Beroep coördinator conformiteit pijpleidingen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Coördinator conformiteit pijpleidingen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Milieubeleid

  Lokaal, nationaal en internationaal beleid dat zich bezighoudt met de bevordering van de duurzaamheid van het milieu en de ontwikkeling van projecten die negatieve gevolgen voor het milieu terugdringen en de toestand van het milieu verbeteren.

 • Regelgeving inzake transport via pijpleidingen

  Kennis van de voorschriften voor vervoer via pijpleidingen en de toepassing daarvan op de pijpleidingen. Regels voor vervoer via pijpleidingen toepassen op de bouw van nieuwe locaties.

 • Veiligheidsvereisten voor goederen die via pijpleidingen worden getransporteerd

  Beschikken over kennis van de veiligheidsvoorschriften en -maatregelen die nodig zijn om ongevallen tijdens het transport van goederen via pijpleidingen te voorkomen. Borgen van maatregelen voor het transport van aardolie en aardolieproducten, olefine, ammoniak, CO2, waterstof en andere.

Vaardigheden

 • Ondernemingsbeleid volgen

  Toezicht houden op het beleid van de onderneming en voorstellen van verbeteringen aan de onderneming.

 • Activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen

  Testen op pijpleidingen uitvoeren, zoals controleren of er via deze pijpleidingen een continue stroom van materialen is, onderzoeken op lekkages, en beoordelen of de locatie van de pijpleiding geschikt is.

 • Gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen

  Het opsporen van tekortkomingen in de pijpleidinginfrastructuur tijdens de bouw of na het verstrijken van de tijd. Het opsporen van gebreken, zoals constructiedefecten, corrosie, grondbewegingen, per ongeluk aangebrachte hottaps en andere.

 • Analytisch denken

  Gedachten vormen via logica en redenering om de sterke en zwakke punten van alternatieve oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen in kaart te brengen.

 • Meter controleren

  De gegevens van een meter monitoren, onder meer met betrekking tot de meting van druk, temperatuur en materiaaldikte.

 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren

  Lezen en begrijpen van functiegerelateerde rapporten, analyseren van de inhoud van de rapporten en de bevindingen toepassen op de dagelijkse werkzaamheden.

 • Meerdere kennisgebieden combineren

  Combineren van input en overwegingen uit verschillende domeinen (bijv. technisch, ontwerp, engineering, sociaal) in de ontwikkeling van projecten of in de dagelijkse uitvoering van een taak.

 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur

  Ervoor zorgen dat de voorschriften voor de exploitatie van pijplijnen worden nageleefd. Ervoor zorgen dat de pijplijninfrastructuur in overstemming is met de wettelijke mandaten en dat voldaan wordt aan de regelgeving betreffende het transport via pijplijnen.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Kwaliteitscontrole op pijpleidingen uitvoeren

  Kwaliteitscontroles op pijpleidingen uitvoeren, zoals volledige dekking, serviceconsistentie en facilitering.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Checklists volgen

  Checklists volgen en ervoor zorgen dat alle items die erin zijn opgenomen, worden nageleefd.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Administratieve taken uitvoeren

  Het uitvoeren van administratieve taken zoals het archiveren, het typen van rapporten en het onderhouden van postcorrespondentie.

 • Informatie van pijplijndatabank analyseren

  Opzoeken en analyseren van verschillende soorten informatie uit de databanken van de pijpleidingen. Een analyse maken van informatie zoals risico’s, KPI’s voor projectbeheer (kernprestatie-indicatoren), transporttijden voor goederen en back-upprocessen voor documenten.

Optionele kennis en vaardigheden

adviseren over locatieselectie rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen audits op de werkplek uitvoeren helpen bij noodgevallen aannemers controleren pijpleidingen inspecteren werkplekken controleren eigenschappen van coating van pijpleidingen omgaan met moeilijke werkomstandigheden leiding geven aan personeel

Loopbaanperspectief

Het beroep coördinator conformiteit pijpleidingen behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB