Beroep broedhuismanager in de aquacultuur

Broedhuismanager in de aquacultuur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Sanitaire maatregelen voor kweek in aquacultuur

  Normen inzake sanitaire voorzieningen en hygiëne, die van essentieel belang zijn voor de doeltreffende bestrijding van schimmels en andere parasieten onder intensieve cultuuromstandigheden.

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Programma voor genetische selectie

  De methoden die worden gebruikt om een genetisch selectieprogramma voor geselecteerde soorten vis, weekdieren, schaaldieren en andere soorten te plannen en uit te voeren.

 • Productie van plankton

  De methoden, kenmerken en apparatuur die worden gebruikt om fytoplankton, microalgen en levende prooien zoals raderdieren of Artemia te kweken met geavanceerde technieken.

 • Bioveiligheid

  Zich bewust zijn van de algemene beginselen van het concept bioveiligheid en in het bijzonder van de regels ter preventie van ziekten in geval van een epidemie die de volksgezondheid in gevaar brengt.

 • Anatomie van vissen

  Studie van de vorm of morfologie van vissoorten.

 • Regels voor vergunningen

  De eisen en voorschriften die in overeenstemming moeten zijn met een vergunning.

 • Identificatie en classificatie van vissen

  De processen voor identificatie en classificatie van vissen.

 • Biologie van vissen

  De studie van vissen, schelp- of schaaldieren, ingedeeld in een groot aantal gespecialiseerde gebieden die hun morfologie, fysiologie, anatomie, gedrag, ontstaan en verspreiding beschrijven.

 • Voortplantingstechnieken op het gebied van aquacultuur

  De technieken voor het aanzetten van kuitschieten, het kuitschieten op nesten en het strippen met behulp van geschikte technieken voor specifieke soorten vis, weekdieren, schaaldieren en andere soorten. De milieubeheersing bij het kuitschieten, het gebruik van hormonen voor het aanzetten tot voortplanting en het verzamelen van reproductiemateriaal door genetische selectie.

Vaardigheden

 • Ter plaatse bij aquacultuurvoorzieningen opleidingen geven

  Opleiding ter plaatse in aquacultuurvoorzieningen, door middel van instructie en demonstratie van vaardigheden. Verstrekken, implementeren en begeleiden van een opleidingsontwikkelingsplan.

 • Kwekerijbenodigdheden inplannen

  Kwekerijbenodigdheden inplannen volgens prioriteiten.

 • Aquatische productieomgevingen controleren

  Het effect van biologische omstandigheden zoals algen en aangroeiorganismen beoordelen door de waterinname, het stroomgebieden en het gebruik van zuurstof te beheren.

 • Vangoperaties van kweekdieren beheren

  Operaties voor het vangen en indien nodig de quarantaine van kweekdieren plannen en uitvoeren. Controleren van de verzameling van larven of jonge exemplaren vanuit de omgeving. Controleren van het gebruik van geschikte technieken voor de specifieke soorten, d.w.z. vissen, weekdieren, schaaldieren of andere soorten.

 • Ondernemingsplannen voor aquacultuurkwekerijen ontwikkelen

  Opstellen en uitvoeren van een ondernemingsplan voor de aquacultuur in de aquacultuursector

 • Milieu-effecten van aquacultuuractiviteiten beoordelen

  Het milieueffect van de aquacultuuractiviteiten van een bedrijf meten. Rekening houden met factoren zoals de kwaliteit van de habitats van de zee- en oppervlaktewateren, de habitats van vissen en zeeplanten en de risico’s in verband met de kwaliteit van lucht, geur en lawaai.

 • Aquacultuurmateriaal inspecteren

  Instrumenten en machines voor het oogsten van de aquacultuur inspecteren om ervoor te zorgen dat ze goed werken.

 • Tijdkritische besluiten nemen

  Streven naar een optimale tijdkritische besluitvorming binnen de organisatie.

 • Hygiëneprocedures handhaven

  Ervoor zorgen dat de normen inzake sanitaire voorzieningen en properheid die van essentieel belang zijn voor de doeltreffende bestrijding van schimmels en andere parasieten in intensieve cultuuromstandigheden worden toegepast. Niet-verontreinigde vis en eieren verkrijgen door middel van strenge sanitaire procedures en het vermijden van dragervis. Toezicht houden op de isolatie en identificatie van de agent met een specifiek immuun antiserum.

 • Voorraadproductie van aquatische middelen beheren

  Opstellen van een spreadsheet voor veeproductie en een voederbudget (voer, groei, biomassa, sterfte, FCR, oogst). De veeproductie opvolgen en onderhouden.

 • Toezien op aquacultuurvoorzieningen

  Toezicht houden op aquacultuurvoorzieningen en vaststellen wat de behoeften aan apparatuur zijn. Inzicht hebben in de tekeningen, plannen en ontwerpprincipes van verschillende inperkingssystemen voor aquacultuurapparatuur.

 • Beheerplannen ontwikkelen om risico’s in aquacultuur te verminderen

  Ontwikkelen van een beheerplan om de risico's van plagen, roofdieren en ziekten te verminderen. Toezicht houden op de uitvoering van het plan, met name de maatregelen ter voorkoming van ziekten, in de gehele aquacultuurvoorziening.

 • Zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers

  Ervoor zorgen dat gezondheids- en veiligheidsprocedures zijn vastgesteld en gevolgd in alle aquacultuurvoorzieningen, met inbegrip van de kooien. Ervoor zorgen dat het personeel en het publiek worden geïnstrueerd en dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de relevante gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

 • Werk organiseren

  Het organiseren, toewijzen en coördineren van de leden van het team. De organisatie van de productieprogramma’s en de planning van de productie en de verkoop. De aankoop van materiaal en uitrusting. Beheer van de voorraden.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

 • Paaien opwekken bij gekweekte aquacultuursoorten

  Paaien opwekken met gebruik van geschikte technieken voor de specifieke gekweekte soorten vis, weekdieren en schaaldieren. De geslachtsrijpheid van de ouderdieren bepalen, met gebruikmaking van passende technieken voor de gekweekte soorten vis, weekdieren en schaaldieren. De seksuele cyclus van de ouderdieren controleren. Hormonen gebruiken om de voortplanting te induceren.

 • Aquatische producten leveren volgens specificaties van de klant

  Aquatische producten leveren volgens specificaties van de klant met volledig begrip voor de eisen van de klant.

 • Productie van jonge exemplaren in kweekkamerfase beheren

  De productie van jonge exemplaren in kweekkamerfase beheren met gebruik van geavanceerde hogedichtsheids-productietechnieken.

 • Voedingsschema's voor waterdieren opstellen

  Passende acties ondernemen voor het opstellen van voedingsschema’s voor waterdieren, rekening houdend met kweekbeperkingen, voederschema’s voor vissen opstellen, het eetgedrag van dieren controleren en geautomatiseerde voedersystemen bedienen.

 • Visziekten beheersen

  De symptomen van visziekten vaststellen. Passende maatregelen nemen om de gediagnosticeerde aandoeningen te behandelen of te elimineren.

 • Eetgedrag van larven beoordelen

  Controleren van het eetgedrag om te beslissen over de geschiktheid van de voersamenstelling, waarbij de larven worden gespeend van levende prooien tot droogvoer of pellets.

Optionele kennis en vaardigheden

in de buitenlucht werken communiceren in het engels op competent gebruiksniveau levende vissen op afwijkingen testen in ploegen werken ontwerpen van kwekerijen in ongunstige weersomstandigheden werken software voor de productieplanning van aquacultuur teambuilding plannen team leiden strategieën voor aquacultuur ontwikkelen onafhankelijke operationele besluiten nemen kweekgegevens bijhouden een team leiden kweekexemplaren voeren werk van teams en individuen plannen wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren potentiële conflicten bij eindgebruikers beoordelen klein tot middelgroot bedrijf beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep broedhuismanager in de aquacultuur behoort tot de beroepsgroep Veetelers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415500  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB