Beroep eerstehulpverlener

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Eerstehulpverlener: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Operationele tactieken bij het reageren op noodsituaties

  Kenmerken en werkwijzen van operationele tactieken voor het optreden in noodsituaties, met name bij grote incidenten en rampen.

 • Materiaal voor schadeherstel bij overstromingen

  De werking van de nodige gereedschappen en uitrusting die bij de overstromingsschade en saneringsactiviteiten worden gebruikt, zoals het pompen van water uit overstroomde huizen.

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

Vaardigheden

 • Personen uit overstroomde gebieden evacueren

  Personen evacueren uit overstroomde gebieden die zwaar getroffen zijn door overstromingen, en ervoor te zorgen dat zij een veilige plaats bereiken waar ze zo nodig toegang hebben tot medische behandeling.

 • Personen uit gebouwen evacueren

  Evacueren van een persoon uit een gevaarlijk gebouw of een gevaarlijke situatie voor beschermingsdoeleinden, waarbij het slachtoffer in veiligheid wordt gebracht en medische zorg kan ontvangen indien nodig.

 • Afval verwijderen

  Afval verwijderen overeenkomstig de wetgeving, met inachtneming van de milieu- en bedrijfsverantwoordelijkheden.

 • Noodvoorzieningen bieden

  Vaststellen of er behoefte is aan noodvoorzieningen, zoals gespecialiseerde apparatuur voor afvalverwijdering en vervoer, of voorraden voor slachtoffers van hulp, en ervoor zorgen dat de nodige voorraden worden geleverd.

 • Samenwerken met andere hulpdiensten

  Coördineren van de werkzaamheden van de brandweerlieden met de activiteiten van de medische hulpdiensten en de politie.

 • Gemorste olie opruimen

  Gemorste olie veilig opruimen en verwijderen.

 • Schade inschatten

  Inschatten van de schade bij ongevallen of natuurrampen.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Overstromingsschade herstellen

  De door overstromingen veroorzaakte schade herstellen door de nodige instrumenten en apparatuur te gebruiken en de veiligheid van het publiek bij saneringsactiviteiten te waarborgen.

 • Milieusanering uitvoeren

  Het uitvoeren van activiteiten die zorgen voor de verwijdering van bronnen van verontreiniging en verontreiniging vanuit het milieu, in overeenstemming met de voorschriften inzake milieuherstel.

 • Puin verwijderen

  Het afval van een bouw- of sloopterrein of puin verwijderen dat als gevolg van een natuurramp is ontstaan, teneinde het gebied veilig te stellen en verdere werkzaamheden te vergemakkelijken.

Optionele kennis en vaardigheden

vervuilende stoffen verwijderen preventie van verontreiniging noodprocedures beheren personeel van de nooddiensten sturen risico op overstromingen vaststellen gevaarlijk afval verwijderen afval- en restproducten milieu-incidenten melden verontreiniging vermijden risicoanalyses uitvoeren dieren redden afbakenen afval sorteren humanitaire hulp geven persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken eerste hulp bieden noodevacuatieplannen beheren wetgeving inzake verontreiniging noodcommunicatiesystemen bedienen opsporings- en reddingsmissies uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep eerstehulpverlener behoort tot de beroepsgroep Beveiligingspersoneel. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB