Beroep broedhuistechnicus in de aquacultuur

Broedhuistechnicus in de aquacultuur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Productie van plankton

  De methoden, kenmerken en apparatuur die worden gebruikt om fytoplankton, microalgen en levende prooien zoals raderdieren of Artemia te kweken met geavanceerde technieken.

 • Biologie van vissen

  De studie van vissen, schelp- of schaaldieren, ingedeeld in een groot aantal gespecialiseerde gebieden die hun morfologie, fysiologie, anatomie, gedrag, ontstaan en verspreiding beschrijven.

 • Incubatietechnologie in groen water

  De incubatietechnologie in groen water die wordt gebruikt bij aquacultuur.

 • Voortplantingstechnieken op het gebied van aquacultuur

  De technieken voor het aanzetten van kuitschieten, het kuitschieten op nesten en het strippen met behulp van geschikte technieken voor specifieke soorten vis, weekdieren, schaaldieren en andere soorten. De milieubeheersing bij het kuitschieten, het gebruik van hormonen voor het aanzetten tot voortplanting en het verzamelen van reproductiemateriaal door genetische selectie.

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Sanitaire maatregelen voor kweek in aquacultuur

  Normen inzake sanitaire voorzieningen en hygiëne, die van essentieel belang zijn voor de doeltreffende bestrijding van schimmels en andere parasieten onder intensieve cultuuromstandigheden.

Vaardigheden

 • Paaien opwekken bij gekweekte aquacultuursoorten

  Paaien opwekken met gebruik van geschikte technieken voor de specifieke gekweekte soorten vis, weekdieren en schaaldieren. De geslachtsrijpheid van de ouderdieren bepalen, met gebruikmaking van passende technieken voor de gekweekte soorten vis, weekdieren en schaaldieren. De seksuele cyclus van de ouderdieren controleren. Hormonen gebruiken om de voortplanting te induceren.

 • Productieprocessen uitvoeren in viskwekerijen

  Op natuurlijke wijze gepaaide viseieren verzamelen, de adhesiewerking van de eieren elimineren, de eieren incuberen tot ze uitkomen, larven doen uitkomen en in leven houden, de larvenstatus volgen, voeder- en kweektechnieken toepassen op de soorten in kwestie.

 • Gezondheidsstatus van vissen controleren

  De gezondheid van vissen controleren op basis van het voeren en het algemeen gedrag. Omgevingsparameters interpreteren en sterfgevallen analyseren.

 • Bioveiligheid van dieren beheren

  Passende bioveiligheidsmaatregelen plannen en gebruiken om overdracht van ziekten te voorkomen en te zorgen voor een effectieve algehele bioveiligheid. Bioveiligheidsprocedures en infectiebestrijding handhaven en volgen bij het werken met dieren, mogelijke gezondheidsproblemen herkennen en passende maatregelen nemen, interne hygiënemaatregelen en bioveiligheidsprocedures meedelen, en rapporteren aan anderen.

 • Zorg dragen voor voederactiviteiten

  Handmatig voederen. Geautomatiseerde voedersystemen kalibreren en bedienen.

 • Levende vissen op afwijkingen testen

  Screenen naar misvormingen bij levende vissen, inclusief larven

 • Kweekgegevens bijhouden

  Zorgvuldig bijhouden van kweekgegevens en -inventarissen. Nauwkeurige kweekgegevens bijhouden alsook gezondheidsdocumenten opstellen voor het vervoer van jonge dieren.

 • Productie van jonge exemplaren in kweekkamerfase beheren

  De productie van jonge exemplaren in kweekkamerfase beheren met gebruik van geavanceerde hogedichtsheids-productietechnieken.

 • Productie van kwekerijen controleren

  De productie van kwekerijen controleren, voorraden en bewegingen controleren.

 • Omgaan met kweekexemplaren

  Omgaan met wild en gekweekte kweekexemplaren. In quarantaine zetten van wild en gekweekte kweekexemplaren. Selecteren van exemplaren voor kweek en/of vetmesting.

 • Vismonsters bewaren voor diagnose

  Het verzamelen en bewaren van monsters van larven, vissen en weekdieren of laesies voor diagnose door specialisten op het gebied van visziekten.

 • Hygiëneprocedures handhaven

  Ervoor zorgen dat de normen inzake sanitaire voorzieningen en properheid die van essentieel belang zijn voor de doeltreffende bestrijding van schimmels en andere parasieten in intensieve cultuuromstandigheden worden toegepast. Niet-verontreinigde vis en eieren verkrijgen door middel van strenge sanitaire procedures en het vermijden van dragervis. Toezicht houden op de isolatie en identificatie van de agent met een specifiek immuun antiserum.

 • Vangoperaties van kweekdieren beheren

  Operaties voor het vangen en indien nodig de quarantaine van kweekdieren plannen en uitvoeren. Controleren van de verzameling van larven of jonge exemplaren vanuit de omgeving. Controleren van het gebruik van geschikte technieken voor de specifieke soorten, d.w.z. vissen, weekdieren, schaaldieren of andere soorten.

 • Voortplantingsmateriaal verzorgen

  De eieren incuberen tot ze zijn uitgebroed. De kwaliteit van de eieren beoordelen. Viseieren inspecteren. Dode, niet-levensvatbare en niet-gekleurde eieren verwijderen met behulp van een zuigspuit. Bevruchte eieren produceren. Broeden en beheren van nieuwgeboren larven.

 • Zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers

  Ervoor zorgen dat gezondheids- en veiligheidsprocedures zijn vastgesteld en gevolgd in alle aquacultuurvoorzieningen, met inbegrip van de kooien. Ervoor zorgen dat het personeel en het publiek worden geïnstrueerd en dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de relevante gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

 • Voedersystemen controleren

  Ervoor zorgen dat de voedingspatronen, de voedersystemen en de controle-instrumenten werken. Analyseren van de feedback van de instrumenten.

 • Wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen

  Analyseren en interpreteren van gegevens zoals biologische eigenschappen om de kwaliteit van water te kennen.

 • Planktonproductie cultiveren

  Cultiveren van fytoplankton en microalgen. De teelt van levende prooidieren zoals rotiferen of artemia met geavanceerde technieken.

 • Zorg dragen voor behandeling van afvalwater

  Voer de behandeling van afvalwater uit volgens de voorschriften voor de controle op biologisch afval en chemisch afval.

 • Recirculatiesystemen voor kwekerijen bedienen

  Efficiënt gebruik maken van een recirculatiesysteem voor kwekerijen voor gespecificeerde waterorganismen

 • Waterkwaliteit controleren

  Meten van de waterkwaliteit: temperatuur, zuurstof, zoutgehalte, pH, N2, NO2, NH4, CO2, troebelheid, chlorofyl. Controleren van de microbiologische waterkwaliteit.

 • Onderhoud van aquacultuur-apparatuur uitvoeren

  Onderhouden van aquacultuur-apparatuur en vaststellen wat de behoeften aan apparatuur zijn. Uitvoeren van routinematig onderhoud en kleine reparaties verrichten als dat nodig is.

Optionele kennis en vaardigheden

jonge vissen sorteren milieuwetgeving paaien en bevruchting van visseneieren uitvoeren programma voor genetische selectie verwarmingsapparatuur voor aquacultuur gebruiken anatomie van vissen desinfectieapparatuur voor water gebruiken in de buitenlucht werken tijdskritische besluiten nemen materiaal voor zuurstoftoevoer gebruiken in ongunstige weersomstandigheden werken communiceren in het engels op competent gebruiksniveau oplossingen voor problemen creëren werkgerelateerde verslagen schrijven mondelinge instructies overbrengen team leiden kweekexemplaren voeren kostenbeheer

Loopbaanperspectief

Het beroep broedhuistechnicus in de aquacultuur behoort tot de beroepsgroep Veetelers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415500  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB