

  Psychiatrie is een medische specialiteit die wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Beroepsrevalidatie

  Het revalidatieproces van personen met een functionele, psychologische, cognitieve of emotionele handicap of een ontwikkelings- of gezondheidsprobleem om barrières voor toegang tot, het behoud van of het herstel van werkgelegenheid of andere nuttige bezigheden weg te nemen.

 • Interne geneeskunde

  Inwendige geneeskunde staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Theorieën inzake ergotherapie

  De fundamentele theorieën die aan ergotherapie ten grondslag liggen, de op werksituaties gebaseerde modellen en de in dit verband gebruikte referentiekaders.

 • Toezicht op personen

  De handeling waarbij een persoon of een groep personen bij een bepaalde activiteit wordt gestuurd.

 • Sociologie

  Het gedrag en de dynamiek van de groep, maatschappelijke tendensen en invloeden, menselijke migratie, etniciteit, culturen en hun geschiedenis en oorsprong.

 • Klinische geriatrie

  Geriatrie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Medische informatica

  De processen en tools die worden gebruikt voor de analyse en verspreiding van medische gegevens via computersystemen.

 • Arbeidsfysiologie

  De complexe fysiologische aspecten van specifieke banen en de relatie tot stoornissen en medische aandoeningen en de manier om de gezondheid, arbeidsgeschiktheid en productiviteit te optimaliseren.

 • Bewegingstechnieken

  De verschillende soorten bewegingen en fysieke houdingen die worden uitgevoerd/aangenomen met het oog op ontspanning, integratie van lichaam en geest, stressvermindering, soepelheid, core-ondersteuning en revalidatie, en die vereist zijn of de basis vormen voor de uitoefening van de beroepsprestaties.

 • Psychologie

  Het menselijk gedrag en diens prestaties met individuele verschillen in bekwaamheid, persoonlijkheid, interesses, leerprestaties en motivatie.

 • Revalidatiegeneeskunde

  De diagnose- en behandelingsmethoden die worden toegepast op personen met lichamelijke beperkingen of handicaps om hen te helpen lichaamsfuncties te herstellen die verloren zijn gegaan door medische letsels of medische aandoeningen.

 • Medische terminologie

  De betekenis van medische termen en afkortingen, van doktersrecepten en diverse medische specialismen en het juiste gebruik ervan.

 • Hygiëne in de gezondheidszorg

  De procedures voor het in stand houden van een hygiënische omgeving in een gezondheidszorginstelling, zoals ziekenhuizen en klinieken. Deze kunnen uiteenlopen van handen wassen tot het reinigen en desinfecteren van gebruikte medische apparatuur en methoden voor de beheersing van infecties.

 • Ergotherapeutische wetenschap

  De studie van dagelijkse activiteiten waaronder gedragingen, kenmerken en gedragspatronen en productiviteit.

 • Pathologie

  De componenten van een ziekte, de oorzaak, ontwikkelingsmechanismen, morfologische veranderingen en de klinische gevolgen van die veranderingen.

 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg

  De in de beroepsomgeving van de gezondheidszorg toegepaste geschreven normen voor documentatiedoeleinden van iemands activiteit.

 • Orthopedie

  Orthopedie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg

  Morele normen en procedures, specifieke ethische vragen en verplichtingen voor beroepen in de zorg, waaronder eerbiediging van de menselijke waardigheid, zelfbeschikking, geïnformeerde toestemming en vertrouwelijke omgang met patiëntgegevens.

 • Revalidatie binnen de eigen gemeenschap

  De revalidatiemethode waarbij voor mensen met een beperking of handicap sociale programma’s worden opgezet voor hun integratie in de gemeenschap.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Kindergeneeskunde

  De kindergeneeskunde is een medisch specialisme zoals vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Menselijke fysiologie

  De tak van wetenschap die de menselijke organen en hun wisselwerkingen en mechanismen onderzoeken.

 • Neurologie

  Neurologie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

Vaardigheden

 • Technieken van ergotherapie toepassen

  Het toepassen van ergotherapietechnieken, zoals hertraining, revalidatie en herstel van patiënten, en het adviseren van patiënten over hun dagelijkse bezigheden.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren

  De voortgang van de gebruiker van gezondheidszorg registreren door te observeren, te luisteren en resultaten te meten.

 • Technieken toepassen om motivatie van patiënten te vergroten

  Via specifieke technieken en procedures van behandelingsbetrokkenheid de patiënt aanmoedigen om te veranderen en hem ervan overtuigen dat therapie kan helpen.

 • Advies geven over veranderingen aan de omgeving

  Advies geven over veranderingen aan de omgeving in huis en op het werk om patiënten van dienst te zijn, zoals rolstoeltoegankelijkheid.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Revalidatieprogramma's ontwikkelen

  Een rehabilitatieprogramma ontwikkelen om patiënten te helpen hun vaardigheden op te bouwen en hun vertrouwen te herstellen.

 • Persoonlijke capaciteit van gebruikers van gezondheidszorg identificeren

  Nagaan in hoeverre de gebruikers van gezondheidszorg in staat zijn om op alle terreinen van het leven te handelen, rekening houdend met sociale, culturele, fysieke en institutionele omgevingsfactoren, en daarbij de biomechanische, motorische, sensorische/perceptieve, cognitieve en psychosociale vaardigheden en competenties van de gebruiker van gezondheidszorg vaststellen.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Relaties van patiënten onderrichten over zorg

  De verzorgers van de patiënt, zijn familie of zijn werkgever informeren over hoe de patiënt moet worden gehuisvest en verzorgd.

 • Uitoefening van beroepen vergemakkelijken voor gebruikers van gezondheidszorg

  Het identificeren van zinvolle en gezonde beroepen en strategieën in samenwerking met de gebruiker van de gezondheidszorg, om hem/haar in staat te stellen zijn/haar doelen te bereiken.

 • Gebruikers van gezondheidszorg helpen zelfstandig dagelijkse activiteiten uit te voeren

  De gebruikers van de gezondheidszorg helpen bij het bereiken van hun autonomie bij alle soorten activiteiten, zoals aankleden, koken, eten en het gebruik van een computer.

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

 • Zelfcontrole door gebruikers van gezondheidszorg aanmoedigen

  De gebruiker van de gezondheidszorg aanmoedigen om zelfcontrole uit te voeren door situatie- en ontwikkelingsanalyses over zichzelf uit te voeren. Bijstand verlenen aan de gebruiker van de gezondheidszorg om een zekere mate van zelfkritiek en zelfanalyse te ontwikkelen met betrekking tot zijn gedrag, acties, relaties en zelfbewustzijn.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Individuele behandelprogramma’s maken

  Programma’s voor de behandeling van individuele patiënten ontwikkelen om ervoor te zorgen dat patiënten in hun dagelijks leven meer onafhankelijkheid krijgen en meer vertrouwen krijgen in hun dagelijks leven.

 • Vooruitgang van patiënten door een behandeling controleren

  Observeren van en rapporteren over de reactie van de gebruikers van de gezondheidszorg op de medische behandeling, toezicht houden op de voortgang of het verval van de gezondheidszorg op dagelijkse basis en wijziging van de procedures voor de behandeling, indien nodig.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Instructies geven over het gebruik van speciaal materiaal tijdens dagelijkse bezigheden

  Instructies geven over het gebruik van gespecialiseerd materiaal zoals rolstoelen en eethulpmiddelen in hun dagelijkse activiteiten.

 • Computerprogramma’s gebruiken om vaardigheden van patiënten te verbeteren

  Gebruik maken van gespecialiseerde computerprogramma’s om patiënten te helpen hun vaardigheden in het dagelijks leven te verbeteren, door te werken aan besluitvorming, abstract redeneren, geheugen, volgordebepaling, coördinatie, probleemoplossend vermogen en perceptuele vaardigheden.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Voorlichten over preventie van ziekte

  Empirisch onderbouwd advies verstrekken over het vermijden van een slechte gezondheid, personen en hun verzorgers voorlichten over het voorkomen van ziekten en/of verbeteren van hun omgeving en gezondheidstoestand. Advies verstrekken over de vaststelling van risico’s die leiden tot een slechte gezondheid en helpen de veerkracht van de patiënten te vergroten met strategieën voor preventie en vroegtijdige interventie.

 • Beroepsanalyses uitvoeren

  Een beroepsanalyse uitvoeren met betrekking tot de wijze waarop een activiteit door een persoon wordt ervaren, rekening houdend met de invloeden op prestaties.

 • Geduld oefenen

  Geduld oefenen wanneer men geconfronteerd wordt met onverwachte vertragingen of andere wachtperiodes zonder geïrriteerd of gespannen te worden.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Risico’s voor ouderen beoordelen

  Patiënt thuis bezoeken om omgevingsfactoren te identificeren die bijdragen aan valpartijen of andere verwondingen van de aanwezige ouderen.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Voorzien in ondersteunende technologie

  Personen ondersteunende technologie bieden om hen in staat te stellen activiteiten op functionelere wijze uit te voeren.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

  Ervoor zorgen dat patiënten/cliënten volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van voorgestelde behandelingen, zodat zij geïnformeerde toestemming kunnen geven, waarbij patiënten/cliënten worden betrokken bij het proces van hun zorg en behandeling.

 • Analyses van de activiteiten van patiënten uitvoeren

  Analyses van de activiteiten van patiënten uitvoeren en analyseren in hoeverre behoeften en mogelijkheden in overeenstemming gebracht kunnen worden. Inzicht hebben in de activiteit, de eisen en de context.

 • Beroepsprestaties van gebruikers van gezondheidszorg herstellen

  De cognitieve, sensorimotorische of psychosociale componenten van de professionele prestaties van de zorgvrager herstellen.

 • Gezondheidsonderzoek uitvoeren

  Beoordeling van de fysieke toestand van de gezondheidszorggebruiker, met gedetailleerde informatie over eerdere letsels, chirurgie, algemene gezondheid, middelen en leefstijl.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren

  Het verstrekken van nuttige informatie over beroepen in de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat de juiste beleidsbeslissingen worden genomen.

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

Optionele kennis en vaardigheden

bobath-therapie leiding geven aan ergotherapiestudenten pedagogie helpen bij het uitvoeren van lichamelijke oefeningen vroegtijdige interventietherapie aan zuigelingen bieden vreemde talen gebruiken bij zorg kinderen met bijzondere behoeften helpen in onderwijsomgevingen vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek osteopathie aandoeningen die het zelfbewustzijn beïnvloeden mechanotherapie ehbo zorgen voor gepaste administratie van afspraken

Loopbaanperspectief

Het beroep ergotherapeut behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB