Beroep directeur luchthaven

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Directeur luchthaven: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Werkomgeving op luchthavens

  Een grondig inzicht in de werkomgeving van de luchthaven, de operationele kenmerken, diensten, activiteiten en procedures van een algemeen luchthaventerrein, alsook van die van leveranciers, partners en andere luchthaveninstanties.

 • Milieuvoorschriften op luchthavens

  De officiële voorschriften voor milieunormen op luchthavens zoals vastgelegd in nationale regelingen voor de planning van luchthavenfaciliteiten en daarmee verband houdende ontwikkelingen. Dit betreft onder meer de regelgeving voor geluid en milieuaspecten, duurzaamheidsmaatregelen en effecten van landgebruik en uitstoot, alsmede voor beperking van nadelige gevolgen voor dieren en planten.

Vaardigheden

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Inventaris van luchthavenactiviteiten bijhouden

  Een actuele inventaris bijhouden van alle aspecten van de luchthavenactiviteiten.

 • Luchthavennormen en -voorschriften toepassen

  Kennen en toepassen van de geaccepteerde normen en voorschriften voor Europese luchthavens. Kennis toepassen om de luchthavenregels, voorschriften en het veiligheidsplan van de luchthaven handhaven.

 • In een luchtvaartteam werken

  Werk vol vertrouwen in een groep in de algemene luchtvaartdiensten, waarbij elk individu op zijn eigen bevoegdheidsniveau actief is om een gemeenschappelijk doel te bereiken, zoals een goede interactie met de klant, veiligheid van de luchtvaart en het onderhoud van luchtvaartuigen.

 • Strategisch beheer implementeren

  Uitvoeren van een strategie voor de ontwikkeling en transformatie van het bedrijf. Strategisch management omvat de formulering en uitvoering van de belangrijkste doelstellingen en initiatieven van een onderneming door het senior management namens de eigenaren, op basis van de beschikbare middelen en een beoordeling van de interne en externe omgeving waarin de organisatie actief is.

 • Doelgerichte leiderschapsrol ten opzichte van collega’s uitoefenen

  Een leidende rol vervullen in de organisatie en met de collega’s met het oog op het coachen en sturen van ondergeschikten ten behoeve van de verwezenlijking van specifieke doelstellingen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Hulp bieden aan diverse luchthavengebruikers

  Voldoen aan de behoeften van verschillende soorten luchthavenklanten; plannen opstellen en uitvoeren om tegemoet te komen aan het verzoek van stakeholders.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Toezicht houden op onderhoudsactiviteiten op luchthavens

  Toezicht houden op luchthavenpersoneel tijdens operationele en onderhoudsactiviteiten zoals het tanken van vliegtuigbrandstof, vluchtcommunicatie, onderhoud van de start- en landingsbanen, enz.

 • Onderhandelen over verkoopcontracten

  Komen tot een overeenkomst tussen handelspartners waarbij de nadruk ligt op voorwaarden, specificaties, leveringstijd, prijs, enz.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren

  Bedreigingen van de veiligheid op de luchthaven in kaart brengen en procedures toepassen om deze op een snelle, veilige en efficiënte manier tegen te gaan.

 • Klantgericht zijn

  Houding die de klant in alle gevallen centraal stelt.

 • Diplomatisch zijn

  Op een gevoelige en tactvolle manier met mensen omgaan.

 • Verbeteringsprocedures bij luchthavenoperaties implementeren

  Verbeteringsprocedures bij luchthavenoperaties implementeren op basis van inzicht in de behoeften van een luchthaven. Verbeterprocedures plannen en ontwikkelen met gebruikmaking van adequate middelen.

 • Ethische gedragscode bij vervoersdiensten volgen

  Transportdiensten verrichten volgens aanvaarde beginselen van goed en fout. Dit omvat beginselen van eerlijkheid, transparantie en onpartijdigheid.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

Optionele kennis en vaardigheden

rampenplannen op luchthavens voorbereiden evenementmarketing voor reclamecampagnes plannen jaarlijkse begroting van een luchthaven opstellen zakelijk inzicht gebruiken strategisch denken toepassen rampenplannen op luchthavens implementeren marketingstrategieën implementeren verkoopstrategieën ten uitvoer brengen

Loopbaanperspectief

Het beroep directeur luchthaven behoort tot de beroepsgroep Managers logistiek. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20241300  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20242500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB